Tidningen Sändarens analys: “En storm i ett frikyrkligt vattenglas.” Om effekterna av ett uppifrånperspektiv.

Equmeniakyrkans tidning är Sändaren. Här på Klassisk baptism ( 20 augusti) uppmärksammades för någon tid sedan en ledare i tidningen där kristna hånades och jämfördes med Putin och högerextrema grupper för att man haft en synsätt på Pride mm. Se länken nedan.

http://www.sandaren.se/debatt/hogerns-hat-mot-allas-ratt-till-karlek-spelar-roll

“Högerstämpel” och “extrem”, “hat mot allas rätt till kärlek”,  kletades på människor som hade en annan syn än vad ledarskribenten hade. Chefredaktören pudlade något för rubriken men i övrigt stod hon bakom artikeln.

Annika Ahlefelt, chefredaktör Sändaren

Sändaren fortsätter i sina ideologiska spår ( november) om än något utvidgat:

http://www.sandaren.se/debatt/ovantad-storm-i-frikyrkligt-vattenglas

Ledaren förtjänar att läsas noga. En ledare är ju inget som bara slängs ihop av en amatör (som undertecknad) utan står för en genomtänkt åsikt som bär chefredaktörens signum.

Equmeniakyrkans tidnings Sändaren har en annan inställning  till Libris bokutgivning och som avviker från flera kyrkoledare. Detta framgår av en ledartexten. Det är enbart Equmeniakyrkan och Sofia Camnerin som uppskattar Libris utgivning.

 • http://www.sandaren.se/debatt/ovantad-storm-i-frikyrkligt-vattenglas

Sändarens ledare använder sig av ett språkbruk och konnunikationsteknik som numera är lätt att känna igen i kommunikation från Equeniakyrkan och med kyrkan närstående skrivande verksamheter och skriftligt material.

Ahlefelt skriver:

 • “Att två böcker om homosexualitet,  skrivna år 2017, kan få pastorer och kyrkoledare att fullkomligt gå i taket, känns litet oväntat.”

Kommentar:

Texten uttrycker kyrkans /tidningens upplevelse med signifikanta ord.-

 • Orden laddas med ett negativt värde; “Att fullkomligt gå i taket”.  Formuleringen står för något alldeles extra avseende pastorers och kyrkoledares synpunkter utifrån tidningens värderingar.
 • Böcker “skrivna år 2017” uttrycker (kopplat till texten i övrigt) att det som texten förmedlar har skett på något sätt oväntat “oväntat” utifrån året 2017 dvs nutiden. Således implicit är yttringarna enligt tidningen otidsenliga eller skall man säga inte förknippade med ett agerande under ett år som beskrivs med årtalet 2017.
 • Med formuleringen ovan skapar tidningen relationer som anger att någon är med i tiden och någon är inte med.
 • Den tendensen är intressant och signifikant för att i den liberala teologin är Guds ord relativiserat och bör speglas i ljuse av samhällskontext (2017) och inte i ljuset av att bibeln är Guds ord.

Chefredaktören skriver

 • En storm, för att inte säga en orkan, i det frikyrkliga vattenglaset som visar hur den kristna kulturen fortfarande ligger långt ifrån den gängse

Kommentar:

 • Tidningen förstärker begreppet storm i vattenglaset till en högre nivå: Orkan. Dvs värre än storm. Det tyder på att redaktionen mött något alldeles väldigt och sällsynt. Kombinationen mellan ordet ORKAN  och vattenglas kopplas formellt till  utsagan att den kristna kulturens ligger långt från den gängse. Begreppet ORKAN härleds till skillnader i kultur och begreppet “långt ifrån
 • Tidningen skriver: Och det är på många sätt ett bra förhållningssätt, detta att ständigt fundera och väga etik och moral, bibelord och det egna samvetet. Hur många gör så utanför de religiösa sammanhangen?

Kommentar:

 • Tidningen anser pastorernas ORKAN på många sätt är ett bra förhållningssätt. Här modulerar redaktionen ORKAN-analysen. Men därefter lägger man till ett än mer märklig frågeställning kopplat till “ständigt fundera och väga etik moral, bibelord och det egna samvetet. Frågan som ställs; hur många gör så utanför de religiösa sammanhangen?” Texten som ställs upp kan antingen uppfattas som en positiv jämförelse där pastorernas påstådda agerande är föredömligt. Den kan lika väl tokas som klander eller underlag för negativ bedömning med följande syfte; Så här gör man inte i andra organisationer att ständigt älta…Varför här?

