Hur kan Equmeniakyrkan , Sveriges Kristna råd, mfl. stödja berömma och belöna judehatande organisationer på uppenbart vagt faktaunderlag?

Pastor Kings ord r värda att beakta och leva efter. Att inte våga säga nej till antisemitism gör de som är tysta intellektuellt till slavar och andligt ofria. (tidningsklipp Dagen jan 2021)

Baptistpastor Marin Luther King är fortfarande ett föredöme för väldigt många i många länder oaktat religion eller partipolitisk agenda. Att dela ut ett pris till hans minne och för människor eller organisationer som följer hans ambitioner är utmärkt. Föredömligt. Ansvarsfullt.

Karin Wiborn SKR/Equmeniakyrkan ser inte att MLK priset går till en organisation inom ramen för terrorklassade muslimska brödraskapet

Den kommittè som delar ut priset 2021 leds av Karin Wiborn i egenskap av generalsekreterare i Sveriges kristna råd och numera biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan,

I en artikel i Equmeniakyrkans tidning Sändaren uppmärksammades den svårbegripliga ekvationen avseende samband med MLK och organisationen Islamic relief. Se länk nedan till texten i Sändaren. Islamic Relief och Svenska kyrkan arbetar i ett gemensamt projekt “Goda grannar” som är målet för prisbelöningen.

I tidigare inlägg i denna blogg har kopplingen mellan MLK ambitioner och pris till en organisation med väldigt olämpliga kopplingar till sådant som pastor King absolut inte kan förknippas med: judehat/antisemitism

.https://www.sandaren.se/debatt/aningslost-ge-pris-till-islamic-relief

Karin Wiborn i egenskap av generalsekreterare och ordförande i priskommittèn försvarar val av pristagare och uttalar oreserverat följande i tidningen Sändaren:

“Vi vet att Goda grannar, precis som deras ägare, Katarina församling, Islamic Relief Sverige, och Stockholms moské fullständigt tar avstånd från antisemitism.” (text från Sändaren)

 

Har verkligen Karin Wiborn helt missat vad Islamic Relief är och vad Stockholms moskè står för?

Sveriges nog främsta forskare och sakkunniga på jihadism och uppbyggnaden av jihadistiska nätverk och terroristiska grupperingar har analyserat kontexten runt Islamic Relief. De finns några som  menar att Islamic Relief …”har inga kopplingar till några politiska organisationer, varken Muslimska brödraskapet eller några andra”. Detta stämmer helt enkelt inte. Här finns ett omfattande underlag som styrker detta.

Islamic Relief i Sverige etablerades av svenska Muslimska brödraskapet, det vill säga Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)…

Islamic Relief i Sverige etablerades av svenska Muslimska brödraskapet, det vill säga Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS), och är en av organisationerna som IFiS själva lyfter fram som en viktig del i det nätverk av olika verksamheter som etablerats de senaste trettio åren. Uppgifterna finns att tillgå på IFiS hemsida där förbundet berättar vilka organisationer som ingår i deras sfär.1

Abdel Al-Malejji, tidigare medlem i Muslimska brödraskapets shura-råd, beskriver hur Islamic Relief styrs.

 • ”I slutänden styrs [Islamic Relief] av Muslimska brödraskapets ideologi. Muslimska brödraskapet skulle inte heller tveka att intervenera i Islamic Relief om de ansåg detta som nödvändigt”. Uttalandet gäller Islamic Relief Worldwide och verksamheten i Storbritannien. Det finns dock inga skäl att tro att det skulle vara annorlunda för Islamic Relief i Sverige.

Global rörelse

Muslimska brödraskapet är inte bara en nationell organisation. Det är också en global islamistisk rörelse där aktivisterna är lojala med en idé om hur islam ska spridas i världen. Som politisk-religiös rörelse har den flera organisatoriska ansikten där samtliga strävar mot samma mål. När vi säger att Islamic Relief och Ibn Rushd är två av de viktigaste ”kassakorna” så betyder det att två formellt sett olika organisationer erhåller skattemedel, men att pengarna går in i en och samma ideologiska rörelse som, i det svenska fallet, binds samman av det svenska Muslimska brödraskapets huvudorganisation IFiS.

Det är välkänt i forskningen om Muslimska brödraskapet i Europa att rörelsen hålls ihop av en förhållandevis liten klick av aktivister som har upprättat såväl vänskapliga som äktenskapliga band.

Ledningen inom Islamic Relief Sverige och Ibn Rushd är i mångt och mycket samma persongalleri. Idag är en majoritet (minst fem av åtta) av styrelsemedlemmarna inom Islamic Relief direkt verksamma inom Ibn Rushd. Denna union är inget nytt utan har funnits sedan Ibn Rushd upprättades för över tolv år sedan. Årligen sedan dess har Islamic Relief och Ibn Rushd varit trogna parhästar och sponsorer av samma konferenser, som antingen bjudit in utländska talare som fått avbokas på grund av antisemitiska åsikter eller bjudit in det högsta ledarskapet inom internationella Muslimska brödraskapet.

Man kan inte se en global organisation med så smala gluggar att hela kontexten bara försvinner,

Belöning av en icke demokratisk rörelse med omvittnat antisemitiska värderingar.

Om Islamic Relief och muslimska brödraskapet

Runt om i världen har allt fler regeringar insett att de bör avsluta sin samverkan med Islamic Relief på grund av kopplingar till Muslimska brödraskapet och andra, mer radikala, grupper.

Muslimska brödraskapet är inte – och har aldrig varit – en demokratisk rörelse ideologiskt eller organisatoriskt.

Kan vi ha en ordning där svenska organisationer och kyrkor prisbelönar rörelse med uttalat politiska mål och som döljs under täckmanteln som att det enbart handlar om biståndsarbete?

 • Tyska säkerhetsmyndigheter har slagit fast att Islamic Relief Deutschland är kopplade till Muslimska brödraskapet.
 • Schweiz har dragit in sitt biståndsstöd till Islamic Relief.7
 • I Storbritannien skakades moderskeppet Islamic Relief Worldwide (IRW) nyligen av en praktskandal, då brittiska The Times avslöjade att Heshmat Khalifa, en IRW senior förtroenderådsledamot och tidigare chef för Islamic Relief i olika länder, kallat judar för “avkommor till grisar och apor” på sin Facebooksida och hyllat palestinska Hamas som den “ädlaste motståndsrörelsen genom tiderna.” Han fick avgå omedelbart. Men det finns flera och mer.

“Sammantaget, när Islamic Relief påstår att de saknar kopplingar till Muslimska brödraskapet finns ingen trovärdighet och blir en parodi på verkligheten.”

Svenska och utländska expertmyndigheter och  forskare har funnit och beskrivit kopplingarna mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Brödraskapet är fast i en judehatande ideologisk kontext, väl dokumenterad.

“Ovanstående text är ett sammandrag av en artikel skriven av  tre svenska terrorforskare. Magnus Ranstorp är en av dem.”

Magnus Ranstorp

Är det så att Stockholmsmoskèn enligt Karin Wiborns entydiga påstående inte  representerar ett antisemitiskt tänkande?

Karin Wiborn har flera gånger framhållit att tex Stockholms moské inte står för ett judehatande program.

Men är det då så att Wiborn har fog för sitt uttalande?

Wikipedia har följande text om denna:’

Wikipedia om Stockholms mosken:

“Stockholms moské drivs av Islamiska förbundet i Stockholm, medlemsorganisation i det Islamiska förbundet i Sverige, vilken tillhör The Federation of Islamic Organisations in Europe. The Federation of Islamic Organisations in Europe startade det Europeiska fatwarådet, och är nära knutet till det Muslimska brödraskapet.”

Dr Magnus Norells genomförde en granskning av islamismen i Sverige på uppdrag av MSB 2016 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Han granskade då även kopplingen mellan judehat och Stockholms moské. Norells studie finns i länken nedan.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28248.pdf   Slutsatserna från Norells rapport är tydliga,

Den tidigare imamen i Stockholms moské Haytham Rahmeh var länge aktiv i Islamic Relief, men har de senaste åren varit inblandad i att stödja miliser som är kopplade till brödraskapet i Syrienkriget, genom lobbying och vapeninköp.

Imamen och och moskéns direktör Mahmoud Khalfi har i intervjuer själv medgett att man har kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

 • Stockholms moske är en verksamhet nära kopplat till muslimska brödraskapet
 • Islamic Relief är en organisation som en del av muslimska brödraskapet och ett muslimskt studieförbund
 • Muslimska brödraskapet är en organisation som har antisemitism i sinn ideologiska “källkod”
 • Brödraskapet och Islamic relief har gång på gång avslöjats ha antisemitiska företrädare i ledning
 • Organisationen är förbjuden i flera länder bland annat Tyskland
 • i Sverige belönas den

Karin Wiborn påstår att hon vet att Stockholms moské och Islamic relief tar avstånd från antisemitism. Hennes påstående måste ställas mot ett mycket omfattande underlag som ger en helt motsatt bild än den Wiborn förkunnar. Varför arbetar hon så?

