Kyrkornas nya balansakt, den smala vägen som nu tycks ha blivit bred

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matteus 7)

1. Bakgrund

När Sveriges kristna missionsråd

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_missionsr%C3%A5det )

bedriver en verksamhet med innehåll och upplägg som redovisats i två tidigare inlägg här, har det inte gett mig någon ro. Hur kan det komma sig att ett kristet missionsorgan ser som sin uppgift att ge bistånd för att abortera foster? Frågan har inte fått något annat svar utom det att samtal förs med berörda kyrkor. Kardinal Aborelius har dock uttalat sig tydligt vilket redovisats.

2. Frågeställningar

Varför verkar det se ut som om kyrkor förändrat sina värderingar och förkunnelse från det som hittills varit klassisk kristen tro till en slags modern mainstreamreligion. Hur kan centrala värderingar som av många världen över upplevs vara tydliga i Bibeln av svenska kyrkoledare plockas isär till kvällstidningsnivå? Vilka metoder/teknik används och varför sker det som sker?

3. Förändringar i ledningsstrukturens styrning av tradition och teologi tycks grundas och verkställas med hjälp av specifik kommunikationsteknik. Några exempel.

 • När kyrkoledaren Svensson i Equmeniakyrkan i tidningen Sändaren  kommenterar frågan om mission och kristen abortverksamhet, så gör han det med en särskild kommunikationsteknik som skisseras nedan.
 • När kyrkoledare Camnerin tillsammans med en imam skriver att hennes kyrka och den islamska församlingen ber till samma gud men med lite olika vinklingar så häpnande nog ganska många med rötter i frikyrkan och bland bibeltrogna lutheraner. Flera trodde det helt enkelt inte var sant, att det som skrivits, skrivits. (https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning Också i detta fallet var  kommunikationstekniken specifik och kanske en grundbult. Detta har tidigare noga belyst i denna blogg.
 • När kyrkoledare och andliga ledare knallar med i Stockholm Pride och dessutom stöder verksamheten moraliskt och ekonomiskt var det i alla fall min baptistiska referensram, rätt extremt för en kyrka som kommer ur väckelsetraditionen. Kyrkoledningen kommunicerade det i likhet med politik och media som yttringar och bejakande av solidaritet, demokrati fred och frihet. Detta har noga belysts tidigare i i denna blogg.
 • När pastorer och diakoner inom Equmeniakyrkan väst gemensamt med diverse organisationer paraderar i ett Pridetåg på Avenyn i Göteborg iförda kyrkans ämbetsdräkt blev jag inte förvånad men bedrövad. Se film nedan;
 • När man dessa ordinerade och sända andliga ledare i kyrkans tjänstedräkt sjunger sången Pärleporten har man ändrat texten och budskapet. Det blev ett annat innehåll kanske mer tillägnat Baal än Fadern. Den gamla väckelsesången fick ett nytt innehåll. Nu sjöngs det med en text till den i sammanhanget troligen korrekta kontexten och pärleporten blir på Avenyn omvandlad omvandlad till “öppnad garderob”.  Lyssna; Han har öppnat garderoben så att jag kan komma ut, genom blodet har han frälst mig…” Se och lyssna:
 • https://www.facebook.com/ulf.christiansson.14/videos/10155624520667551/

Pärleporten är en välkänd sång. Inte minst missbrukare av olika slag brukar älska den.Kanske beroende på ett hopp om att få vara en del av evigheten. I kyrkoledarnas nya version handlar budskapet om något helt annat.

Här öppnas en annan port som är intresseväckande. Det handlar om att hur ledare i processer förändrar sina  troligen en önskan och förändring av lyssnarnas värderingar. Från att först ändra kyrkans förhållningssätt till homosexualitet har kyrkans ledare gått vidare till bejakande av hela HBTQ konceptet i ett jippobetonad tonart. Hur går detta till? Hur arbetar man med att skapa dessa till synes dynamiska förändringar? Är det en slump eller en planerad process eller enbart en produkt i tidsandan?

Romarbrevet 12:2:  “Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”

4. a) Vad är det kyrkoledningen säger när de förmedlar något? Exemplet kyrkans bejakande av abortkliniker som en del av kristen mission.(SMR policy) Metodstudie.

Kyrkoledare Svensson uttrycker följande i frågan om missionsrådets policy. Ett citat: “SMR är en organisation i skärningspunkten mellan många uppfattningar, och jag (Kyrkoledare Svensson Equmeniakyrkan ) tänker att samtal behöver alltid föras kring detta. Jag ser ingen anledning för Equmenia att driva något annat just nu än den policyn som är skriven.

Värt att notera: En tydlig uppenbar otydlighet med formell slutsats där han å kyrkans vägnar “satt ned foten”

4 b) Lasse Svensson teknik: att vara vag men till synes oförarglig men ändå ta ställning. Som en spegel av proffspolitikernas förhållningssätt.

Kyrkoledarens kommentar i texten ovan innehåller ett antal klassiska moment där den som uttalar sig undviker att uttala sig strikt men ändå uttala sig. Formuleringen ser något mild ut och om den “angrips” kan man anse det mer som ett slags inlägg för ömsesidigt samtal. Tekniken är inte ovanlig.

Kyrkoledaren säger; “Jag tänker att samtal behöver alltid förs kring detta”.  Han säger inte att jag tycker eller anser, utan han tänker.