Chefredaktören skriver

Välkommen in i min garderob får väl dessutom ses som en partsinlagor med det uttalade syftet är att synen på homosexualitet och homosexuella ska bli mer bejakande. Bara att tacka och ta emot.”

Kommentarer

 • Libris böcker anges som “partsinlagor” Syftet med dessa är att synen på homosexualitet och homosexuella skall bli mer bejakande. För det tackar tidningen och tar emot. Meningen är  intressant och skriven med olika betydelser. “får väl dessutom ses” är en vagare form än “är“. Trots det är syftet mer direkt angivet: mer bejakande syn på homosexualitet och personer med den läggningen.
 • Syftet i texten och med litteraturen är att kyrkorna skall bli mer bejakande av “homosexualitet” och “homosexuella”. Det ena ordet syftar på personer. Det andra begreppet täcker en sexuell läggning, Tidningen utgår från att kyrkor och kristna inte fullt ut eller inte tillräckligt bejakar personer med viss sexuell läggning liksom en specifik form av personligheten.
 • Sändaren nämnder inget om bisexuella personer, transsexuella, queera, mascohistiskt lagda, polysexuella, polygami, asexuella eller pansexuella. Månne personer dessa läggningar och referenser inte skall mötas bejakande?

Slutkommentar 1

 1. Libris förlagschef Jennie Sjöström säger till tidningen Dagen att hon ser det som Libris uppgift som kristet bokförlag att ge ut böcker som utvecklar den kristna tron, och hjälper till att tolka samtiden.(utklipp från Sändaren)
 2. Libris vill med sin ämnesspecifika utgivning “utveckla den kristna tron“. Helt avgörande är om den utvecklingen går mer i bibeltrogen riktning eller åt en liberal teologisk kontext
 3. Chefens argumentation bygger på att aktiebolagets analys av kristen tro och på hur bolaget vill utveckla den kristna tron genom sin utgivning.

Slutkommentar 2

 1. Aktiebolaget  har en direktör som anser att “Troende kristna” och församlingar skall “ompröva” sin tolkning av Bibeln. Inbjudan till omprövningen kopplas till värderingar avseende enkönade sexuella relationer. Libris menar att detta bör göras utifrån bland anat ändringar i svensk lagstiftning och forskning.
 2. Begreppet OMPRÖVA bibeltolkningen bygger uppenbart på att ett aktiebolag som arbetar med aktiebolagslagen i grunden bedömt att församlingar skall OMPRÖVA sin bibelsyn.
 3. Aktiebolaget underlag till varför man uppmanar eller inbjuder till OMPRÖVNING redovisas inte i kända texter. Inte heller hur omfattande behovet av  omprövning är enligt bolaget.
 4. Biträdande kyrkoledare Socfia Camnerin välkomnar till och med Libris utgivning och implicit omprövningsinbjudan, vilket logiskt sett måste betyda att Equmeniakyrkns högsta ledning anser att det behovet finns. Det vill säga kyrkoledningen har dragit slutsatser av att landets församlingar inte arbetar som ledningen anser eller att de inte upptäckt vilka behov de inte möter eller vilket förhållningssätt man har i mötet med enskilda.