“Islamiska termer som taqiyya, tawriya (vita lögner) är främmande för de flesta. I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige.” (Artikel från Kyrkans tidning. Se länk nedan) Text av Sameh Egyptson forskare i interreligiösa relationer. Lunds Universitet)

Al-Qaradawi, muslimsk teolog och opinionsbildare

 

 

 

 

 

 

 

 

Något om källorna

Al-Qaradawi, chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.

Wikipedia delger följande avtryck från och av just Al-Qaradawi;  “Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

Det är den ideologiska basen som är grundvärderingen i de grupper som Wiborn mfl prisbelönar.

 

 Bilden till vänster: Mahmoud Khalfi, ordförande i Sveriges imamråd.

Han är också enligt uppgift en av de högsta ledarna för Muslimska Brödraskapet i Sverige.

Det har beskrivits av Mahmoud Aldebe – som kallar sig en av grundarna för den svenska grenen av Muslimska Brödraskapet men som har hoppat av.

Han har berättat hur Brödraskapet ”är etablerat i Sverige under namnet Islamiska förbundet i Sverige”, som i sin tur dominerar en rad organisationer såsom Förenade islamiska föreningar i Sverige, studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer (SUM), Stockholms moské och Göteborgs moské.

Aldebe karaktäriserade den svenska grenen av Brödraskapet som en elitstyrd verksamhet med målet att ”skydda Sveriges muslimer från att ’gå vilse’ i det västerländska samhället, som betraktas som både syndigt och ogudaktigt”. Aldebe menade vidare att man har en linje utåt, och en inåt. ”Man driver dialog med kristna och judiska grupper i offentliga forum, men internt sprider man farhågor om dem. Man talar demokrati, men gör motsatsen. Förbundet lyckades lura alla som vill ha dialog med islam i Sverige.”

Tidningen Världen idag får obegripligt svar av Karin Wiborn

Tidningen Världen idag uppmärksammade den märkliga prisutdelning för dr Kings minne. Tidningen ställde då en rak fråga till Karin Wiborn som är föredragande i priskommittén.

Världen idag frågar generalsekreteraren: Priset går också till Stockholms moské vars imam och direktör Mahmoud Khalfi själv i intervjuer bekräftat moskéns koppling till Muslimska Brödraskapet. Vad tänker du om det? 

Karin Wiborn: – Priset går till Goda grannar som är ett initiativ av Katarina församling, Stockholms moské och Islamic Relief.

Någon verklig reflektion eller biblisk analys syntes inte till i kyrkoledarens svar. Ett “tidstypiskt ickesvar”.

Priskommittén obegripliga val

Man kunde ha valt andra personer som med kristen tro och engagemang av samma ursprung som det som inspirerade baptistpastor Dr King.

Men man valde en grupp med värderingar formade av ett annat ursprung:

Muslimsk teolog som inspirerat till utveckling av muslimska brödraskapet mfl. organisationer som samtliga inte ser Jesus som Guds son men som genomgående har antisemitiska värderingar och uttalat hat mot Israel

Karin Wiborns prisbelönande grupp kanske kunde lyfta blicken utanför den grupp som tycks ha värderingar en bra bit utanför det som kallas klassisk kristen tro och som kan ses ligga i linje med pastor Kings värdegrund.

Det finns rätt många intressanta personer som med mod och ibland inte utan fara för liv, hem och hus drivit rättvisefrågor 2020 i pastor Kings anda och med utgångspunkt i klassisk kristen evangelisk tro, Engagemang för kamp mot förtryck, flyktingar undan rasism och antisemitism, rättvisa, apartheid och social utslagning, engagemang för skydd av utsatta kvinnor mm.

 

Hur kunde det gå så illa med den fina tanken om ett utvecklande pris till människor som verkar i dr Martin Luther Kings anda inte företräds av personer med förslagsvis engagemang som finns hos de som visas ovan.

Istället väljer man en organisation som inspirerats av personer och organisation med en värdegrund som uttrycks genom denne man:

Samverkansprojekt för denna svärdens organisation belönas med pastor Martin Luther Kings minnespris

 Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

LG

 

 

Publicerat i Baptism, Okategoriserade, Samhällsfrågor | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna råd belönar islamistisk organisation

Baptistpastor dr Martin Luther King

 

 

Bakgrund

Den 9 december  presenterades Equmeniakyrkans, Kristna Fredsrörelsens  och Sveriges kristna råds kandidat för 2021 års pris för arbete i baptistpastorn Martin Luther Kings anda.

Priset gavs i år till ett samverkansprojekt i Stockholmsområdet mellan kyrka och den islamska organisationen Islamic Relief. Dena organisation är inte vilken som helst, utan finns i ett brett system, nationellt och internationellt, av samverkande islamska verksamheter och personer.

Vad är Islamic Relief och vad står organisationen för? Ledarsidorna har gjort en journalistiskt analys.

Journalisten Johan Westerholm, ansvarig för “Ledarsidorna” samt tidningen Världen idag har var för sig  lyft fram det ytterst märkliga beslutet om årets (2021) pristagare till åminnelse av pastor King. Johan Westerholm skriver bland annat detta:

“För mig är det en gåta att man vill ge ett pris i Martin Luther Kings anda till en organisation med uttalad antisemitism. Det blir som en uppmuntran att fortsätta på den inslagna vägen.

 

Johan Westerholm, journalist,  en akademisk forskare expert på islam ( Sameh Egyptson i Lund) har i olika delar belyst sambanden mellan Islamic Relief och annan islamsk verksamhet. Man har samtidigt hittat vanliga  antisemitiska tankefigurer och uttalanden från organisationens olika företrädare.

Den kristna tidningen Världen idag har också belyst den märkliga belöningen som nu riktats till en dokumenterat omdiskuterad verksamhet med antisemitiska uttryck och rötter.

Länk till Världen i dags artikel :

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/reptkj!9wvqD8mwFVilGUiO6v0j8w/?fbclid=IwAR1E0QWGaLN4tVpF8RrEph0_rGpLG6P61AkUQ7vu1UVzKUyX84KLp1V1_Ak

Internationell uppmärksamhet av utmärkelsen

En väl ansett tidning The National som arbetar med nyhetsbevakning i Mellanöstern har uppmärksammat det svenska priset. Man noterar att  i Tyskland drar in stöd till Islamic Relief. Man erfar att det är en organisation med verksamhet  och nätverk  som uttryckt  antisemitism. Uppenbart ser svenska kyrkor inom Equmeniakyrkan SKR mfl. samt prisutdelarnas verkställande ledare Karin Wiborn, ingen  anledning att begrunda den tyska bojkotten av den antisemitiska organisationen. Istället får den beröm utmärkelse och pengar.  The National Intervjuade med fd riksdagsmannen Nalin Pekgul (s) själv muslim och väl isatt i islam.Det  understryker frågans allvar.

Nedan The Nationals nyligen publicerade artikel

https://www.thenationalnews.com/world/sweden-under-pressure-to-follow-germany-s-lead-and-halt-funding-of-islamic-relief-1.1124464?fbclid=IwAR09aHo5r7F3ShhsUFyfPRIyk5urvLR5UBdJmtAtoQnk_gUTPo_HAGuSgM0

Stöd till Islamic Relief är stöd till verksamhet som är en del av muslimska brödraskapet

Johan Westerholm har tidigare i tidningen Dagen avslöjat sambanden mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet.

Här nedan en länk till Dagens text:

https://www.dagen.se/debatt/2020/06/18/johan-westerholm-islamic-reliefs-stadgar-bevisar-koppling-till-muslimska-brodraskapet/

Genom dokumenterade samband mellan Islamic Relief och muslimska brödraskapet stöds ekonomiska kopplingar och transaktioner också till terrororganisationen Hamas. Hamas är en terrorklassad organisation av EU, Enbland, Frankrike, USA mfl nationer. Det är ytterst beklämmande att en svensk kristen kyrka, Equmeniakyrkan, och Sveriges Kristna råd ger indirekt stöd till fullständigt avskyvärda antisemitiska organisationer och därigenom stöd till nätverket omkring. Enligt flera forskare p terrorism och islamisk byggs medvetet nätverk där offentlig finansiering inom vissa “skyltfönster” ger såväl pengar som inflytande.

En organisation med höga företrädare i brödraskapet och Islamic relief som anser att israeler är “barnbarn till apor och svin” Den organisationen förtjänar inte vare sig direkt eller indirekt stöd från kristna kyrkor någonstans.