Uttrycket “tänker” innebär ju inte direkt att det är det slutliga resultatet utan en del i en möjlig tankeprocess. Samtidigt öppnar Svensson genom metoden för det han antyder. Budskapet kopplas faktiskt direkt med ett angivet behov av samtal kring frågorna om abort mm. Formuleringen “tänker” används rätt flitigt av hans kollegor och torde knappast vara ett slumpmässigt uttryck.

Svensson ser ut att öppna för en dialogliknande process som till synes inte är färdig. Men samtidigt tyder allt på att hans ställningstagande är manifest: Jag ser ingen anledning för Equenia att driva något annat just nu än den policyn som är skriven”. Här fattar han  beslutet att den kyrka han företräder struntar i sakfrågan och anser att abortkliniker är en de av kyrkornas mission, Detta blir kyrkans ställningstagande; mission och skapande av abortkliniker är något som hör samman i en kristen missionspolicy. Någon annorlunda åsikt eller markering tänker han inte  behövas.

Samtidigt antyds i texten med en nödutgång med två ord; “just nu”. Just nu blir en möjlig fallskärm. Kyrkan skulle kunna ändra sig sedan åt någotdera möjliga håll.

5. Kommunikationsteknik

Ovanstående teknik brukar utarbetas ofta av företags kommunikationsstrateger och brukas i såväl politik som bortförklaring av beslut och effekter liksom t.ex.för frågor av pengatvätt i banker. Budskapen kan vara olika, men metodikens struktur är professionell och likartad.

Hur kan det komma sig att en viktig person som en kyrkoledare uttrycker sig så vagt? Ja jag tror det finns många anledningar.

 • Equmeniakyrkan rymmer olika kyrkliga traditioner och kyrkan vill inte utmärka sig med att vara alltför tydlig, då det skulle kunna skapa obalans. Man vill inte ta ställning för en linje om det inom kyrkan uppenbart finns flera.
 • Otydligheten är också en förutsättning för att kunna driva ideologiska processer där läsare över tid lättare kan acceptera värderingsförändringar. Vagheten är vägen till förändring…. Protesterar inte “kyrkfolket” kan man gå ett stycke till…. Den tankelinjen är uppenbar när kyrkan vill förändra tex synen på homosexualitet. Från kyrklig tveksamhet gick vägen till acceptans och inkludering vidare till integrering av värderingar. Där kom sedan enkönade vigslar och krav på konsekvenser därav. Sen kom hela HBTQ paradigmet såsom en frihets och rättighetsfråga med demokrati som särskild krydda. Filmsnutten ovan är en del av nästa steg…Pärleporten dvs symbolen för Guds rike blir i den nya religionen att få komma ut med sin sexualitet från skyddat territorium ut på gatorna. Pastorer och diakoner bejakar och går bredvid. Baal kan ha en avgörande roll i just detta. Knappast Paulus och Guds ord. (Romarbrevet 1:18-28, 1 Korinterbrevet 6 -9-11)

6. Uppseendeväckande skrivning om genus i samma dokument av missionsrådet. Kyrkoledare Svensson anser sig inte ha någon åsikt om detta heller

 • Missionsrådets policydokument som kyrkorna står bakom innehåller följande synpunkter på genus mm. Citat:  “Genus avser de socialt och kulturellt konstruerade normer kring beteenden och attribut som utmärker vad samhället anser är lämpligt för kvinnor och män. Vad som anses vara feminint genus och maskulint genus, samt möjligheterna att överskrida dessa förväntningar, skiljer sig åt i varje samhälle. Könsidentitet innebär det genus som en individ helst identifierar sig med.”
 • Bibel ger många indikationer på en kristen syn på kön. i 1 mosebok 1;27 klargörs att det är Gud som skapat man och kvinna. Missionsrådet är av åsikter att det är en produkt av den sociala och kulturella kontexten där den enskilda människan själv avgör vilken könsidentitet man önskar. Det är nog omöjligt att finna stöd för detta i Bibeln. Inom Queerteorin finns det däremot som en sanning.
 • Ledarskribenten Ivar Arpi SvD arbetar just nu på en bok om frågan om svensk “mainstreamsyn” på genusproblematik. Han har i så mångaformer stött på den teori som det kristna svenska missionsrådet integrerat i sin värdegrund. Se artikel om Arpis projekt

  Ivar Arpi

 • ,https://www.varldenidag.se/nyheter/vill-avsloja-genushysteri-pa-svenska-larosaten/repsay!OYVwOLQxIPoVGfA

En svensk psykiatriker är inne på samma spår. David Eberhard: https://www.varldenidag.se/nyheter/kand-psykiater-genus-teorier-ar-kvacksalveri/reprim!s1FhAevDdKHmia   Rj3up38A/

7. Är det så att Bibeln delar Svenska missionsrådets syn på genus?

Att det att  kön är ett val som individen själv gör? Är könet som sådant socialt och kulturellt betingar? Svaret på det finns finns i bibeln på många ställen. Här är några:

 • Lukas 1;15……”ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, 16och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud.”  (Förutsägelse om Johannes döparen. Redan i moderlivet fylldes han av helig ande)
 • Galaterbrevet: “Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt 16att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna” ( Paulus skriver att Herren redan i moderlivet utsåg honom och gav honom uppgiften)
 • Jesaja 44: 4 “Så säger Herren, din befriare, han som formade dig i moderlivet:
  Jag är Herren, som har skapat allt.” (Han skapade och formade dig i moderlivet,)

 

8. Balansen som kan leda till ett oplanerat dikesbesök

Att hålla kursen är nödvändigt för den som vill nå ett mål. Balansen måste hållas på en smal brygga eller på färd med fordon på väg eller bro.