Slutkommentar 3

 1. Sändaren, Libris och kyrkoledare Camnerin har i grunden ett gemensamt förhållningssätt. Det bygger på en identifiering av hur församlingar arbetar och på vilka bibliska grunder de förankrar arbetet. De bygger sina uttalanden och agerandet på underlag som i alla fall externt ser ut att vara episodiellt framtagna utan djupare strukturerad analys. Om ledningsstruktur vill påverka en basorganisation  (kyrka/medlemmar/enskilda) kan det ju vara rätt bra om detta arbete grundas på faktiska kunskaper. Finns det genomgående brister i bemötandet av enskilda personer i våra församlingar???
 2. Kyrkoledningen använder med förkärlek av uttryck som signaler för att beskriva de egna kommunikations strategierna; “dialog i ögonhöjd”, “inkluderande språkbruk”. Det är då intressant att i just detta område gör man tvärtom. Man agerar samtliga utifrån ett över perspektiv. Uppifrån, vi i ledningen, vi har som är upplysta, kunniga, har bredare kunskap, vi som lever i 2017, vi som vet att lagen ändrats, vi som förstått bibeln bättre och moderna än övriga. Vi som har sakkunskap, vi har rätten att agera. Vi har rätten att utifrån vårt perspektiv bjuda upp till den dans vi anser behöver dansas. Ytligt sett förnekas detta troligen med kraft. Med i verkligheten syns något helt annat. Tydligare än vad som nu skett kan man inte uppvisa ett hierarkiskt systemskifte.
 3. En homosexuell kulturperson klargjorde nyligen i media att “Hen” inte på några villkor ville bemötas som homosexuell. Inte ville bli känd för att vara en homosexuell kulturperson, inte bli bedömd utifrån sin sexuella läggning. Hen ville bli mött och bedömd för den människa och yrkesperson hen är. Kanske kan detta också vara en slutsats som avlastar Equmeniakyrkans behov av att profilera sig i dessa frågor. Som får kyrkan att sponsra pridefestivaler med enskilda människors offer gåvor och kollekt till kyrkan. Som inte tvingar kyrkan att visa sig med i tiden genom att utan förbehåll  paradera och agera med dem som proklamerar polygami smisksex och bdsm sexuella upplevelser. Kanske kunde det vara rätt bra om vi som kyrka och människor möter medmänniskor som de är utan att sortera dem i grupp som hetero homo eller mitt emellan. Detta mötet i och med kärlek är ju inget hinder för församlingens omsorg, undervisning och förkunnelse om den väg som är Herrens och som Bibeln som Guds ord visar oss. Inte heller något som hindrar oss att be och bekänna vår tro med öppet sinne utifrån den trosbekännelse de flesta av oss står bakom och lever i.
 4. Att som Sändaren skriver arbeta för att församlingarna skall bli mer bejakande av homosexualitet och homosexuella är faktiskt djupt kränkande. Det betyder att chefredaktören i sin analys av orkanen funnit att församlingarna inte bejakar människor. Församlingarna som möter enskida möter ju inga personer som är sin sexualitet. Det andra synsättet o frågeställningen kring homosexualitet är av annan dignitet men en biblisk syn på människan i skapelsen får aldrig innebära att den ser ned på människor med andra värderingar. Alla är vi syndare och i behov av nåden.

 

LG

Stefan Gustavsson om den liberalteologiska inspirationen

STEFAN GUSTAVSSON

Stefan Gustavsson tidigare direktor för SEA har recenserat Libris bokutgivning i tidningen Världen idag.

Kopiera länken och läs Gustavssons utmärkta artikel.

 

 

 

 

 

 • http://www.varldenidag.se/tro-och-liv/libris-bok-ett-uttryck-for-liberalteologi/repqka!6B5auVNs6bGxhNpmClr4Pw/

Svenska kyrkan har debatten om samkönade sexuella relationer pågått sedan 1990-talet och resulterat i dramatiska positionsförflyttningar. Det som tidigare ansetts gå emot Guds vilja med sexualiteten, är nu välsignat som en Guds gåva. I historiens ljus framstår det som ett av de största lappkasten i den kristna kyrkans historia. Att samma frågor skulle dyka upp i den svenska frikyrkan var bara en fråga om tid.”

 • se fortsättningen genom länken här ovan.

LG

Om postmodern teologis fångenskap

Dagen (27 okt) hade låtit tre personer från redaktionen spika fast “9,5 teser” under rubrik “Dags för en ny reformation”. Genomläsning av “teser” får en att undra om ordet “tes” är det rätta ordet med tanke på Luther och hans 95 teser. De 9,5 “teserna” som Elisabeth Sandlund, Frida Park och Joel Halldorf hade formulerat har nämligen inga likheter med Luthers 95 teser.

Vessa Annala teolog och pastor

Innehållet i dess nya “teser” garanterar att ingen väcks upp från den djupa sömnen som kyrkan (med dess ledning i spetsen) befinner sig i. “Teser” ta upp miljöfrågor, frågor om mångfald, de utsattas situation, allas lika värde, byrokrati-frågor och konsumtion för att nämna några. “Teserna” är politisk helt korrekta och utmanar därför ingen och inget! Egentligen är det fel av författarna att kalla dessa 9,5 punkter för “teser”. Ännu mindra att de skulle leda till en ny reformation. På sin höjd ger “teserna” uttryck för “Reformation light” med politiskt korrekt formulerade satser.

Missbruk av pengar var det centrala temat i Luthers 95 teser. Det var denna kritik (avslöjandet) som fick kyrkan att reagera. Luther hotades till livet. När missförhållanden i den medeltida kyrkan spreds till den breda allmänheten, var reformationsrörelsen ett faktum. Därtill kom att Luther översatte Bibeln till tyska. För första gången kunde folket själv läsa Skriften. Om vi skulle få uppleva en sann reformation i Luthers anda så skulle vi ha individer som söker Guds vilja i Skriften, och utifrån denna läsning modigt avslöja hur medlemmars pengar används i kyrkor och samfund; kolla upp vad pastorer och präster predikar, osv.