Forskaren Sameh Egyptson har noga granskat Islamic Relief och muslimska brödraskapet.

Sameh Egyptson, forskare Lund

Egyptson har ett otroligt omfattande och detaljerat underlag ned på personnivå om kopplingarna mellan organisationerna.

Egyptson skriver bland anat följande:

“Relief i Sverige är en terrorstämplad organisation i länder som moderorganisationen, Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, har fått stora bidrag och stöd från i många år. Islamic Relief har direkt eller indirekt fått flera hundratals miljoner kronor från Sida, Forum syd och Radiohjälpen eller genom gemensamma projekt med Svenska Kyrkan. 

Se mera detaljer: https://wordpress.egyptson.se/2020/08/25/repliken-pa-islmic-relief-som-kyrkanstidning-avfardade/

En judehatare i hög position inom Islmic Relief! Hans värdering kring antisemitism avslöjades av engelsk tidning.

Heshmat Khalifa Antisemit och judehatare som anser att judar är apornas och svinens barnbarn och som gillar Hamas

I Storbritannien skakades moderskeppet Islamic Relief Worldwide (IRW) nyligen av en praktskandal, då brittiska The Times avslöjade att Heshmat Khalifa, en IRW senior förtroenderådsledamot och tidigare chef för Islamic Relief i olika länder, kallat judar för “avkommor till grisar och apor” på sin Facebooksida och hyllat palestinska Hamas som den “ädlaste motståndsrörelsen genom tiderna.

Propagerade också för lögnen Simon Vises protokoll

I kretsar kring Brödraskapet förkunnas den klassiska sionistiska lögnen “Zion vises protokoll” något som nazisterna marknadsförde under Hitler tiden som sanning. Nu återkommer den vidriga lögnen och förs fram fast från annat håll. SKR och Karin Wiborn tycks inte intressera sig för pristagarna kontext. Yussuf al Quaradawi är en antisemit och aktivist inom Brödraskapet

Muslimska brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quaradawi uttrycker klassiskt antisemitiska slagord

 

 

 

 

 

Islamic relief  och muslimska brödraskapet enligt terrorforskaren dr Magnus Norell

Så här skriver Norell i rapport till den svenska myndigheten MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap):

Haytham Rahmeh. Tidigare imam Stockholm. Smugglade vapen och pengar till terroristverksamhet och företrädare för prisbelönad organisation för ickevåld

“-Islamic Relief. En stor mottagare av biståndsmedel från SIDA som driver biståndsprojekt runt om i världen. En central organisation för att ge MB trovärdighet. Den tidigare imamen i Stockholms moské Haytham Rahmeh var länge aktiv i Islamic Relief, men har de senaste åren varit inblandad i att stödja miliser som är kopplade till MB i Syrienkriget, genom lobbying och vapeninköp.” Utdrag från MSB och Magnus Norells förstudie.

Det är denna organisation som stöds med Martin Luther Kings pris! Ickevåld? Märkligt.

Uttalanden från media i mellanöstern

“In Germany, contributions to anti-Semitic Islamic Relief are frozen due to links to the Muslim Brotherhood,” Johan Sundeen said on Twitter.

Norska analyser 

Också från norsk media “Document” har man uppmärksammat prisutdelningen och kopplingen till islamism.

Svenske akademikere og politikere kritiserer skjønnmaling av Islamic Relief

Tidskriften “Fokus” har betraktat Islamic Relief

“Den islamistiska rörelsen är i min erfarenhet inte särskilt stor. Däremot är den är välorganiserad och politiskt aktiv. Organisationerna är många och varierar över tiden. Det kan ge intryck av bred representativitet. Men det är ofta samma personer som sitter i ledningarna. Det gäller Islamiska förbundet och Sveriges unga muslimer, men även till exempel studieförbundet Ibn-Rushd och Islamic Relief.

Rapportförfattarna beskriver Muslimska brödraskapet som »spindeln i nätet bland muslimska organisationer« och säger att den utvecklingen gått »som allra längst« i Sverige. Det är precis den uppfattning jag gång på gång stöter på bland svenska moderata muslimer med god inblick i svensk islam. Och förklaringen till att det har gått »som allra längst« tror jag tyvärr står att finna i folkrörelse-Sverige.

Tidskriften kunde konstatera det som de svenska kyrkorna och SKR generalsekreterare Karin Wiborn inte ville eller kunde se det alla som vill kan se,

(FOKUS ÄR EN SERIÖS SVENSK TIDSKRIFT SOM FÅTT SVENSKA PUBLICISTKLUBBENS UTMÄRKELSE 2013)

Den teologiska reflektionen 

Karin Wiborn nu generalsekreterare i SKR kommer snart att bli biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan som har rötter från Svensk Baptism.

Wiborn har i många år haft en speciell profil i förhållande tilt Islam.

Den tydliggjorde hon redan 2010 då hon i den roll hon ännu har genomförde ett artigt besök hos massmördaren Assad i Damaskus. I samband med detta möte fick hon en…

Damaskus moske i vilken SKR generalsekreterare hade böne samling med bland andra stormuftin av Damaskus

“…guidad visning i den ståtliga Omayyad-moskén, tillsammans med den syriske stormuftin, Dr Ahmad Badr Al Din Hassoun.

Wiborn och stormuftin i Damaskus som hade en fin bönestund Wiborn. Här båda framför den blodbesudlade diktatorn Assad en inbiten judehatare.

– Det var en stark upplevelse att be tillsammans i moskén, där också den evangeliska pastorn var med, säger Karin Wiborn, ordförande i Sveriges Kristna Råd.

Equmeniakyrkans Sofia Camnerin redovisade själv sin Gudsbild

Wiborns  företrädare Sofia Camnerin redogjorde för sin inställning avseende förhållandet mellan islamsk tro och bön och tron på Jesus och hans och vår Fadern  Israels Gud. 

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Det är ovanligt att svenska kristna delar Wiborns åsikt om islams gud som identisk med Jesu Fader, kristnas och muslimers Gud.

I klassisk kristen tro är muslimernas Allah inte densamme som kristnas och judars Gud, Wiborn redogör för hur hon och den högste religiöse ledaren i diktaturens Syrien har en gemensam bönestund i en moské tillägnad den gud som står i direkt motsats till den Gud världens kristna tror på. Wiborn är dessvärre inte ensam om att sprida en obegriplig gudsbild utifrån just detta.

Kyrka och Folk har också granskat Islamic Relief

Kyrka och Folk är en luthersk tidskrift med förankring i svenska kyrkans tradition,

I  tidningen framförs  i september 2020 följande:

“Islamic Relief Sverige är tillsammans med organisationer som studieförbundet Ibn Rushd och Islamiska förbundet stora aktörer i det som kallas det muslimska civilsamhället. I boken ”Erövringen” ger forskaren Sameh Egyptson en ingående bild av hur dessa organisationer hänger samman med varandra och med en internationell aktör: Muslimska brödraskapet. Brödraskapet är en internationell sammanslutning som genom att tillförskansa sig politisk makt vill påverka länder i islamistisk riktning.

Formellt finns brödraskapet inte i Sverige men genom olika frontorganisationer (som exempelvis Islamic Relief och Ibn Rushd) och genom infiltration av andra organisationer är brödraskapet en kraftfull aktör i Sverige.
2017 släpptes rapporten ”Muslimska brödraskapet i ­Sverige” som skrivits på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt denna ”håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund”. En skrämmande bild av detta skildras i Johan Westerholm bok ”Islamismen i Sverige: muslimska brödraskapet”.

Syftet med att skapa formellt oberoende organisationer med ibland överlappande medlemmar och aktiva är mångfaldig. Dels innebär det att man kan begränsa granskningar och kritik av brödraskapets verksamhet genom att dölja den gemensamma agendan. De återkommande skandalerna kan därmed avgränsas till den organisation som för tillfället avslöjats; som exempelvis Islamic Relief. Faller den organisationen kan sedan en ny snarlik organisation byggas upp.” 

Länk till tidskriften: https://kyrkaochfolk.se/2020/09/03/svenska-kyrkan-broderskapsrorelsen-och-brodraskapet/

 

Ansedda forskare och experter har betraktat och analyserat Islamic Relief

Några väl kända vetenskapsmän och experter har granskat Islamic Relief. Det har gett kunskap som Karin Wiborn knappast kan ha undgått att ha uppmärksammat. De sakkunniga granskarna är:

Aje Carlbom, biträdande professor vid Malmö universitet samt fil.dr. i sociantropologi, specialiserad på etnisk och religiös identitet och mångkulturalism. Magnus Ranstorp, docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan samt seniorrådgivare vid EU:s Radicalisation Awareness Network, samt Peder Hyllengren, analytiker vid Försvarshögskolan.

https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2020/08/magnus-ranstorp-et-al-vill/

Ranstorp mfl anför:

“… lyssna på den som avslöjade antisemitismen inom Islamic Relief: Lorenzo Vidino – en världsauktoritet på MB.. Han säger explicit om Islamic Relief: ”Min forskning visar ett tydligt mönster där framstående personer och ledning på högre nivå omfamnar material som är starkt anti-semitiskt och stöder Hamas och det egyptiska muslimska brödraskapet.”