Kyrkan, Guds församling kan bottna sin tro och verksamhet i Guds ord. Men den kan också påverkas stark av samtiden och formas av den med historien och Bibeln som inspirationskällor men något som måste ses utifrån detta.

Då blir frågan om inkarnationen en symbolisk beskrivning. Då blev Jesu under en social . matförskjutning som förebild. Då blev brödundret en plädering för delande. Då är Jesu död en avrättning och uppståndelsen inte Jesu kropps fysiska uppståndelse utan hans ord uppståndelse i nutidsmänniskans  tankar handlingar och liv.

Någonstans finns en balanspunkt. Bibeln skrevs under inspiration av Den Helige Anden men under den kultur som fanns då. Kan bibeln förstås som Guds ord eller som uttryck för dåtidens värderingar? Här finns en skiljelinje mellan det sk övernaturliga bibliskt beskrivna  (uppståndelsen av Kristus, uppväckande av döda. botande, gång på vatten osv) och den tro som är en inspiration i nutidens kontext.

Skillnaden återfinns också i formuleringen av trosbekännelsen och beaktandet av uppståndelsen och domen. Väntar vi eller inväntar vi “hemlandet” eller är den tid vi har just nu? Förkunnar vi bara kärlek och nåd och lägger domen  historiens dammiga arkiv. Vilka risker utsätter vi människor för genom ett sådant val? Tänk om “min förkunnelse” ger mottagaren ett “utanförskap” och….? “Ovan där” och Pärleporten blir en kulturell låt där hoppet om evigheten numera blir utgång ur en garderob. Men hur förhåller man sig då till dem som tror på “Ovan där”.

Man kan se och uppleva att kyrkan nu till vissa delar hamnat i det ena diket. Trots högstämda uttryck verkar det så inom flera områden.

 • Om kyrkan vill vara öppen och vid och inte sluten och avgränsande vore det naturligt att inte bara ta ställning för kristen abortverksamhet inom ramen för mission. Då skulle samma kyrka också verka för PRO- life aktiviteter och väcka frågan inom kyrkorna om skydd för ofödda. Men det sker inte synligt
 • Då skulle fråga om familjer, sexualitet ha en helt annan utformning och teoretisk grund
 • Då skulle frågan om mission inte enbart handla om det den gör nu utan om förkunnelse till omvändelse och frälsning.
 • Då skulle kyrkan inte rädslas för att visa muslimer att Jesu och Fadern är den absolut enda vägen till Gud och evighetens gemenskap med Skaparen
 • Hur kan opartiskheten i synen på HBTQ kombineras med gatujippon. Kan jippodeltagarna ses som goda förebilder för själavård för en person som har en annan kanske mer bibeltrogen syn på de frågorna. Eller har kyrkans representanter i tjänstedräkt satt ned foten i det ena diket?
 • Då vore frågan om mission till grupper med muslimsk tro inte tabu
 • Då blev inte intersektionalitet en grundideologisk bas som slår igenom i mycket och som därtill öppet redovisas i missionsrådets dokument och framkommer i Följeslagar program och även här och där inom Högskolan Stockholm
 • Människans kön gavs av Skaparen och det är som det är. Genusflum hör inte samman med Bibeltro
 • Exemplen är många.

9. Om positioneringen mellan “vi som vet och insett” och andra som ännu inte förstått

 • Kan det vara så att vissa känner sig mer upplysta och insatta än andra. Där konsekvensen av den upplevda högre insikten blir grunden för att anse att människor med annan åsikt “inte kommit lika långt” dvs inte kommit dit där den som anse sig vara mer upplyst, kunnig, balanserad och insiktsfull i förhållande till andra
 • Ibland kan den som vill snabbt till målet missta sig på vägläget och glömma att det finns två diken som lurar

 

10. Att ligga före andra

Utifrån det som lyfts fram ovan har bland andra Svenska kyrkan men också i minst lika hög grad Equmeniakyrkan och dess ledningar på olika sätt och med olika uttryck förhållit sig så att man uppenbart uppfattat ledningsuppdraget för evangelisationen i Sverige utifrån en uppfattning som liknar metodiken i en koncernstyrning. Ledningen definierar . utifrån ägaren och marknaden verksamheten och har därvid försprånget och ansvaret att anpassa organisationsapparaten i steg som är möjliga , med metoder som är lämpliga i den samtids och mediala kontext som just för stunden gäller.

Det blir av sig själv en egenbild av “upplyst” kunnighet som i modern management omskrivs som en ambitions att lägga örat mot marken och lyssna in “rörelsen”. Otaliga är exemplen från politiken hur fel det kan bli.

Inom Svenska kyrkan finns allt starkare rörelser som kanske inte är strikt “emot” men som motas. Det är NewWine, OAS, EFS, Missionsprovinsen etc. Alla som definieras som “då”, motståndare och inte anpassade till ledningens agenda.

Då blir den strategiska kommunikationen som ibland betecknas som “dialog i ögonhöjd“, “jag tänker” och “vi rymmer olika traditioner” en slags spelpjäser i upplysningens anda.