I dag befinner sig kyrkan i den postmoderna ideologins fångeskap där den bibliska uppenbarelsen förnekas och ifrågasätts (också inom kyrkan). Den materialistiska berättelsen (evolutionism) om vår värld har blivit en “dogm” också inom kyrkan. Det är dessa föreställningar som har lett kyrkan till en andlig torka. Det nyaste “modet” inom teologin är kanske “kristendomen-utan-gud-teologi”.

Den kristna kyrkan är i en desperat behov av förnyelsen, men den börjar inte med politiskt korrekta “teser” utan från övertygelsen att Skriften är fortfarande en gudomlig uppenbarelse om vad är sant om Gud, om människan, om världen, om historia, etc. och att dagen kommer då alla människor kommer att stå inför Guds domstol. Om förnyelsen inte börjar här, kommer det inte att bli någon förnyelse och reformation alls.

Vesa Annala

efter författarens godkännande och ett inlägg på facebook

Equmeniakyrkan, Libris, Sofia Camnerin och den liberalteologiska bibelsynen. Reflektioner.

EFK pastorn Stefan Swärd har uppmärksammat Libris utgivning av nya böcker med innehåll kring sexualitet grundat på en slags eisegesisk bibeltolkning. Detta har belysts i tidigare inlägg här på klassisk baptism.

Här nedan finns en länk till Stefan Swärds artikel i hans egen blogg.

http://www.stefansward.se/2017/11/06/kritiska-reflektioner-med-anledning-av-librisantologin/

I Världen idag har Stefan Swärd skrivit en ledare med syfte avseende Libris bokutgivning men också kopplat till kyrkornas handlande och argument.

http://www.varldenidag.se/ledare/haltande-omtolkning-i-antologi-fran-libris/repqjw!seaFuHaYKpDSSRZPTwSnhg/

Olof Edsinger från Svenska Evangeliska alliansen har i Dagen kommenterat Libris agerande

http://www.dagen.se/kultur/olof-edsinger-jag-saknar-brottningen-med-bibeln-i-libris-antologi-1.1049598

Frågan är hur avvikande Equmeniakyrkan måste vara? Är vår kyrka den som måste vara ledande l banerförare av en förändring av det som kallas klassisk kristen tro? Postevangelikal kyrka eller?  Eller?

Så här uttrycker sig bitr kyrkoledare Sofia Camnerin i kyrkans tidning Sändaren;

 • I Equmeniakyrkan, som är en mindre ägare i Libris, har man däremot inga problem med böckerna, Sofia Camnerin, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, välkomnar till och med den aktuella antologin”.

Camnerin hänvisar till att varje församling har ett eget lokalt ställningstagande avseende synen på enkönade äktenskap

 • I Equmeniakyrkan får församlingarna själva avgöra om de vill bejaka samkönade äktenskap eller inte”

Equmeniakyrkans ledning lyfter fram ett ställningstagande dr kyrkan avviker från den syn som finns i närstående kyrkor inom ramen för Libris delägarskap..

LG

Massmord under gudstjänst i Baptistkyrka, Texas

 

Den lilla baptistkyrkan som bli arena för massmordet

26 personer iskallt mördade mitt under en Gudstjänst i en liten baptistkyrka i Texas, Gudstjänstbesökarna var allt från små barn till vuxna. Pastors dotter 14 år föll också offer för gärningsmannen.

Mördaren dog strax efter hans attack. fd militär karriär som suttit i fängelse efter våld mot hustru och barn. Motivet för massmordet är inte klarlagt. Om det nu fanns ett motiv

Vi lever i en tid då ondskans kraft är stor. Där kyrkobesök inte utgörs av en fredad zon för de som vill förgöra, skada eller döda.

Ibland tycks mord bero på rasism. Ibland på terrorism. Ibland på religiös fanatism. Etiketten på denna händelse är inte klar. Men kanske är det dags att börja använda det kristna språkbruket för att söka sanningen. Maktkampen mellan det goda och det djävulska pågår för fullt. Ondskans kraft härjar. Djävulen har makt att inspirera och anmoda enskilda eller grupper av människor. Det mänskliga fylls med det djävulska.

Spåren av massmördaren bär inspiratörens signatur. Ondskans andefurste.

Låt oss gemensamt med kristna från hela världen omsluta familjerna och församlingen med Herrens förböner.

LG