Vidare uppmanar de tre skribenterna

.”Det borde vara ganska enkelt: en organisation som går emot svensk värdegrund borde inte få svenska skattepengar.

Omfattande dokumentation finns om Islamic Relief

https://kvartal.se/artiklar/en-parodi-pa-verkligheten/

Den som söker finner stora mängder dokumentation och underlag om Islamic Relief och dess kopplingar till Islamism och Muslimska brödraskapet och utpräglat judehat.

I tidskriften kvartal och länken ovan finns väl dokumenterad kunskap. Det borde vara självklart för en organisation med kristet förtecken att seriöst söka sanningen om man samtidigt vill hylla pastor King,

Och mer om brödraskapet en del av IS…

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vilken-makt-har-muslimska-brodraskapet-i-sverige/

MLK priskommitté i Sverige

Karin Wiborn är ordförande i priskommittén och generalsekreterare i SKR och tillträdande bitr.kyrkoledare i Equmeniakyrkan

Karin Wiborn har uppenbart och bevisligen en helt annan värdegrund och syn på antisemitism än den som Magnus Ranstorp, Eje  Carlbom, Johan Westerholm mfl omfattar. Wiborn är ordförande i priskommittén. Denna har en intressant sammansättning med valda representanter från huvudmännen. Därvid företräder dessa sina respektive organisation tex Equmeniakyrkan i ställningstagande av vem som skall ha priset.

Förutom huvudmännens representanter  finns ytterligare några med “fria” personer. En är Martin  Smedjeback, Han tycks ha stort värde för priskommitten. Om honom kan man läsa:

“Han var med och startade djurrättsgruppen Tomma burar som har utfört så kallade öppna “djurfritagniningar” där de har tagit grisar[, fisk, hönor, kalkoner och kaniner från gårdar i Sverige. För fyra av dessa aktioner har han avtjänat två fängelsestraff på vardera en månad.Under 2017 var han med och organiserade en blockad av ett slakteri i Linköping”

Martin Smedjeback. Djurrättsaktivist som släpper ut lantbrukares djur. Med i MLK prisjury,

Märkligt. Men en person medansvarig för MLK priset.

Extinction Rebellion föregående års pristagare

2020 år MLK pris gick till organisationen XR, En miljöorganisation mest känd för olika aktioner för att förbättra miljön.

Roger Hallam aktivist grundare av XR antisemit. Grundare av förra årets MLK pristagare.

Denna organisation initierades av en annan känd antisemit. Roger Hallam. Han hoppade av XR när hans judehat blev alltför välbekant för omvärlden. Hallam lämnade organisationen övergripande ledning och “pudlade”.

Varför attraheras SKR och Equmeniakyrkan av organisationer som värderingsmässigt nuddar vid antisemitism

Det som är märkligt är att antisemitiska organisationer idag verkar som ett slags eko av liknande värderingar väl kända i Tyskland på 1930-talet. Svaret på frågan som faktiskt inte ställts är förutsägbart.

 

SLUTORD

Martin Luther King var en världsberömd baptistpastor och förespråkare för medborgerliga rättigheter och ickevåld. Till hans minne och med honom som förebild utser en kommitté sammansatt av Equmeniakyrkan, Sveriges kristna rår, Kristna fredsrörelsen och någon djurrättsaktivist, Årets pris har gått till ett samverkansprojekt mellan Svenska kyrkan och Islamic Relief. Det finns stora mängder kunskap och dokumentation om denna organisations värderingar och i vilken kontext den är skapat och vilka bindningar som finns. Dessa har fastlagts av Sveriges mest kända forskare och journalister. Unerlagen är bedövande stort.

Trots det förklarar ordförande för prisjuryn Karin Wiborn:  

Vi ger ett pris till en organisation som arbetar för att överkomma rasism och främlingsfientlighet.

Wiborns roll som ordförande gör att hon för ordet. Orden är tydliga, Hon och rådet tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet. Trots det prisar de och berömmer en organisation som kanske med vissa ord i rätt sammanhang uttrycker sådant men som i en bedövande tydlig kontext visar upp ett helt annat ansikte. Prisjuryn borde visa sin avsky mot judehat och rasism, antisemitism och våga vägra belöna sådant även om det utifrån intersektionalitetsteoretiska modeller kan synas önskvärt.

Publicerat i Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade, Samhällsfrågor | 2 kommentarer

TIDNINGEN SÄNDAREN: FRED MED ISRAEL PÅSTÅS ÖKA ANTALET SJÄLVMORD I GAZA

”Självmorden ökar efter Israels fredsavtal med arabländerna”

Ovanstående mening är rubriken på en artikel som nyligen publicerats i Equmeniakyrkans tidning “Sändaren”.

Rubriken är utan tvekan bestickande. Fredsavtal är väl annars något som kopplas till positiva förändringar i trygghet och förbättrade livsförhållanden. Artikeln innehåller en särskild dynamik. Fred i mellanöstern mellan 5 länder borde rimligen inte leda till att människor begår självmord. Författaren framhåller dock att så är fallet utifrån situationen i Gaza.

Länken till artikeln från Equmeniakyrkans tidning finns här nedan. Den utgörs inte av en insändare eller debattartikel utan är publicerad utifrån andra utgångspunkter:

https://www.sandaren.se/nyhet/sjalvmorden-okar-efter-israels-fredsavtal-med-arablanderna

Självmord ökar efter fredsavtal?

Texten i Equmeniakyrkans tidning Sändaren om läget i Gaza ger skäl till förundran. Författaren för fram några grunder för situationen i Gaza som han i texten leder fram till förändringar som påverkat självmordsbenägenheten. Dessa är:

 • övergivenhet,
 • isolering,
 • desperation och
 • brist på framtidstro
 • hopplöshet

När den kristna tidningen Sändaren publicerar en text som denna är det en skillnad på om tidningen låtit en debattör skriva en insändare eller en debattartikel som kan bemötas. I detta fall är det så att Sändaren lyfter fram en politisk tankelinje som kopplar samman fredsavtal mellan fd fiendeländer som får som effekt att unga människor inte vill leva. Den uttalade orsaken är att det är Israel som skapat fredsavtal med fd fiender. Det finns skäl att se detta som en medveten policy från den ansvarige utgivaren. Något statistiskt  underlag till påståendet redovisas inte.

Redovisade orsaker till påstådda ökning av självmord i Gaza.

– Om övergivenhet

Kommentar: Fredsavtalen mellan Israel och grannländerna har tillkommit i olika faser. De första var med Jordanien och Egypten. Jordanien var tidigare en del av Palestina, och kungadömet”ockuperade” det som kallas Västbanken efter det brittiska mandatet upphört (Transjordanien). I fredsöverenskommelse med Israel fick området och landet sin  nuvarande ställning. När nu tre nya arabländer upprättat fredsavtal med Israel anser Palestinska myndighetens diktator Abbas att detta var ett “knivhugg i ryggen” på Palestinierna som fredsstiftarna högg in. Uttalandet är märkligt men härleds till tidigare överenskommelser inom arabförbundet att inga avtal får upprättas med Israel före det att Palestina blir “fritt”. Det kan tolkas brett av olika parter men Hamas och stundtals Abbas har anfört att Israel därvid upphör. När allt fler länder vill ha fred upplevs detta som en övergivenhet av Abbas då stödet för hans sak minskar i hans omvärld. Omvänt kan man kanske påstå att ju fler fiender och fiendskap som finns omkring Israel desto mer positivt är situationen för Palestina/Abbas., och desto mer framtidstro om Israels utrotning finns för befolkningen.

Valet i Gaza  2006 som gav terrororganisationen makten ledde direkt till en betydande förändring för Gazas befolkning. Få demokratiska länder vill ha djupare samarbete med en terrorstämplad politisk ledning Hamas. Hur det kunde ske att Hamas vann finns anayserat i en vetenskaplig artikel från Lunds universitet, https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1325736&fileOId=1325737

– Om isolering

Kommentar: När fem arabländer avtalat om fred och ömsesidig samverkan med Israel har Abbas uttalat att han inte längre vill samverka med sina arabiska grannländer som han menar gravt svikit Palestinska saken. Kvar av supporters är Turkiet och Iran. Saudi är på väg och långt kommen i en fredsprocess med Israel. Isoleringen som Palestinierna väljer är ju deras eget val. Konflikten mellan PLO och terrororganisationen Hamas i Gaza har varit infekterad och tveklöst medfört att Gaza på många olika sätt upplevt isolering. I många stycken helt självvald.