Troligen är det dock ytterst får gamla baptist och missionsförsamlingar som anser att skapande av Equmeniakyrkans abortkliniker är en angelägen fråga eller ens fråga som är lämpligt grund för utformning och verkställande av missionsbefallningen för en evangelisk kyrka.

11. Saltets funktion inom tro och kristet liv

 

Saltet verkar i biblisk kontext

Matteus 5:13

“Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.

14Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, 15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 16På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”

Markus 9:50

Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra.”

Har saltet bibehållit den andliga sältan om kyrkoledaren Svensson inte ser någon anledning alls att ha andra åsikter än vad som framgår i SMR policy avseende de frågor som bland annat belysts ovan? Det är exakt så han säger enligt tidningen Sändaren, kyrkans egna tidning.

Eller….???

L.B.

 

 

Publicerat i Debatt, Evangelisation, Församlingsliv, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kardinal Aborelius står emot vinden i åsiktskorridoren. Andra passar och hukar.

1. Svenska missionsrådet ger råd om mission eller möjligen om annat

Den ekumeniskt kristna organisationen Svenska missionsrådet har hamnat i en situation där katolska kyrkan anfört att man på grund av rådets syn på aborter inte längre av etiska och kristen värderingar kan vara medlem. Rådets anställda representanter flödar fram en rad moderna värdeord om vikten om samtal och dialog i ett specifikt perspektiv, vars anda hela rådets programarbete vittnar om. Rådets policydokument med sin logiska och tankemässiga och begreppsmässiga uppbyggnad är ett otroligt tydligt exempel på postmodernistisk queerideologi.

Kardinal Aborelius gillar att följa bibeln

Katolska kyrkan och dess Kardinal Aborelius gör det för rådet obegripliga: man godtar inte dess värderingar i fråga om grundläggande syn på livet. I rådets egna verbala vidsynthet och tankevärld är det en omöjlighet.

Bibeln har en del texter med värderingar kring livets början och Skaparens tankar som varje “läsare”(tidigare skällsord för frikyrkliga. Vackert begrepp!) kan värdera.

2. Om rådets policydokument

Först en del  av rådets missionspolicy (      https://ihs.smc.global/documents/8E2D7060-CF1D-4C5E-98CD-97145DEFDBC4/Policy%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.pdf  )Den innehåller  grunden för Aborelius synpunkter:

4.3.2 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Att främja respekten för sexuella rättigheter och rätten till hälsa är centrala delar i ett effektivt jämställdhetsarbete. Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med. Arbete för SRHR måste involvera både kvinnor och män. SMR vill medverka till en starkare koppling mellan arbete för jämställdhet och hälsa, till exempel i insatser som rör hiv och aids. Det är viktigt att varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp betonas i kommunikation och påverkansarbete som berör sexualitet, hälsa och relationer

 

3. Bibliska texter som ger belysning åt Skaparens tanke kring barn, foster och Hans planer för varje människa.

Först ut Lukas: 1Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. 12Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. 13Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, 16och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. 17Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.” (Lukas 1)

Kommentar: Ängeln kom till Sakarias med besked om att i Elisabeth hade Herren gett dem den gåva som fick namnet Johannes. Redan i moderlivet skulle fostret som i texten betecknas som “han” uppfyllas med Helig Ande.

4. Svenska missionsrådet har följande policy formulerad för genus och jämställdhet från en del i missionsrådets policy:

Genus avser de socialt och kulturellt konstruerade normer kring beteenden och attribut som utmärker vad samhället anser är lämpligt för kvinnor och män. Vad som anses vara feminint genus och maskulint genus, samt möjligheterna att överskrida dessa förväntningar, skiljer sig åt i varje samhälle. Könsidentitet innebär det genus som en individ helst identifierar sig med.”

Kommentar:Rådets text om kön bryter helt mot Bibeln. I den finns hur många ställen som helst som belyser det faktum att människor föds till olika kön Att dessutom Gud skapade dem till två kön är ett faktum. Att könsidentitet är något annat än kön är ingen tanke som alls finns i Bibeln. Här hittar Missionsrådet på och det är otroligt allvarligt,

5. Har Guds ord något som ger stöd år Missionsrådets synpunkter på könsidentitet?

Första Mosebok 1:27

7Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 28Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Kommentar: Som man och kvinna skapade han dem. Dvs med två kön.

Första Mosebok 5;2

1Detta är Adams släkttavla. Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. 2Som man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa när de skapades.

Kommentar: Som man och kvinna skapade han dem. Ja så skapade Gud människan lik honom. Men så skriver inte det ekumeniska missionsrådet,

Matteus 19

“Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” 5Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. 6Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.”

Kommentar: Texter som visar på skillnaden mellan Bibeln och missionsrådet,

6. Grundläggande ideologisk bas för hela rådets program är knappast kristen tro utan klassisk Queerideologi

“När man analyserar flera aspekter samtidigt på detta sätt utgår man från ett så kallat intersektionellt angreppssätt.” (utdrag ur texterna)

7. Ibland kan även en politiker ha kloka ord

Mike Pence tyckte nyligen till då hans fru tagit jobb på kristen förskola och utsattes för kraftig kritik i synen på livets börja

Mike Pence

– “Ni ska veta att han som sade: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig”, han sade också: ”Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig” när du står upp för hans skapelse och för rätten till liv.” Mike Pence

Ben Shapiro

Den konservative, judiske debattören Ben Shapiro kommenterade påståendet från den kanadensiske premiärministern Trudeau, att pro-life-aktivister inte är ”i linje med samhälle

– “Kanske har de rätt. Kanske är vi i dag, inte i linje med resten av samhället. Och det skulle jag säga är bra. Det var inte heller abolitionisterna som ville avskaffa slaveriet, inte martyrerna i Rom eller judarna i Egypten. Rättfärdighet behöver inte vara populär, den behöver bara vara rättfärdig

Ben Shapiro judisk debattör i ett tal på the National Mall.