– Om desperation

Kommentar: En politisk regim som avvecklat demokratin såväl på västbanken som i  Gaza och väljer isolering inom ett stort antal områden skapar problem för sina medborgare. Otroligt ofta anförs Israel som grunden till alla problem. I Sändarens artikel var självmord orsakat av fredsavtal med Israel. Desperationen ligger nära möjligheten att kontrollera och styra. I Gaza har demokratin avvecklats och korruptionen är betydande.

Det är tveksamt om religionsfrihet finn, Förändrings och förbättringsförslag som möter en diktatur ger lätt främlingskap. Inget kan förändras om inte den verklige makthavaren vill. Det är tveklöst grund för upplevd desperation,

– Om brist på framtidstro

Kommentar: Palestinska myndigheten och särskilt Gaza har en lång rad av politiska problem och brister. Om det råder ingen tvekan. Orsaken till dem är en annan värderings och sakpolitisk fråga. När fred blir ett problem är det svårt att förstå om man inte lokaliserar grundfrågan. Den kan vara att PM vill att Israel försvinner och den judiska staten upphör.

– Om hopplöshet

Kommentar: Hopplöshet beskrivs ofta som en grundläggande upplevelse som människor i Gaza har. Utan tvekan finns betydande brister i samhället med fattigdom och bristenhet liksom utsatthet och förtryck. Men är allt Israels fel? Det är slutsatsen i Sändarens artikel avseende tragisk utveckling av självmord. Men det finns ett antal andra företeelser i området värda att begrunda.

LITE OMVÄRLDSPERSPEKTIV PÅ GAZA

– Om den faktiska kontexten  Raketer från Gaza riktade mot barn, familjer, judar, muslimer ateister och kristna

Antalet raketer som årligen avfyras från Gaza mot civila mål i Israel är förfärligt högt. I genomsnitt 2,1 raketer per dag!  Så har det varit i många år. De fälls över enskilda, barn, familjer, judar, ateister, kristna och muslimer.

Iron Dome räddar många liv

Raketerna avfyras inte från någon slags demokratisk rättviseorganisation. Nej de som skickar in det dödliga kommer från Hamas, en välkänd terrororganisation som har makten i Gaza. Avfyrarna vet att varje raket besvaras kraftfullt av Israel.  Detta ingår i kampen. Så eskalerar konflikten. Författaren i Sändaren skriver att situationen i Gaza leder till ”en känsla av övergivenhet, isolering, desperation och brist på framtidstro”. Det är högst begripligt och djupt sorgligt.

Qassamraketer. I genomsnitt två sådana per dag året runt avfyras av Hamas mot civila mål

 Påståenden om varor och livsnödvändigheter

Medialt beskrivs Gaza som ett avstängt område. Som världens största fängelse osv. Bristen på varor anges vara ett jätteproblem och kanske är det så. Det finns dock skäl att begrunda sådana påståenden. Genom gränskontrollen Kerem Schalom kommer de flesta varor till och från Gaza.  Ytterligare en gränsöppning används i huvudsak för människor som vill till och från Israel. Den byggdes för att klara av att dagligen betjäna 45 000 personer per dygn. Dimensioneringen gjordes med utgångspunkt att Palestina var Palestina men när terrororganisationen Hamas tog över styret i Gaza förändrades allt.

Kerem Schalom OCH EREZ

Passagen Kerem Schalom har en omfattande godstrafik. Varje 60 minut  dynet runt passerar en trailer gränsen KEREM SHALOM. 24 STORA TRAILERS PER DYGN är genomsnittet under de senaste 5 åren.

 

Detaljfakta om trailer trafiken in till Gaza

GENOMSNITT 8776 ELLER 168 Fordon per vecka.

Siffrorna gäller i genomsnitt under en femårsperiod. En enstaka vecka tex 2018 var varu/gods inflödet till Gaza via Israel redovisat enligt följande:

 • 160 000 lastbilar med varor kördes in till Gaza
 • 438 lastbilar per dygn eller
 • 18 lastbilar per timma
 • En annan vecka 2018:
 • En 12 lastbilar/timma, Dygnet runt
 • 9 594 ton. gods/dygn
 • Eller
 • 399 ton gods/tim Dygnet runt

Gaza har dessutom gräns mot Egypten för utbyte av varor och persontransporter.

Enligt uppgift har över 10000-15000 personer arbetat med Gazas smuggeltunnlar till Egypten och Israel. Tunnlar för varor och persontrafik men också för vapen.

PERSONTRAFIK

Det finns två gränsövergångar: Erez och Kerem Shalom. Dessa övergångar är öppna sju dagar i veckan. Under december 2019 passerade 43 491 personer och 8 711 lastbilar med varor Erez, och vid Kerem Shalom passerade 17,5 miljoner liter bensin och diesel.

Under exempelvis en vecka 2018 160 000 körde lastbilar in med varor till Gaza. Vid en mätning passerade 438 lastbilar/dygn gränsen, Det betydde 18 lastbilar per timma dygnet runt. Volymen gods var då 399 ton/timma.

För att förstå varför ”Ship to Gaza” vill skapa opinion om varuförsörjning och effekter av Israels blockad är det bra att se fler fakta än de som serveras i svensk media. Sen må varje läsare avgöra själva om det som i en relativt liten båt från Sverige och Europa tas med sjövägen är mer än ett skyltfönster för dem som ser Israel med verklighetens ögon.

Fram till september 2000 kunde mer än 26 000 palestinska invånare resa dagligen till och genom Israel . Bedömningen var en volym på cirka 800 000 per månad. Efter starten av andra Intifada sjönk detta antal till mindre än 900 per dag.
År 2004 var det i genomsnitt 43.440 överfarter till Erez till Israel varje månad. Efter Hamas-övertagandet av Gaza sjönk antalet till 2 175 under 2008.

Gränsövergången Erez

Efter vapenvila mellan Israel – Hamas 2014 ökade antalet till besökare 15 000 per månad 2015. Enligt Gisha använde 15 388 palestinier Erez-korsningen i januari.

GAZA, BEFOLKNING I ARMOD. LEDARE OCH HAMAS I ÖVERFLÖD.

Gaza framställs ofta som ett mycket fattigt område. Så är det faktiskt men måste det vara så? Eller finns det månne också rikedom där?

I dag finns 1 700 dollarmiljonärer på Gazaremsan. Samtliga är Hamasanhängare. Det har knappast blivit rika på olivodling eller turism. Nej det vanligaste sättet är nog att de som blivit rika genom att stjäla merparten av de icke-öronmärkta pengar som skickas till Gazas civilbefolkning. Korruptionen är förödande och terrorismen lukrativ för dem som är tillräckligt hänsynslösa. Dessutom har flera av Hamasledarna har i dag förmögenheter i miljarder US dollar, som till exempel Muza Abu Marzouk och Khaled Mashaal. Någon ytterligare har en privat förmögenhet på runt 3 miljarder.-

President och miljardär i fattiga Palestina

 –  Mahmoud Abbas, president som nu blivit diktator har en förmögenhet är ca 1 miljard dollar. Abbas månadslön idag är 1 miljon dollar ca 8,4 SEK

Khaled Meshaal Hamas ledare

Khaled Meshaal Hamas ledare, miljardär

–  Hamasledaren Khaled Mashals förmögenhet är 2,6 miljarder dollar

Hamas Chief Ismail Haniyeh

–   Hamasledaren Mousa Abu Marzook besitter 3 miljarder dollar

 • Legendariske Yassir Arafat klassades vid sin död som den sjätte rikaste i världen  av Forbes utifrån hans roll som statsledare. Förmögenhet privat drygt 2 miljarder.
 • Arafats änka erhåller av den palestinska myndigheten mellan 700 000 till 1 miljon SEK i månaden enligt Aftonbladet,

Yassir Arafat, miljardär

RAKTERBESKJUTNING FRÅN GAZA IN ÖVER CIVILA MÅL I ISRAEL I GENOMSNITT 2,1 RAKETER/DYGN ÅRET OM

Mellan 2001 och 2019 sköts cirka 14 000 raketer mot Israel från Gaza mot främst civila mål och skolor, lekplatser, bostäder etc. De mest drabbade områdena är de civila städerna Sdrot och Ashkelon.I svensk media redovisas ytterst sällan varifrån och vart Gazas terrorister skjuter. Däremot rubriceras nästan ständigt Israel svar mot terroristernas avskjutningsplatser som huvudrubrik.

Detta betyder att från Gaza beskjuts civila mål i genomsnitt den senaste 18 åren 2,1 raketer per dygn.

Lekplats med inbyggt skyddsrum i område som ständigt beskjuts från Gaza

 

Att fred för mellan flera länder i regionen anses förvärra livet i Gaza är märkligt. Fred borde vara en källa till tacksamhet för många. När Hamas terrorister inte har stöd i andra arabländer ökar istället fredsmöjligheterna i Gaza. Vapensmuggling och beskjutning av städer som Sdrot och Askhelon kan upphöra. DÅ kan ju en annan process initieras. Det som anförs i texten i Equmeniakyrkans tidning av Muhammad Shehada är ett budskap som författaren diskret utelämnar. I alla fall vid en snabb läsning utan reflektion, Det texten egentligen i djupet för fram är att när terrororganisationen Hamas krav på att utradera Israel från kartan försvåras, övergår detta till desperation hos en del personer och det kan leda till ett ökat antal självmord. Något underlag för en volymförändring redovisas dock inte även om  det kan ses som en någorlunda relevant gissning.

Fredsöverenskommelser med Israel antas SÅLEDES leda till fler självmord. Samma logiska tanke uppbyggnad borde då logiskt ge en slutsats att Israel i krig med många länder skulle ge enskilda och grupper framtidshopp minskad isolering mm. Fred i mellanöstern där Israel finns med är en negativ händelse. Utsagan släpper Equmeniakyrkans tidning rakt ut till läsarna utan ytterligare reflektion.

HAMAS STYR OCH LEDER GAZA. ETT OMRÅDE DÄR ISRAELS FRED PÅSTÅS LEDA TILL ÖKADE SJÄLVMORD.

Men vad vill Hamas och vad står de för?

Vad är Hamas och vad står organisationen för? Hamas har kategoriserats som en terrororganisation internationellt bland annat av EU och en rad andra länder. Organisationens stadgar säger att detta är vad man vill:

“Hamas stadgar utgavs 1988 och anger huvuddragen i organisationens ståndpunkter. Stadgarna identifierar Hamas som PalestinasMuslimska brödraskap och uppger att medlemmarna är muslimer som “fruktar Gud och hissar Jihads fana framför ögonen på förtryckarna”. Stadgarna manar till ett slutgiltigt skapande av en islamisk stat i Palestina, istället för Israel och de palestinska territorierna[1] samt utplånandet och upphävandet av Israel.[2][3]

Stadgarna anför: “vår kamp mot judarna är mycket viktig och mycket allvarlig”, och innehåller hänvisningar till antisemitiska vandringssägner som påståendet att judarna, genom att slugt manipulera imperialistiska länder och med hemliga föreningar, låg bakom vitt skilda händelser och katastrofer så långt tillbaka i historien som den franska revolutionen. Bland stadgarnas kontroversiella påståenden finns följande: “Tiden är ej kommen innan muslimer bekämpar judarna [och dödar dem]; tills judarna gömmer sig bakom stenar och träd som vill skrika: Å muslim! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom![4] För att rättfärdiga kampen mot och dödandet av israels judar citerar stadgarna också islamiska religiösa texter[5] som framställer palestinakonflikten som en naturligt oförenlig strid mellan judar och muslimer och mellan judendom och islam,[4] och att det enda sättet att verka i kampen mellan “sanning och falskhet” är genom islam och med jihad ända till seger eller martyrskap.[4] Stadgarna tillägger att det att “inte kännas vid delar av Palestina innebär att avsäga sig delar av religionen” islam.”(Från Wikipedia)

ÄR DETTA EN DEL AV BARN OCH UNGAS LIVSMILJÖ?

Utan tvekan finns fattigdom i Gaza. Utan tvekan finns rejäl rikedom också. Bilden har två sidor. De rika kan vara omåttligt rika liksom de fattiga utblottade.

Hamas har en omfattande verksamhet. Den handlar om sociala omsorg men också om pedagogik. Här nedan finns några bilder från en slags fritids avslutning. Imponerade föräldrar fotograferar och uppmuntrar förskolebarnen till lekar som handlar om mord och terror.

Detta är HAMAS verkliga ansikte, En systematisk skolning av barn för att bli sk martyrer eller terrorister.

Barnverksamhet i Gaza. Vapenträning

Barn lär sig tidigt att hantera vapen för att kunna skjuta judar

Barn lär sig hur man behandlar fiender genom våld och förnedring. Detta i en slags “kindergartenverksamhet med intresserade föräldrar

VAD HAR DETTA MED TIDNINGEN SÄNDAREN ATT GÖRA?

Sändaren har journalistiskt publicerat påståenden om Israels fredsöverenskommelser som skäl till att människor vill ta livet av sig i Gaza.

Ingenstans i artikeln ges någon annan indikation på att de kan finnas andra förhållanden som skulle kunna vara orsaker till människornas beskrivna upplevelser.

Begreppen som övergivenhet, hopplöshet mfl (se ovan)kan ju ha olika osaker.

OM VATTENKRIGET SOM UTTRYCK FÖR PROBLEMSKAPANDE POLITIK

Vatten är livsnödvändigt för alla. För människor, djur, jordbruk. Från palestinskt håll kopplat till Sändarens antydan om fred som ger självmord kan man se att annorlunda livsförhållande kan skapas om man vill. Men om man inte vill men kan uppstår en obalans som leder till det Hamas skvill skapa

Vattenförsörjningen är det intressanta exemplet. Finns vattenbrist överhuvud taget? Sköter parterna sina åtaganden? Eller använder man vattenfrågan som ett vapen? Kan man verkligen tacka nej till bistånd för avsaltningsanläggningar, nyttjande av stora vattenreservoarer, hjälp till att ordna reningsverk så att havet inte förstörs av utsläpp mm? Kan man göra så och samtidigt anklaga israel för att stjäla palestinskt vatten?

Läs gärna nedanstående artikel med mycket källmaterial.

“Vattenkriget”

https://www.mynewsdesk.com/se/si-info/pressreleases/det-palestinska-vattenkriget-mot-israel-970590

 

 

Det finns påtagliga likheter mellan “vattenkrigets” politiskt pedagogiska form och påståenden om orsaker till ökade självmord i Gaza.

Det finns alltså ett otal processer som i detta nu är igång och styrs och leds av Hamas. Processer som påverkar fred, samverkan, transporter och människors levnadsförhållande. Det är enkelt att påstå att det som inte är bra är Israels fel. Svårare att acceptera att “vår egen tillskapade miljö, våra egna värderingar och våra egna ambitioner kanske är rätt grundläggande för att förstå det som gör att unga män inte vill leva i Gaza.

Barn tränas att döda. Detta pedagogiska arbete som Hamas bedriver gör något med barnen

 

 

Kan man agera på annat sätt än vad som nu sker utifrån Sändarens artikelförfattare. Jo absolut. Men det känns kanske bekvämare att alltid skylla på Israel. Ingen nation är felfri. Inte heller Israel. Men det är en demokrati. Palestina har blivit en diktatur. Gaza ett terroriststyrd diktatur. Israel är en demokrati och rättsstat. Så unga män kanske kunde agera och påverka annat än att ge upp för Israels fred och hoppet om att Hamas mål om dödande av judar skal förverkligas.

Låt mig nämna några andra möjligheter där den upplevda hopplösheten skulle kunna ersättas av tänkbara möjligheter:

 • Hamas och PM (Abbas) kom i konflikt och strider mot varandra och försvårar mycket i människors vardag. En fred mellan de två palestinska maktsfärerna i Palestina skulle på ett antal områden ge människor ett bättre liv
 • Abbas avskaffade den späda demokratin Hamas vann ordentliga val i Gaza men Hamas är en terroristorganisation av jihadisk art med allt vad det innebär.
 • När Hamas vann valet i Gaza minskade rörligheten in och ut tex via Egypten och Erez alldeles enormt. Erez byggdes för att klara en mycket stor passager per dygn. Det var inte Israel som stoppade Palestinsk pendling. Det var Hamas.Innan de fick makt hade människorna en annan situation
 • Fattigdomen i Gaza är stor. Ledare och tippskift är ohämmat rika. Fördelningspolitik finns inte så det märks. Förmögenheterna har inte kommit ledningen till del via oliv eller citrusodling.
 • Ett flertal områden som beskrivs ge hopplöshet, instängdhet och desperation är direkt att härleda till Hamas styrning. Den och konflikterna mellan Abbas och Hamas skapar elände för enskilda såväl i form av vardagsproblem som resor, olika varor, el, vattenförsörjning mm.

Att välja bilder

Equmeniakyrkans tidning har låtit publicera en artikel se länk ovan om upplevt ökat antal självmord i Gaza. Denna är i rubrik och text kopplad till en slags analys av att människors psykiska ohälsa och lust av avsluta sina liv beror på att Israel fått fredöverenskommelsermed fem grannländer.