8. Bibeln har något att säga varje läsare. Vitt skilt från missionsrådet. Eller?

Jeremia 1:5

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken

Jesaja 49:5

Nu har Herren talat, Han som skapade mig till sin tjänare redan i moderlivet, för att jag skulle föra Jakob tillbaka och låta Israel samlas hos honom. Så skulle jag vinna ära inför Herren och min Gud vara min styrka.

Jesaja skrev

Hör på mig, ni fjärran länder, ni avlägsna folk! Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte

Lukas skrev 

1Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. 12Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. 13Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, 16och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. 17Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.” 

Psalm 139:13-16

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.”

9. Uppmaning till varje läsare och varje medlem i Svenska missionsrådet

Matteus 13

“Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. 7En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9Hör, du som har öron.”

Missionsrådet och deras representanter har ju ett ansvar för att höra och göra. Lasse Svensson Equmeniakyrkans ledare duckar och säger på samma sätt som Pilatus att jag tvår mina händer.  Några skäl att överväga vad den förkunnelse rådet för fram egentligen innehåller övervägs inte utifrån att grundhållningen accepteras.

Kyrkoledning som verkar tycka att abort och mission hör till kristen mission.

 

Intersektionalitet, genus och queerideologi värderas högre än efterföljelse till Gudsordet.

Men de som skulle styra styr inte eller så samtycker man till fullo. Kan det vara så att väckelsens barn delar rådets värderingar och om så är fallet varför tillåts det som sker?

Märkligt av kyrka och Pastor Svensson.

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkans kyrkoledare har inga invändningar om abortverksamhet som en del av kyrklig mission

1. Bakgrund

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation med ett trettiotal medlemsorganisationer.  Svenska missionsrådet bildades 1912, och är en paraplyorganisation för svenska kyrkorsamfund och bistånds– och missionsorganisationer med kristen grund. Organisationen arbetar för ökad medvetenhet och kunskap om globala orättvisor, om deras orsaker, om hur de kan övervinnas och om de kristna kyrkornas och samfundens internationella ansvar. Svenska missionsrådet är också en av Sidas ramorganisationer som förmedlar statliga bidrag till sina medlemsorganisationer för biståndsverksamhet i utvecklingsländer och för informationsarbete i Sverige om utvecklingsländer.

2. Vad är “mission” och vad gör det svenska missionsrådet

Ett besök på missionsrådets hemsida ger läsaren en tydlighet huruvida missionsrådets namn är adekvat eller ej. Organisationen är väl bemannad med tjänstemän och oerhört väl kunniga i tekniken avseende användning av de absolut senaste modeorden i åsiktskorridorens smalaste passager. Givetvis finns verksamheten beskriven i termer som könsmaktsordning och intersektionalitet. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet ) Här blandas feministisk teori, queerteori och Yvonne Hirdmans teorier om könsmaktsordning.

Rådet har utvecklat en policy för jämställdhet. Se länk nedan, Den byggs samman som ett crescendo av begrepp och metodik långt från frikyrkornas historiska och månne nuvarande ambitioner om mission. I jämställdhetsplanen kan man följdriktigt läsa missionsrådets hållning:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

Planen fick katolska kyrkans kardinal Anders Aborelius att sätta avtryck i debatten och kraftfullt ta avstånd från rådets ambitioner. Noterbart är att jämföra Aborelius med Equmeniakyrkan. Så här svarade den kyrkan i Sändaren:(https://www.sandaren.se/nyhet/abortstrid-i-svenska-missionsradet-katolska-kyrkan-hotar-lamna )

Equmeniakyrkans kyrkoledare, Lasse Svensson

“Equmeniakyrkan finns med i SMR, och kyrkoledare Lasse Svensson menar att där finns en palett av åsikter i såväl abortfrågan som andra frågor.

Var står Equmeniakyrkan i saken?

– Vi har ingen uttalad hållning gällande abort, och har inte som samlad gemenskap gjort några uttalanden i det här sammanhanget. Det finns säkert en åsiktsbredd inom vårt samfund liksom i kyrkan i stort i Sverige.

Står Equmeniakyrkan bakom SMR:s ställningstagande?

– SMR är en organisation i skärningspunkten mellan många uppfattningar, och jag tänker att samtal behöver alltid föras kring detta. Jag ser ingen anledning för Equmenia att driva något annat just nu än den policyn som är skriven. Vi vill vara aktiva medlemmar i SMR och kommer att följa processen.” (Ovanstående text är utdrag från artikel i Equmeniakyrkans tidning Sändaren

3. Svensson svarar som Hasse Alfredssons figur klockarens kommentarer om “Pastor Jansson”

“Rösta på pastor Jansson han har inga bestämda åsikter om någonting”. Hasse Alfredsson som klockaren i pastor Janssons kyrka, från revyn Gröna Hund, 1962

Den ordalydelse som Svensson tillstyrker med en verbal dialekt a la Gröna Hund är att han “driver” inget annan än det som SMR skrivit dvs:…tillgång till laglig abort…är exempel på områden SMR (dvs flera kyrkor inkl Lasse Svenssons huvudman) anser vara viktigt att arbeta med.

4. Kardinal Anders Aborelius låter inte som “pastor Jansson”

Katolska kyrkan i Sverige klargör:

Människans liv är en gåva från Gud, därför är allt liv heligt. Människan blir till som en egen person i den stund som spermie och ägg möts, det så kallade konceptionsögonblicket. Vi menar att människan inte har rätt att avbryta detta liv, utan att livet vilar i Guds hand. Därför säger vi nej till abort, dödshjälp och dödsstraff.”

Kardinal Aborelius klargör kyrkans inställning:

Vår förhoppning är att man från SMR:s sida skall visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR. 

Kardinal Anders Aborelius

5. Ägarstyrning

I ett antal uppmärksammade händelser kan begreppet “Ägarstyrning” kopplas till bland andra Equmeniakyrkans agerande under senare år vilket belysts i denna blogg. De reella av en möjlig styrning från “ägaren”är ej sällan riktigt svår att finna. Alternativt inledas själva tanken om ev styrning i en rad begrepp rätt floskelartade ord. Ägarstyrningen lyftes t.ex. fram i samband med Libris bokutgivning av omdiskuterat material. En stolt vd bredde ut företaget i spalterna och ägarna verkade tagna på sängen. När ekonomin svajade byttes ledningen och ägarna dök upp och organiserade om.  I denna blogg har liknande förhållande lyfts upp i fråga om styrning av THS, Diakonia, Följeslagarprogram samt i en del  andra frågor. En synnerligen obegriplig teologisk styrning är från kyrkoledningen själv författade ett inlägg i kyrkas egna tidning Sändaren som innehöll budskapet att muslimer och kristna har samma Gud som man ber till med lite olika former för tillbedjan, Om kyrkans ledning (Sofia Cemnerin i Sändaren)  anser kyrkan ber till samma Gud som massmördaren Akilov åkallade innan morden i Stockholm city, är det sensationellt.

Det är enormt glapp mellan Equmeniakyrkans församlingar och kyrkans ledning utifrån Sofia Camnerins  utsaga om muslimers Gudstro.

I fråga om kyrklig mission för abortkliniker syns dock det som så att högsta kyrkoledningen medvetet anser att missionsrådets policy gäller dvs man har ställt sig bakom via sitt deltagande i rådet och finner ingen anledning till att stödja Aborelius uppfattning,

6. Dialogen som blöt filt över obehagligheter

Det genomgående svaret i det som ser ut som den moderna kyrkans management är att vi löser allt inom ramen för dialog. SMR generalsekreterare liksom kyrkoledare Svensson svarar identiskt.

Samtalet kan omöjligt lösa ut det oförenliga mellan katolska kyrkans uppfattning om livets okränkbarhet och queerteoretiska program.

Ett klart besked kan ibland ses som bibliskt; “Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.”

Stefan Svärd skrev i en ledare denna vecka tänkvärt om just detta: https://www.varldenidag.se/ledare/enhet-ja-men-utan-avkall-pa-bibeltro/reprlg!qVwMzJVnQBEG88R7CqxqwQ/ 

7. Så är det detta de svenska kyrkorna vill uppnå?

“På söndag tar vi upp kollekt för vår missionsverksamhet i Semendua. I år kommer vi att särskilt stödja människornas sexuella hälsa och tillgången på laglig abort. En ny abortklinik med stöd av Sida och flera Equmeniakyrkor i Sverige”

Kommer vi att höra det kollekttalet….? Troligen inte.

Hela missionsrådets med rikligt antal anställda personer välutbildade använder skickligt språket som kosmetika. Så gör även stabsledningen.  Avlägsnande av livsdugliga foster i en kropp integreras i begrepp som jämställdhet och mänskliga  rättigheter och sexuell hälsa. https://ihs.smc.global/documents/8E2D7060-CF1D-4C5E-98CD-97145DEFDBC4/Policy%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.pdf

På så sätt går man runt den etiskt moraliska frågan som annars borde vara direkt integrerad i den kristna trons människosyn. Katolska kyrkan gör inte det och tar konsekvensen av sin trohet. Missionsrådet tycks i detta fall mest missionera utifrån möjligheten att integreras i den politiskt korrekta fåran för erhållande av svenska verksamhetspengar och queerfeministisk teori.

Kanske blir Lasse Svensson en stolt kyrkoledare som får utveckla och inviga nya abortkliniker. Månne i  Semendua, Kongo. KANSKE FÅR HAN SÄTTA UPP KYRKANS LOGOTYPE PÅ SKYLTEN EQUMENIAKYRKANS KRISTNA ABORTKLINIK? Därefter är det läge för pastor Svensson  fortsätta med försonande samtal för att alla skall förstå värdet av dialog och mångfald i ett brett spektrum av värderingar. Att “pastor Jansson” utan bestämda åsikter var klok i fråga om  “mångfald” i åsikt. Kanske har det i hans värld utvecklats en acceptans till sådant som egentligen är nej till livet som Guds gåva. Jag tror inte det egentligen. Men kyrkoledningens värderingar styr men verkar inte riktigt vara i takt,,,, eller så är man det och då är det riktigt illa. Då kommer måhända insamlingen snart igång för mission genom att starta en abortklinik. Eller….