Utan ens en antdan att de unga människorna i Gaza lever i en värld där en välkänd terroristorganisation styr och demokratin är borta. En värld där islamsk jihadismliknande värderingar på område efter område begränsat medborgarnas liv på många sätt. En artikel med Israels fred som orsak utan någon som helst antydan om den kontext av politisk och ekonomisk och moralisk misskötsamhet som omger området.

Det var inte bra alls. Som organ för en kyrka med rötter i demokrati- och väckelserörelse är det obegripligt att inte ens antyda att den islamska terrororganisationen berör människors liv.

Det gäller att välja bild och perspektiv. Sändaren tidningen sände dåliga vibrationer. Terroristerna bör beskrivas som det de är.

Gaza med en fatastisk strand och läge vid medelhavet. Kan bli ett perfekt turistmål

 

 

Verklighetens bild och lekens har stora likheter.

 

 

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad är den sekulära statens gudomliga uppdrag?

Frågan kan tyckas konstig. Hur kan en sekulär stat ha ett gudomligt uppdrag? Men det är just det som Nya Testamentet hävdar. I Romarbrevet 13:1 hävdar Paulus att ”det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom”. Det innebär att även om makthavaren i sig kan vara ond(eller god) så är själva överhetens ämbete och institution sanktionerad av Gud. Och medborgaren, kristen eller inte, bör underordna sig makten. ”De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning”(Rom 13:2). I Romarbrevet 13 inskärper också Paulus överhetens legitimitet att bära vapen och bruka våld. ”Den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda” (Rom 13:4b).

Staten har ansvaret för rättsskipningen och är ”hämnare” för det onda som sker i samhället. Den kristne skall inte ta sig den rätten utan har ett annat uppdrag. ”Ta inte rätten i egna händer… utan låt Guds vrede ha sin gång”(Rom 12:19). ”Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta; om han är törstig, ge honom att dricka” (Rom 12:20.)  Den kristne skall sprida budskapet om Guds rike, försoning och frälsning medan staten bevakar lag och rätt, skapar ordning i samhället och bevarar välfärden. Det blir alltså två helt olika logiker och moraliska utgångspunkter att verka efter. Både den kristne och staten utför Guds uppdrag, men på helt olika sätt.

På Gamla Testamentets tid sammanföll de två uppdragen. Guds huvudsakliga uppdrag med världen löpte genom judarna som folk och den judiska staten Israel. Guds bud, vilket det finns många av i GT, riktades till hela folket och den statsbärande apparaten. Den teokratiska religiösa staten och Guds eget folk var instrumentet för Guds huvudsakliga vilja med världen. Därför är det svårt att skilja ut Guds uppdrag för den enskilde från Guds uppdrag för staten i Gamla Testamentet.

Guds uppdrag till den teokratiska staten Israel i Gamla Testamentet var ganska speciellt. Dels finns ganska väntade bud om att säkra medmänsklighet, välfärd, rättvisa, lag och ordning. Men här finns också Guds krav på att staten skall bevaka så att landets invånare har kvar den rätta tron på Herren Sebaot. För om folket avfaller så riskerar hela landet intas av främmande makt som Guds straff och invånarna deporteras till Babylonien eller annan otäck stormakt. Och det finns till och med påbud om att på Guds uppdrag föra krig mot främmande makt och utrota dem till sista man. En helt omöjlig tanke utifrån Nya Testamentet. Därför är det inte möjligt att rakt av överföra Gamla Testamentets gudomliga påbud till en modern sekulär stat som till exempel Sverige.

I Nya Testamentet övergår Guds huvudsakliga uppdrag med världen från den judiska staten till den kristna församlingen. Och huvuduppdraget blir ett helt annat. Budskapet om frälsningen genom Jesus försoningsverk och det nya bättre förbundet skall spridas till alla folk. Det är inte längre ett framgångsrikt folk med materiell välsignelse som är målet utan syndernas förlåtelse, början på ett evigt liv och en ny gemenskap med Gud själv som är det glada budskapet.

Och då uppstår plötsligt två parallella gudomliga uppdrag. Det primära uppdraget till den kristna församlingen att förmedla Guds frälsning genom evangelisation. Och det sekundära uppdraget till staten, vars kvarvarande huvuduppgift blir att säkra lag och ordning, tämja brott med straff, skapa rättvisa, materiell välfärd och vara allmänt god.

Observera att Guds uppdrag till nationen alltid utgår från dess geografiska gränser. Inte ens i Gamla Testamentet ges den judiska staten i uppdrag att vara ett världssamvete. Det mandat som överheten fått handlar om att verka ansvarsfullt inom det geografiska område man fått. Såklart hindrar det inte en ambition att försöka uppnå goda skeenden även utanför landets gränser.

Eftersom Nya Testamentets undervisning om statens uppdrag inte är särskilt uttömmande, eftersom nästan allt handlar om den kristna församlingen, så är det inte helt självklart vilka delar av Gamla Testamentets undervisning om staten som är direkt tillämpbara i vår tid. Men utifrån vissa uttalanden av Jesus och Paulus undervisning i till exempel Romarbrevet får vi ända goda ledtrådar.

I flyktingdebatten får man ofta höra kristna debattörer som tar Gamla Testamentets texter rakt av som en undervisning till både enskilda kristna och sekulära moderna stater. Men Guds förväntan på kärleksfullhet är så mycket större på den kristna församlingen. Den skall vara Kristi kropp och avspegla Guds oerhörda och utgivande kärlek till alla människor. Den kärleken har inga gränser.  Statens uppgift är också gudagiven och viktig men mer begränsad till att hålla ordning och reda och skapa välfärd inom sina geografiska gränser. Och agera gott i största allmänhet. Den kristna församlingen och staten har inte alls samma uppgift.

Vilken politik som en stat skall föra hamnar därför i det begrepp som svartvita aktivister avskyr mest, men som politiker alltid får jobba med, nämligen ”avvägningar”. Att väga landets resurser mot vad som kan göras för olika grupper. Att ta väl hand om ”främlingen” så gott som möjligt utan att slå sönder nationens fungerande system för de som redan bor där. En politik som leder till att landets funktioner, rättssamhälle och välfärd slås i bitar har misslyckats med sitt gudomliga uppdrag.

Den kristna församlingen däremot, skall utstråla Guds fullkomligt utgivande kärlek för alla människor. Ett mycket finare och svårare uppdrag som går längre och är mer hängivet än vad staten någonsin kan tänka. Här är det svårt att se någon direkt gräns för engagemanget för till exempel flyktingar i nöd eller hjälpbehövande i något utsatt närområde.

Thomas Forslin

Publicerat i Bibeltolkning, Debatt, Samhällsfrågor | 1 kommentar

CONCORD. INLÄGG NR 5. Slutinlägg

Det börjar vara dags att vi rätar på oss och lyfter våra huvuden för vår befrielse närmar sig!

Hungersnöd, fattigdom och sjukdom har snart utrotats. Alla kommer att ha rent vatten och leva sida vid sida i en enad värld, där våld och krig inte längre existerar. Det kommer att ha skett senast 2030. Åtminstone enligt FN, globala organisationer, EU, regeringar, myndigheter, institutioner, företag och civilsamhällesorganisationer på alla nivåer.

Det finns även en beskrivning som handlar om att vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.

Några exempel på förutsättningen för den första beskrivningen:
• Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring.

• Vi arbetar för hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom. En värld där människors rättigheter uppfylls och fredliga, jämlika och hållbara samhällen byggs upp.

• Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering.

Den andra beskrivningen fortsätter med:
• Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet.
Denna förutsättning finns inte med i den första beskrivningen.

Om syndafallets konsekvenser ännu inte eliminerats och människor försöker åstadkomma ett paradis på jorden i egen kraft, så kommer det att krävas enorma insatser för att styra upp mänskligheten så att inte kärlek till pengar, själviskhet och annan ondska tar över och förstör för det gemensamma bästa. Det förutsätter även att de som befinner sig i toppen av hierarkin är alltigenom goda och ödmjuka människor som inte låter sig frestas till missbruk av vare sig makt eller pengar.

Syndafloden kan sägas vara Guds återställning av världen. Nu är vi på väg mot en stor återställning igen, men denna gång initierad av människor (fritt översatt):
”När vi går in i ett unikt skede av möjligheter att forma återhämtningen, kommer detta initiativ att erbjuda insikter som hjälper till att informera alla som bestämmer de framtida förutsättningarna för globala förbindelser, inriktningen för de nationella ekonomierna, samhällets prioriteringar, affärsmodellernas beskaffenhet och ledningen av en global allmänhet. Utifrån visionen och den ofantliga kompetensen hos de ledare som är engagerade i Forumets samhällen har initiativet Great Reset en rad aspekter för att bygga ett nytt socialt kontrakt som hedrar varje människas värdighet.”