Eller är allt en febrig mardröm där intersektionell teori rört till det för en gammaldags läsare.

Obetydlig och rättighetslös utväxt av kvinnans kropp. Kan avlägsnas vid behov. Tillgång till laglig abort är ett angeläget för missionsrådet.

Valdemar och Belinds Sundberg Semendua. Kunde nog inte drömma om att aborter skulle kunna bli en angelägenhet för deras kyrka. Valle avled på sin post 1940 av malaria.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Motala baptist. En församling som växer och evangeliserar

Många kyrkor i Sverige tappar medlemmar. Svenska kyrkan mister väldigt många vilket kanske är naturligt utifrån dess historia med människor som helt utan kristen tro varit medlemmar av slentrian. Men det finns också många signaler på hur djupt troende kristna lämnar kyrkan på grund av liberalteologi och politiska utspel.

Equmeniakyrkan har också minskat antalet medlemmar högst påtagligt. Det finns många skäl därtill vilket inte skall belysas i detta inlägg.

Motala baptistförsamling tillhörde Svenska baptistsamfundet. När frågan om medlemsskap i den nya Equmeniakyrkan ställdes framför församlingen valde man att att ej gå in i den nya kyrkan. Istället är församlingen medlem i EFK.

Moatala baptist har haft en intressant utveckling som måste ses som oerhört positiv. Den rätt generella trenden av nedgång, åldrande medlemskader och minskat antal yngre har förbytts.

I avsikt att som glädjande förebild delge en baptistförsamlings möjliga utveckling kan följande inlägg ge god belysning. Ur Nyhetstidningen Inblick:

Christer Roshamn, pastor Motala baptist.

“Men på slutet av 1980-talet började en nedgång i församlingen. Under 20 års tid dalade antalet medlemmar rejält. Få kom till tro och döptes samtidigt som många av de äldre medlemmarna avled. Våren 2008 hade församlingen cirka 160 medlemmar.
– Det var en riktig tuff tid i församlingen. Vi hade halverat antalet medlemmar. Men de sista åren har de svängt. På tre år har vi döpt drygt 50 personer och bara i år har vi hittills döpt 25 personer. in i församlingen, de flesta av dem nyomvända, berättar Christer Roshamn som är pastor för församlingen.
Nu har församlingen åter passerat 250 medlemmar, varav många är tonåringar, unga vuxna och barnfamiljer från flera olika nationaliteter.”

“Ur  tidningen Världen idag

“Under Christer Roshamns tid i Motala har baptistförsamlingen fått uppleva ett starkt andligt skeende med både omvändelser, befrielser och helanden. Man har fått be med ett par hundra människor till frälsning och ungefär 130 har låtit döpa sig. Senast under förra veckan döptes fyra personer.

– Det har varit en fantastisk resa för både församlingen och mig, säger Christer Roshamn till Världen idag.

– Vi har fått smaka på Apostlagärningarna och vi har sett Gud hela och upprätta familjer. I november hade vi dop för en mamma och i samband med det blev hennes dotter omvänd. Hon döptes i går. Senare samma dag mötte även en ung muslim Jesus till frälsning, berättar Christer Roshamn. Annars har majoriteten som kommit till tro i Motala varit infödda svenskar som inte haft kontakt med någon kyrka tidigare.”

Två skildringar av skeenden i en dynamisk församling. Det finns flera som upplever liknande skeenden och som fått möta människors längtan och samtidigt ge svar på frälsningens möjligheter.

Gott.

L

 

Publicerat i Baptism, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Centerledd kommun systematiserar religiös diskriminering

John Erik Jansson KS ordförande i Söderhamn

Söderhamns kommun blev efter valet en kommun som leds av en centerpartist. John Erik Jansson 48 år.

Som ledare för kommunstyrelsen söker han en ny anställd kommunens ledande tjänsteman/kvinna: kommunchef

Med hjälp av en professionell rekryteringskonsult har kommunstyrelsen formulerat en annons med traditionella formuleringar avseende roll och värdegrund mm. På en punkt avviker dock kommunen rejält. Man sätter ned foten och systematiserar en religiös diskriminering avseende vem som kan anställas som chef i Söderhamn.

Söderhamns värdegrund för all verksamhet ser ut så här:

“Kommunens värdegrund

Kommunkoncernens arbete utgår från vår värdegrund:

 • Medborgarfokus
 • Engagemang
 • Tillit

Söderhamns kommuns värdegrund bidrar till stärkt gemenskap och ökad delaktighet. Den förmedlar de attityder och de beteenden vi som kommunkoncern vill ska genomsyra hela vår verksamhet.” (utdrag ur kommunens formuleringar)

Den kristna tidningen tidningen Världen idag har uppmärksammat kommunens ambitioner:

https://www.varldenidag.se/nyheter/soker-kommunchef-som-gar-i-taten-i-pride/reprlu!I8S9ZSHl0qfpyXz8J8yIxQ/

Söderhamns kommun målbeskrivning för en önskad kommunchef:

“Annonstext”  “Vem är du:
Samarbete är självklart för dig och du har lätt för att skapa goda kontakter och anpassar dig efter förändrade omständigheter. Du är van och trygg i att se till att fattade beslut genomförs. Som person trivs du med att leda en organisation med en tydlig värdegrund. För dig är jämlikhet ett ledord och givetvis går du i täten i Prideparaden.”.

Föredömligt ledarskap i Söderhamn är att gå främst och marknadsföra just denna verksamhet som Pride representerar

Arbetsbeskrivning:
Du sätter laget före jaget och bidrar till en “vi” känsla där vår gemensamma värdegrund; medborgarfokus, engagemang och tillit genomsyrar vårt arbete. I kommunkoncernen värderar du alltid helheten större än delarna, med Söderhamns och medborgarnas bästa för ögonen. Som kommunchef finns du representerad i olika nätverk och samarbetar med förenings- och näringslivet.”

 

Medveten eller omedveten religiös diskriminering

Det är anmärkningsvärt att kommunen proklamerar att en kommunal chef måste inordna sig i en intresseorganisations koncept för marknadsföring av dess värderingar och härmed låta kommunens anställda göra dem till hela kommunorganisationens egna.

Oaktat inställning kring homosexualitet kan ju en person ha synpunkter på just Pride konceptet:

https://nyheter24.se/debatt/911864-kevin-torssell-darfor-ska-du-inte-ga-pa-pride

Men det som sticker ut är inte det ev. olagliga i kommunens policy utan metodik och värderingar. Det som den Centerledda kommunen gör är att de facto utfärda ett yrkesförbud för personer med en en religiös livsåskådning inom breda grupper av troende. När den personliga tron och religionen medför att man inte mot sitt samvete och övertygelse kan marschera i ett Pride tåg hamnar den enskillde utanför kommunens målbild i annonsen:”Vem är du?”

. I realiteten skapar då kommunen ett direkt yrkesförbud för religiösa personer även om de har adekvata kunskaper, utbildningar och yrkeserfarenheter i övrigt.. Till gruppen med sådant yrkesförbud som det Centerpartiledda Söderhamn infört hör personer med

 • muslimsk tro, övertygelse och identitet
 • personer med en tro kopplat till hinduism
 • kristna med en katolsk, romersk och grekisk ortodox tillhörighet
 • kristna med en evangelikal övertygelse och identitet
 • kristna med en klassisk kristen övertygelse, traditionell luthersk tro
 • judar/judiskt troende

Begränsningen av anställningsbarhet utifrån en selektering kopplat till religion känns igen från länder med antingen extrema högervärderingar eller islamistiska övertygelser. Vem anställer en kristen chef i Iran? Vem kan anställa en muslim i Söderhamn? Personer som tar sin tro på allvar är inte de som Söderhamns centerpartister vill ha som ledare. Värdegrunden känns rätt tunn om den ens finns.

Här bör kommunchefen i Söderhamn gå i främsta ledet

 

Några bakgrundsfakta för att kanske förstå Söderhamns kommun. Eller undra mer kring hur det tänks….

Kommunen arbetar medvetet med integration och uttrycker sig bland annat så här: Det var många föreningar och andra verksamheter som ansökte om att få del av kommunens bidrag på 15 miljoner för att genomföra miniprojekt för integration. Bredden och genomförandet av 60 olika miniprojekt för integration har lett till att invånarna i Söderhamns kommun kommit varandra närmare och närmare dag för dag det senaste året.

FRÅGA; Hur kan en person från muslimskt land med den religiösa identiteten komma att uppfatta kommunens beskrivning av tilltänkt kommunchefs kompetens och värderingar.

Kommunen arbetar strategiskt med folkhälsa. Kommunfullmäktige antog en väl utvecklad strategisk plan fär åren 2014-2018. Se kommunens hemsida. Kopplingen mellan orden i planen och kraven för kommunens ledande tjänsteman/kvinna syns inte ha blivit riktigt avstämd. Se nedan.

FRÅGA: Hur kan kommunen så starkt framhålla att just denna fråga som särskild viktig för kommunchefen att maniifestera så att det dessutom anges i annonsunderlag vid rekrytering? Det finns bland annat en utredning framtagen på evidensbaserat innehåll och resultat kring folkhälsoeffekter på Prides faktiska resultat. Här framkommer att det till och med i sammanhanget förekommer positiva inspel för sex mot betalning.  Se länk nedan: “Det färgglada mörkret”

Kommunen arbetar planmässigt för att undvika kränkande särbehandling. Ambitionerna syns i många styrdokument. För tex en skola anges att till sådan kränkande särbehandling hör följande: “Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning”

“Vi (kommunen) har tillgång till multireligiös almanacka för att t ex. undvika att möten läggs på känsliga datum. Vi uppmuntrar elever, föräldrar och kollegor att berätta om sin tro och sina seder och bruk. 

FRÅGA: Hur går dess fina ambitioner ihop med att kommunens ledande tjänsteperson inte kan vara praktiserande eller aktivt troende muslim, jude, Sikh eller kristen. Överensstämmer förväntan på högste chefen med  styrdokumentens ambitioner?

Nedan Claphamsinstitutets redovisning av Pride i ett folkhälsoperspektiv.

Rapporten ”Det färgglada mörkret”

Knepigt upplagd annons för att hitta kvalificerad kommunchef, eller resultat av en målmedveten religiös selektering? Läsaren bedömer nog bäst själv

Upplägget känns som en obetänkt uppvisning av ren politisk korrekthet och undermedveten inspiration av Baal. Knepigt. Minst sagt.

Lg

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | 3 kommentarer