 

Jämför med vad man kan läsa om id2020-märket (fritt översatt):

”En unik sammanstrålning av skeenden ger en oöverträffad möjlighet att genomföra en planerad, samordnad offensiv för att förse varje människa med digitalt ID”.
Det kan låta bra. Men hur beskriver Bibeln resultatet av mänsklighetens försök att skapa ett paradis utan Gud?

Vi kommer att behöva se till att vi inte blir vilseledda. Många ska komma i Jesu namn och säga: Jag är smord (Messias), och: Tiden är nära. Vi skall inte följa dem! Vi skall inte bli förskräckta när vi får höra om krig och uppror, eftersom sådant först måste hända, men slutet kommer inte genast.

Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Det kommer att bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa överleva. Men för de utvaldas skull kommer Gud att förkorta den tiden. Den som håller ut till slutet ska bli frälst. Genom att stå fasta ska vi vinna våra själar.

Men innan allt detta händer ska man gripa oss och förfölja oss. Man ska utlämna oss åt kyrkliga institutioner och fängelser och ställa oss inför makthavare för Jesu namns skull. Då får vi tillfälle att vittna. Vi skall bestämma oss för att inte förbereda några försvarstal, för Jesus ska ge oss en mun och en vishet som ingen av våra fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Vi kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. Vi kommer att bli hatade av alla för Jesu namns skull. Det kommer en tid när den som dödar oss ska tro att han tjänar Gud.

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. På jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. När det här börjar hända skall vi räta på oss och lyfta våra huvuden, för vår befrielse närmar sig. Himmel och jord ska förgå, men Jesu ord ska aldrig förgå.

Bibeln ger alltså en brutalt ärlig och uppriktig beskrivning av mänsklighetens försök att skapa ett paradis utan Gud! Ändå uppmanas vi att räta på oss och lyfta våra huvuden. Hur går det ihop? Svaret är att detta historiskt katastrofala tillstånd inte är slutet. Det varar en begränsad tid och kommer att resultera i något nytt, nämligen en värld helt utan ondska.

Men den enda som kan åstadkomma denna förändring är Människosonen, Jesus Kristus – själv Gud – som vi skall se komma bland molnen med stor makt och härlighet.
Det är därför vi kan räta på oss och lyfta våra huvuden, för vi vet att vår befrielse närmar sig! Vi vet vad som kommer efter de skakningar som mänskligheten och hela skapelsen snart kommer att genomlida.

Bakom ondskan i denna värld finns makter som kämpar för att förgöra Guds verk.

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” (Joh 10:10)

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.” (1 Pet 5:8)

Att djävulen inte lyckas i sitt uppsåt att förgöra mänskligheten beror på att han – i motsats till Jesus Kristus – inte har all makt.

”Himlen är skapad genom Herrens ord, hela dess här genom hans muns ande.” (Ps 33:6)

Samma muns ande kommer att döda den laglöse:
”Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.” (2 Tess 2:8)

Detta är Guds perspektiv på världens makt kontra hans makt:

”Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och mätt upp himlens vidd med sina fingrar? Vem har samlat jordens stoft i ett mått, vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål?” (Jes 40:12)

”Alla folk är som ingenting inför honom, mindre än noll och tomhet anser han dem vara.” (Jes 40:17)

Då är det inte konstigt att Jesus kan säga att den frid han ger inte är sådan som världen ger. Han säger också att vi inte skall vara fega. Om man går via den engelska översättningen kan ”Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa” översättas med, ”Låt inte era hjärtan bekymras och var inga ynkryggar/inte lättskrämda”.

Kan skillnaden mellan Guds frid och världens frid handla om att Gud ger fullödig information i trygg förvissning om att han har allt i sin hand, medan världens frid bygger på undanhållande av negativa – men korrekta – fakta eftersom världens makthavare vill ”undvika oro” bland folket? Om detta stämmer har Gud större förtroende för den lilla människan än vad denna världens makthavare har. Gud litar uppenbarligen på vanligt folks förstånd och reflektionsförmåga. Här finns helt klart en motsättning. Men bara för att det kan svida i skinnet om vi använder vårt gudagivna förstånd, så motiverar det inte att vi underlåter att lyda uppmaningen att använda det (Luk 10:27), även om det innebär att vi kommer i konflikt med världen och dess makthavare!

Vad säger Bibeln om världens makthavare?

”… Dina köpmän var jordens stormän, för alla folk blev förledda genom din häxkonst.” (Upp 18:23)

”Då kallade Jesus till sig dem och sade: “Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem.” (Mark 10:42)

”Furstarna* i mitt folk är som rovgiriga vargar. De spiller blod och förgör människor för att skaffa sig oärlig vinst.” (Hes 22:27, *makthavarna/härskarna)

Deras händer är skickliga på att göra det onda. Fursten begär gåvor och domaren mutor, den mäktige kräver vad han vill ha. Så gör de gemensam sak.” (Mika 7:3)

Lita inte till furstar*, till människors barn som inte kan frälsa. Deras ande lämnar dem, de blir jord igen. Den dagen går deras planer om intet.” (Ps 146:3-4)
(*generös, storsint, riklig, givmild, ädelmodig, ädel, förnäm [översatt via engelska])

”Ingen vishet, ingen förmåga, ingen plan kan lyckas mot Herren.” (Ords 21:30)

 

De rika och mäktiga har en annan syn på sig själva än vad Gud har:
”Den rikes välstånd är hans fasta borg, som en hög mur i hans inbillning. Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet föregår ära.” (Ords 18:11-12)

De rikas välstånd kommer inte att vara till någon nytta för dem:
”Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna: “Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”
(Upp 6:15-17)

Kan vi alltså lita på att allt som verkar storsint och generöst verkligen är det? Eller kan det vara en yta man visar upp för att dölja sina verkliga motiv? Här krävs att man använder sitt förstånd och lyder Bibelns uppmaning att utforska och testa allt (1 Tess 5:21).

Men säger inte Bibeln att vi inte skall lita på vårt förstånd? Om man förätit sig på jordgubbar, skall man då undvika jordgubbar? Svaret på denna retoriska fråga är förstås: ”Nej”! Man har bara passerat en gräns och ätit mer jordgubbar än vad som var nyttigt.

Ord 3:5 säger: ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”.

Vi skall alltså inte sluta lita på vårt förstånd, men vi måste inse dess begränsning.

Ps 32:9 ger ytterligare perspektiv: ”Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd, som måste tämjas med töm och betsel om de ska komma till dig”. Gud räknar med att var och en – likt Isaskars söner – förstår tidens tecken och handlar därefter (1 Krön 12:32).

Upp 13:18 säger, ”Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666”.

Det är lätt gjort att tänka sig att denna vers handlar om någon/några specialkunniga som skall förklara innebörden av vilddjurets tal för oss andra. Men det kan vara precis tvärtom! Som tidigare konstaterats räknar Jesus med att alla människor kan tyda tidens tecken! Kan det vara så krasst att bibelordet klargör att vi inte skall vänta oss någon särskild uppenbarelse från Gud angående vilddjurets tal, eftersom den redan är nedskriven och – när tiden är inne – kan förstås av alla som jämför det som sker med Bibelns budskap?

Slutligen ett tillrättaläggande. I tredje inlägget nämnde jag att SMR frångick konsensusprincipen vad det gäller synen på abort, och därmed förlorade RKK som medlem. Nu har det visat sig att RKK endast utträdde ur styrelsen, men kvarstår som medlem.

Anders Aborelius RKK

Eftersom SMR:s uttalanden inte längre självklart står för samtliga medlemmars uppfattning blir konsekvensen att varje medlemsorganisation numera behöver offentliggöra sitt ställningstagande i frågor där man har en annan uppfattning än SMR ger uttryck för i sina officiella uttalanden. Detta för att varje enskild kristen skall kunna pröva och avgöra vilka organisationer man vill betro sina gåvor! Förslagsvis kan de medlemsorganisationer – som bevisligen har en avvikande uppfattning i abortfrågan – börja med att offentliggöra sin syn på aborter!

Detta blogginlägg är det femte och avslutande i denna serie.

Länkar till tidigare inlägg:
Inlägg 1: CONCORD är en paraplyorganisation som ibland företräder kyrkor och församlingar. Vem styr? Vilka känner till och hur bedöms resultat nytta och kostnader?

Inlägg 2: Angående “Concorde” den diskreta organisationen du kanske inte visste fanns i den kyrkliga evangeliska verksamheten.

Inlägg 3: Concord i kontext och funktion

Inlägg 4: Angående Concord och mindre kända samband och strukturer mellan kyrkor och samfund

 

Det har blivit en hel del text, och ännu mer om man går in på länkarna vilket är en förutsättning för att kunna kolla upp och pröva det jag skrivit. Hur sammanfattar man då dessa blogginlägg? Svaret är kort och gott:

Tänk själv! Pröva allt!

Bo Fjällström

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar