Equmeniakyrkan, SKR, Kristna fredsrörelsen samt XR. Del 3 av 3,

lo o XR hällde fejk blod på ekonomidepartementet i London. Prisbelönt utomparlamentariskt klimatarbete enligt Equmeniakyrkan och SKR

Fortsättning från tidigare inlägg….

8. Vad säger då XR egentligen?

Modellen för påverkan eller störtande av styre genom demonstrationer och upplopp är inom anarkismen genomgående förknippat med rättfärdiggörande av den egna gruppens högre nivå av upplysning och kunskap. Så också för XR.

Utveckling av lokala “råd” liknande sovjeterna finns också i andra rörelser som kämpat mot demokratin. Den process för sammansättning av  råden med så kallade fackmän, sakkunniga, experter ifrån olika områden, kön, sexuell läggning osv  är också tankar från fascismens skräphög, Observera att ordet fascism inte är skällsord eller förstärkningsord utan term för en politisk tankestruktur om samverkan fackliga/idemässigt (spöknippet) men med en stark central styrning. Bakom det till synes lokala och frånvaro av tydlig hieraki finns just ambitionen om att styra miljöarbetet till en stark omvändelse från nu till något unikt.

Extinction Rebellion  vill att ett råd av “medborgare” ska bestämma över regeringen. Ett råd som alltså inte väljs i val, utan genom XR s egen uttänkta process. Vid en ytlig betraktelse kan man tro att råd som ger råd är meningen. Men analysen och konkretion och andra av organisationens kommunikation och texter visar på andra ambitioner.

XR förslag är ingalunda nytt, det är nämligen slående lika det som kommunisterna alltid verkat för –  en grupp särskild utvalda, med gemensamma värderingar “representanter för folket” ska styra över alla andra. ( proletariatets diktatur)

Extention Rebellion har tre ideologiska huvudlinjer i sin verksamhet. Den tredje är följande:

“Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Utomparlamentarisk aktion Föredömligt enligt Equmeniakyrkan

9. “Citizens assembly” istället för klassisk demokrati, partier och allmänna val

Rörelsen anser att dagens demokrati är oförmögen att lösa de klimatfrågor som är hotande. Samma argument framfördes av prisutgivarnas Karin Wiborn. Av den anledningen vill man förändra beslutssystemen och skapa ett annorlunda system med blandad representation som någon slags folkstyre (sovjeter)

https://www.xrebellion.nyc/citizens-assembly

Så här lägger man ut sin ideologiska värdegrund:

Extinction Rebellion tror att en del av problemet är hur regeringen/politiken fungerar. Valpolitiken har visat sig oförmögen att fatta de långsiktiga beslut som behövs för att hantera klimat- och ekologisk kris:Politiker kan inte se förbi sin nästa valkampanj Politikerna pressas av sina partier, och partierna påverkas av lobbyister, sensationella företagsmedier och miljarder givare. Även de politiker som vill företräda allmänheten tenderar att lita på opinionsundersökningar, som fångar oinformerade, offentliga åsikter För att bryta detta dödläge uppmanar Extinction Rebellion regeringen att skapa en medborgareförsamling om klimat och ekologisk nödläge för att skapa en färdplan för att navigera i denna kris (XR)

10. Stefan Svärds tankar utifrån märkliga val för prisutdelningen i Martin Luter Kings anda

Stefan Svärd

Stefan Svärd, pastor, författare och miljöengagerad skrev i Dagen om det märkliga av att ge pris åt den extrema rörelsen Extinction Rebellion. Han anförde bland annat:

Vi kommer inte långt med protester, vi måste gå till handling med att bygga vindkraftverk, fabriker för elbilsbatterier, satsa på elektrifiering av biltrafiken, utveckla fossilfri stålproduktion, få fram biodrivmedel till flyget. Det är på den nivån något händer i praktiken för att lösa klimatproblemen.”

Här under i denna länk finns hela hans artikel:

https://www.dagen.se/debatt/stefan-sward-markligt-att-ge-pris-at-extrema-extinction-rebellion-1.1646445

11. Equmeniakyrkan, SKR och kristna fredsrörelsen prisbelönar en rörelse som hyser stor tveksamhet till parlamentarism och den representativa demokratin. Ordet “fördjupa” förändras till “förringa”.

Svensk politik har utvecklats från sekelskiftet och demokratins genombrott. I kommunikationen till följd av XR svenska pris tycks såväl gruppen som valt XR  rätt okunnig om såväl svensk miljö- och  klimatpolitik idag.

OM XR och prisdelarna menat och gillat “Citizens assembly” som någon slags rådgivande grupp kanske det vore lämpligt att se hur denna kan förväntas få en så central roll i det politiska systemet så att en betydande omvändelse kan ske i världen.

I varje kommun finns redan nu ett antal råd. Dessa finns såväl till följ av politisk lagstiftning, dels till följd av politiska beslut och viljeriktningar inom kommun, stat regioner, landsting, kommunala bolag mm. Här följer bara några: Pensionärsråd, handikappråd, stadsdelsråd, barn och fritidsråd, miljöråd, konstråd, mat och kostråd, brukarråd, trygghetsråd, kommundelsstämmor, byalag etc.

Få beslut formas i kommunal verksamhet utan att dessa bereds genom remisser. De som yttrar sig är miljöorganisationer, SNF, lokala föreningar och intresseorganisation i en bred kontext.

I kommunal verksamhet är utformningen av planer i form av översiktsplaner och detaljplaner alltid resultat av omfattande och mycket ambitiösa övervägande av den fysiska planeringen miljöplanering samt med hållbarhetsperspektiv.

I såväl lagstadgad miljöplanering som frivilliga miljö och klimatplaneringar och utveckling av miljömål finns alla chanser för medborgare och deras företrädare att samverka i rådsform.

I regioner, län och landsting genom länstyrelsen och dess organ sker sedan lång tid miljöplanering och åtgärder av olika slag. Det är rätt enkelt att se dessa utifrån offentlighetsprincipen. Men råden är väldigt många. Regionernas/landstingens roll som ansvar för trafik i länstrafikbolag har i grunden ett miljö och resursperspektiv. Kollektivtrafiken, järnvägar är ju lysande exempel på konkret politisk styrd miljöpolitik/verkställighet som tveklöst bidragit till att Sverige framstår som ett land som bedriver en aktiv politik utifrån hållbarhet och klimat. Att Equmeniakyrkan och Karin Wiborn anser att XR skulle kunna ge grund för en rejäl omvändelse är svårt att förstå.

I statsförvaltningen och i riksdagen finns remisstvång. Alla ärenden bereds där olika parter och organisationer som finns inom beslutsområdet får yttra sig dels i form av anmodade remisser, dels genom öppna förfaranden.

De politiska partierna i sin tur har ofta system där man inför de interna besluten samlar sina väljargruppen till rådslag i en bred dialog.

Exemplen på samråd och dialog innan politiska beslut är otroligt många.

Frågan uppstår då hur MLK stipendiets företrädare kan prisbelöna en organisation som vill skapa ytterligare en Citizens Assembly. Kanske finns implicit XR mer eller mindre uttalade ambition att överta styrningen av politiken. När man läser deras texter och följer agerande och plakat kommunikation kan man få en rätt tydlig bild av vad XR vill vill. Man kan inte komma ifrån att tankarna och den organisatoriska tekniken bakom i  slående grad liknar de som fanns i Ryssland 1905. Inte för att skapa det som då kallades proletariatets diktatur. Nu tycks det  vara något nytt. Inte att ta ansvar från värdelös tsar Nikolaj utan från ambitiösa politiker som enligt XR inte förmår rädda jorden.

Kanske har Svenska Dagbladets skribent rätt i att XR som belönats av kyrkor i Sverige utgör ett hot mot den parlamentariska demokratin. Trots rätt tomma ord om fördjupat demokrati. Eller?

12. Så här uttrycker de som gett priset till Kings minne:

Karin Wiborn:– “Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden.”

Pastor Wiborn mfl syftar rätt uppenbart inte på människors omvändelse från ondskan till Jesus genom frälsningens gåva. Det kunde man kanske annars tänka sig då kyrkor och kristna utgår från pastor Kings värderingar.

13. Är det en helt korrekt bild Wiborn m.fl.ger oss?

De flesta forskare anser att vår livsföring påverkat klimatet. Kinas enorma utsläpp och kolförbrukning, Rysslands utsläpp, USA kolbrytning, osv påverkas också oss.

Karin Wiborn tycker demokratins politiker svikit klimatet

Sverige har under många år haft politiker som drivit en miljöpolitik som av många bedömare angetts som föredömlig. Vi har alltså kommit längre än Kina, Tyskland, USA, Polen, Ukraina, ….. Svensk miljöpolitik och lagstiftning har således fått konsekvenser för minskade giftutsläpp i kretsloppet, renare hav och människor och spädbarn med mindre gifter i sina celler. Utsläpp från avlopp såväl kommunala som enskilda begränsas och kontrolleras noga. Det finns oändliga exempel på vad Sveriges parlament, stats- regional och kommunal förvaltning arbetat med. I jämförelser med andra länder tex England, Hallams hemland, har våra politiker kommit långt. Wiborn har nog svårt att hävda något annat.

Men omsorg om miljön, begränsning av skadliga utsläpp eller omsorg om klimatet är knappast enbart en fråga om “stor politisk omvändelse” enligt Karin Wiborn utan inte minst en personlig omvändelse såväl i synen på skapelsen som förvaltningen av den. En del handlar om bruk av Skapelsen för vår föda. Här handlar det inte enbart om politik utan också av producenter och konsumenter som båda parter har möjlighet att påverka. Nedanstående länk från svenska bönder ger skäl att fundera på XR och Equmeniakyrkans värderingar.

https://www.landlantbruk.se/lantbruk/rapport-global-klimatnytta-med-svensk-mat/

Här är en annan bild av samma verklighet:

https://blogg.land.se/jakten-pa-den-svenska-maten/mat-och-klimat/

När människor blir omvända från synd till frälsning genom Jesus Kristus öppnas vägar för en annan syn på den egna livsföringen och skapelsen vi gemensamt lever i. Bönder, lantbrukare, jordbrukare är nödvändiga för människors liv. När kristen tro får genomsyra bonden som yrkesperson händer det något än mer. Yrket blir något av en kallelse om solidaritet, aktsamhet och tacksamhet samt djup respekt för skapelsen och skaparen. Nedanstående länk från kristna bönder visar på människor som med kristet ansvar tar ansvar utanför parlament och politik. Man kan tycka att den formen av utomparlementariska klimatåtgärder borde belönas och är en verklighet idag som ger större effekt än att kasta färg på finansdepartement eller blockera kommunfullmäktigemöten.

När man ser sina gårdar som en gåva från Gud att förvalta för andra i omsorg om skapelsen och ser sin uppgift att vandra i profetisk kontext borde kyrkan i den aktuella klimatdebatten våga gå till sina rötter och se efter föredömen med andra källor av såväl ideologi som metodik. Priset till XR tycks vara en märklig uppvisning av en liberalteoligisk kontext rätt långt bort från den väckelsens anda som gav människor frihet och frälsningsvisshet.

Kristna bönder utgår i sitt ansvar från Bibeln och den personliga kallelsen uttryckt så här ;

Kristna bönder startades 1984 efter tilltal från Gud till flera bönder i olika delar av Sverige. Visionen var att samla kristna bönder i ett nätverk där medlemmarnas överlåtna liv och resurser skulle kunna utgöra en tillgång för Guds rike, för varandra och för sina medmänniskor.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.
Dessutom har Kristna Bönder en kallelse att vara en profetröst för enskilda och beslutsfattare inom de sektorer som är och förblir centrala för jordens överlevnad: livsmedelsproduktion till en växande befolkning och en ansvarsfull hushållning av jordens resurser.

En av förutsättningarna för en nations frihet och oberoende är ett jordbruk som försörjer landet med egna livsmedel. I dag ligger många länders självförsörjningsgrad under 50 procent, däribland Sverige. Sådana länder blir snabbt mycket sårbara när kris- eller bristsituationer uppstår. Kristna Bönder vill uppmärksamma både enskilda och beslutsfattare på farorna med undfallenhet gentemot yttre maktstrukturer och krafter som vill skapa osunda beroendeförhållanden. I stället vill vi peka på de oändliga möjligheter som erbjuds oss när vi söker Guds vishet och hans avsikter med den värld han skapat.

Kyrkoledaren kanske kunde se till att kristna som vårdar och brukar skapelsen utifrån Guds ord kunde ses som förebilder för engagerad klimatpolitik

Kanske är det i detta synsätt Lasse Svensson i sin kyrkoledarroll kan hitta kraft till väckelse och tillväxt i den kyrka han leder??

www.kristnabonder.se

14. Frikyrkliga förtroendepersoner/politiker som verkat inom demokratins och parlamentarismens ramverk

I den frikyrkliga väckelsehistorien finns många exempel på hur kristna, varmt troende personer kommit att engagera sig såväl i närmiljön i den egna kommunen men också i samhället och för utsatta personer och grupper. Dessa personer har inte eldat på gatorna, slängt färg eller haft tankar på att bygga samhället med utomparlamentariska metoder. Inte heller har de anfört att de har sådana kraftfulla svar på tidens frågor och världens behov att just dessa skall gå före det som är demokratins innersta kärna.

13. Frikyrkliga förtroendepersoner/politiker som verkat inom demokratins och parlamentarismens ramverk

Här kommer ett antal personer som kunde ha fått Martin Luther Kings stipendium för utveckling av solidaritet . i kyrka och samhälle och omsorg för utsatta. Dessa har på olika sätt bidraget till det goda i vårt samhälle. Föredömen eller inte?

Här kommer ett antal personer som kunde ha fått Martin Luther Kings stipendium för utveckling av solidaritet i kyrka och samhälle och omsorg för utsatta. Dessa har på olika sätt bidraget till det goda i vårt samhälle. Föredömen eller inte?

Lite om “inomparlamentariskt” och frikyrkligt förankrade aktivister från förr och nu;

Waldemar Svensson, riksdagsman skrev följande tänkvärda ord om grundpelaren i livet. För allt såväl politik som livet i övrigt i form av en  bön med önskan om Herrens grepp, närhet omsorg och nåd. Kanske ett slags föredöme… eller något för kyrkoledare Svenssons analys om medlemstapp :

“Behåll intill änden, o Herre Ditt starka grepp om mitt liv.

Om vägen Du väljer blir lätt eller svår det lämnar jag helt i Din hand – åt Din nåd.

Låt mig aldrig gå bort från Din nåd”

(Wald Svensson)

Politiker som tagit ansvar utifrån sin tro är kanske en riktig stabil grund för all politik eftersom den handlar om människor och deras ansvar för omgivning, medmänniskor, och skapelsen. Personerna nedan har inte stoppat tåg, eldat däck, blockerat trafik utan använt sig av demokratins metodik. Men samtidigt har de tillsammans med andra åstadkommit det faktum att Sveriges miljö skyddats och bevarats från smått till stort. Kanske finns det skäl att minnas och hedra dessa. Politiker brukar ofta tänka att deras slutsatser och förslag är de bästa men de sätter sig inte över andra och respekterar andra. Det är en del av vår frihet som vi skall vara rädda om.

 

Elver Jonsson Alingsås. Postiljon, riksdagsman 1971-2002, riksdagens arbetsmarknadsutskott samt kommunalpolitiker, ordförande i Svenska Missionsförbundet. Frisinnad politiker.

Missionsförbundare, riksdagsman, statsminister handelsminister mm

 

Wald. Svensson, Ljungskile. Lantbrukare och ideolog, författare frisinnad politiker och riksdagsman. Tidningsman för Frisinnad tidskrift

Jakob Byström, pastor, riksdagsman och baptistledare

Joel Sörenson, baptistpastor, samfundsledare och riksdagsman

Staffan Werme Örebro. Baptist, riksdagsman, kommunalpolitiker miljöengagerad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Med fd Baptistsamfundets verksamhet i basen har Equmeniakyrkan SKR och närstående fredsråd kommit fram till att man skall hedra en odemokratiska aktions och plakat organisationen som ett föredöme i pastor Kings andra. Samtidigt som prisutdelaren Karin Wiborn i mottagarens anda dömer ut parlamentarism som oförmögen att lösa samhällets och framtidens klimatproblem.

Samtidigt är det inte svårt att de att diktaturens Kina är en av klotets värsta klimatmarodörer. Ryssland eldar på stenkol och ett helt band av nationer utan parlamentarism har utomparlamentariska regimer som blankt struntar i allt som hör ihop med klimatet.

Nordkorea eller Palestina Syrien eller Pakistan är utan demokrati knappast föredömen med klimatpolitiska konkreta åtgärder USA investerar också i stenkol och inte ett sådant parlamentariskt läge som i vårt land.

Skall världens klimat förbättras är det jättebra att vi gör mer men ändå bättre om en rad diktaturer inte bara inför demokrati utan också kan se Sverige som förebild.

Equmeniakyrkan tappar medlemmar I det läget är det märkligt att man belönar en organisation som XR! Man kunde ju belönar de bibeltrogna bönderna i Kristna bönder som utifrån sin gudstro ser bondens arbete med sådd och skörd som en direkt kallelse till vård av skapelsen och i respekt för Herrens ord.

Men där står inte den kyrka eller SKR Bättre belöna dem som kastar färg på andras fastigheter i klimatets namn.

Märkligt.

Här finns en kyrka som behöver omvändelse och frimodighet i förkunnelse av Guds ord. Miljö Gretas engagemang kunde ju ge SKR MFL liknande kraft i Herrens namn. Men nu har man belönar något helt annat. En  politisk kraft som liknar den metodik som 1905 användes vid tillkomsten av en annan utomparlamentarisk kraft som kallades Sovjeter.

L B

Publicerat i Bibeltolkning, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkans stöd till märklig organisation. Extinction Rebellion. Del 2 av 3.

1. Bakgrund

I två inlägg ovan finns ett antal kommentarer och försök till analys och olika förslag utifrån kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkans, funderingar kring hur medlemstappet skall kunna vändas.(tidigare redovisat i denna blogg)

En av flera funderingar handlade om hur kyrkan styrs och förhållningen mellan kyrkan och dess stödorganisationer gestaltas. Här finns ytterligare skäl för kyrkoledaren att fundera. Pastor Claes Göran Bergstrands inlägg ovan kompletteras nu med mer funderingar,

2. Så har det hänt igen.

Equmeniakyrkan  och det nära nätverket såsom SKR (Wiborn) har valt att ge en organisation: XR – Extinction Rebellion, Martin Luther King priset. Detta märkliga val ger skäl till att än en gång fundera över hur den kyrka Lasse Svensson leder leds. Är det så att kyrkan står bakom valet av pristagare eller finns bara kyrkans namn där och enskilda personer använder kyrkans ansikte för andra prioriteringar. Kanske är det än en gång så att det evangeliska uppdraget har nedprioriterats för det politiskt dagsaktuella. Här följer engenomgång av hur och vad Equmeniakyrkan SKR och Kristna fredsrörelsen möjligen tänkt.

Martin Luther King, Baptistpastor och medborgarrätts kämpe, nobelpristagare

Extinction Rebellion (XR) är ett internationellt nätverk som säger sig förespråka civil olydnad och ett ”fredligt kreativt uppror” för att förhindra ”ekologisk kollaps. Organisationens struktur ideologi och uppträdande har mött många frågor, funderingar och kritik  från media och från politiker och kristna debattörer såsom bland andra Stefan Svärd. Kritiken handlar såväl om metodiken och förhållningssättet i förhållande till svensk demokrati och parlamentarism rent generellt.

Karin Wiborn Sveriges kristna råd

 

 

 

 

 

 

 

Karin Wiborn, ordförande i priskommittén och generalsekreterare för Sveriges kristna råd, håller inte med om kritiken mot XR.

– “Jag vet att de (XR) vill fördjupa demokratin. De menar att den inte fungerar i dag”, säger hon till Världen idag.

Wiborn anför vidare:” Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden.”

“Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, kallar XR ”antidemokratisk” eftersom den kräver utomparlamentariska tillvägagångssätt för att lösa miljöproblemen. Rörelsen vill även tillsätta medborgarförsamlingar av slumpvis utvalda medborgare, vars beslut demokratiska församlingar ska följa. XR skriver själva att man vill ”övervaka de nödvändiga samhällsförändringarna så att demokratin stärks”.(Världen idag)

Men vad är det då för en rörelse som man vill förknippa pastorn King med och dessutom ge ett ekonomiskt stöd? Förutom rätt legitima och vanliga mål för miljö och klimatåtgärder lägger rörelsen in ett tredje mål med rubriken Stärk demokratin. Det uppropet formuleras så här:

“Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.”

Kommentarer: Vi är kanske många som anser att det politiska systemet vi kallar demokrati är långsamt och segt för att rätta till fel och brister i vårt samhälle. Det kan gälla ekonomisk politik, fördelning, stöd till äldre, migration eller miljö. Samtidigt som vi vill säkra inflytande på likvärdigt sätt för alla genom en representativ demokrati så kan annan styrning ge snabbare åtgärder. Ibland. Men erfarenheter från historien, statsvetenskap och människors erfarenheter visar på att motsats till demokrati leder till något än värre.

I diktaturer eller diktaturliknande stater kan ledaren eller ledarskiktet fatta omedelbara beslut som verkställs direkt. Så gäller för Nordkorea. Så gäller i Kina. Så gällde det i Tyskland under nazi tiden. Så kunde effektiviteten i beslutsprocessen via Stalins makt och blodspillan styra landet. Men är det så vi vill ha det?

3. XR en rörelse som har sin källa i grumligt vatten.

Vad är då XR för en slags rörelse?

Den grundades av en aktivist vid namn Roger Hallam från England.

Roger Hallam Grundare a XR

Han har gjort sig och rörelsen känd för uppmärksammade aktioner för klimatets skull. I London genomfördes upplopp och skadegörelser för en halv miljard men man har också mer “stillsamma” aktiviteter som att störa svenska kommunfullmäktigemöten.

I en intervju med tyska Die Zeit gjorde Hallam uttalanden som har tolkats som att han relativiserat och förminskat Förintelsen. Bland annat kallade Hallam Förintelsen för ”just another fuckery in history”, På svenska ungefär ”bara ytterligare en skitsak som ställts till med i historien”.   The Guardian har gjort en nyhet av att Hallam, offentligt har tonat ner Förintelsen. Hallam menar att det bara är ett exempel av många i historien på dumheter som har begåtts. Hallams utspel har skapat stor upprördhet i Tyskland, och tyska avdelningen av Extinction Rebellion tar avstånd från Hallam och hans uttalanden.

Tysklands utrikesminister Heiko Maas, är en av dem som fördömt Hallams påståenden och säger att man inte kan nedgradera Förintelsen, då staten systematiskt mördade två tredjedelar av Europas judar,  till  “en dum handling” bland många. Hur förhåller Equmeniakyrkan m.fl. till detta? Den svenska delen har dock inte känt sig höra samman med grundaren men kan man utveckla en stor rörelse på kort tid om man inte i grunden delar en ideologisk syn på världen, problemen och tänkbara lösningar,

Grunden för en begriplighet om rörelsens ursprung kan finnas i målbeskrivningen men också dess uppbyggnad och framställan om metodik. Denna är inte enbart “plakatbärande” demonstrationer utan bakom den finns en djupare tanke med en struktur för att gå runt, utanför och bredvid samhällets demokratiska värderingar och uppbyggnad. Denna bärande kraft i XR byggs upp av det som Karin Wiborn anför nämligen bristande tilltro till att politiken kan, vill eller orkar ta tag i de klimatproblem vi har. Och eftersom då politiken inte gör tillräckligt agerar XR. Men syfte, analys och uppbyggnad är spännande. Vid en närmare fundering med det som syns fann jag stora likheter med andra rörelsers samhälls analyser och därifrån uppbyggnad av organisation och driv i önskvärda förändringsprocesser.

Den “utomparlamentariska” metodiken har pris utdelarna fallit för. Men agerade MLK utomparlamentariskt? Är demonstrationer på gator och torg utomparlamentariskt? Det kanske är en definitionsfråga men arbetarrörelsen och socialdemokratin och många av våra grundläggande rörelser i demokratins utveckling i Sverige har i politiskt arbete brukat agitation och information. Det är utanför parlamentshuset men kan nog ses som delar av parlamentarism för det avses leda till parlamentariska effekter.

Men här nedan kommer en del noteringar kring XR och den av Equmeniakyrkan m.fl. prisade rörelsen.

4. XR- En miljörörelse med uppvisar tydliga drag av “sovjeter”, en organisationsform för politik och samhälle från 1905

Begreppet “sovjet” uppkom i Ryssland vid revolutionen 1905. Det var ett system för massorna att organisera sig protestera och utveckla ett beslutssystem som var annorlunda än andra. Det var en förutsättning för Massorna” att ta över makten och etablera proletariatets diktatur”. Likheten i analys och syn på samhällskontexten är liknande från 1900 talets Ryssland även om subjekten och målen är helt olika.

Hur som helst är det ett faktum att den ryska arbetarklassen skapade en fullständigt unik organisation, som hade en helt annan karaktär än alla andra organisationer. Detta berodde på att sovjeten tillkom helt på initiativ av arbetarna själva, på de metoder som används då de bildades och på de syften för vilka de upprättades.


Sovjeterna skapades uteslutande av de revolutionära klasserna (arbetare, bönder, tjänstemän). De upprättades inte med stöd av lagen, utan på revolutionär väg, genom de utsugna massornas direkta aktivitet, och de omvandlades till ett instrument för upproret och ett embryo till den framtida proletära makten. I själva verket var de redan en makt, proletariatets diktatur i vardande.

Lev Trotskij. Gillade sovjeter

När motståndet mot Rysslands tsar Nikolaj ökade på grund av hans eländiga styrning utvecklades sovjeterna. Dessa var  ett slags lokala arbetarråd med blandad besättning. Den statliga ledningen via tsaren  var såväl auktoritär som förtryckande och utan den politiska förmåga som behövdes för att åstadkomma den nödvändiga förändringen av samhället för de mångas skull. Motiven bakom råden var att en folklig förankrad process via råd påverka politiken. Argumenten liknar i påfallande hög grad dem som Karin Wiborn för fram i sin motivering till XR pris.

Lev Trotskij var en av sovjetssystemets stödpersoner och inspirationskälla. Sen är det ju väl känt vad som hände såväl med samhället som personerna runt Lev Trotskij. Den anarkism-influerade samhällsstrukturen är värd att notera. Kopplingen till just anarkismen var vid den tiden nära, MenTrotskij tänkte i två dimensioner:

“Det kommunistiska partiets herravälde inom arbetarråden är det politiska uttrycket för proletariatets diktatur.” Lev Trotskij.

Utgångspunkten var att de samrådssystem som tillskapades på lokal nivå var medlet till en samhällsomvandling där hela det politiska systemet skulle omkullkastas och ersättas av just proletariatets diktatur. XR råds- system, dess uppbyggnad och ställning kan knappast ha som vare sig syfte eller medel att bibehålla eller av olika skäl till och med försämra klimat och miljöarbetet utan i sig och utifrån XR kontext styra ett ofullkomligt samhälle . precis som Karin Wiborn motiverar beslutet. Initiativtagarna tycks utgå från att man genom organisationen i mycket hög fart skall förändra världens klimatarbete. Men om råden inte vill detta hur tänks det då…?

5. Fascism, syndikalism, anarki och elitism. Om styrning av samhällen.

Dessa begrepp används idag mest som skällsord eller förstärkningsord eller invektiv. Om man tränger förbi denna dimma, finns det politiska värderingar och tänkanden som i hög grad i olika tidsåldrar präglat vårt samhälle.

I samtliga av dem här finns drag av totalitärt tänkande där viss grupp definierar rätt och medvetande som är över andras förmåga eller mandat.Oaktat majoritetsförhållanden. Fascismen som tänkande har ju mängder av vinklingar ,men har klara drag av den tanken att vissa vet mer än andra och då har rätten att utöva makten. Genomgående finns förakt mot folkstyre (demokrati). I Elitismen som politisk teori utgör en viss grupp som anser sig vara samhällets elit genom högre bildning eller kunskap de som bestämmer över folket och massorna.

6. Anarkism och dess indikationer.

Anarkism är en bred rörelse med flera underliggande teorier. Trots sitt namn är inte anarki och anarkism samma sak som kaos. Istället är anarkister ofta inriktade på lokal direktdemokrati som även skall gälla över ekonomin.[ Ordet “anarkism” härstammar från grekiskans an archos vilket betyder “utan härskare”[Anarkism i politisk betydelse är således inte synonymt med kaos (anarki). 

Anarkister vänder sig emot etablissemanget och vill att samhället ska existera utan formella hierarkiska institutioner såsom staten och politiska partier. Anarkismen betraktar parlamentariskt arbete som oförmöget att åstadkomma ett klasslöst samhälle.Införandet av direktdemokrati och självförvaltning genom federerade arbetarråd med när som helst återkallbara delegater ses som ett av målen för den sociala revolutionen; eller så kan detta ske genom kooperativa organisationer representerade av individerna

Att känna igen reell anarki är inte alltid så enkelt. En utgångspunkt är de indikationer som handlar om agerande och som redovisas nedan:

  • I en rad praktiska metoder har anarkismen en tendens som går bortom de individer och rörelser som uttryckligen kallar sig anarkistiska, och kan skymtas genom alla tider, i alla tendenser att genom sociala rörelser och organisering underifrån motsätta sig sociala hierarkier och förtryck, samt kämpa för att ersätta dessa med jämlika relationer. Typiskt för anarkistiska rörelser, vare sig de själva kallar sig det, är en uppsättning metoder:

A) Direkt aktion handlar om att med egen kraft angripa de problem som en stöter på i sin vardag. Det kan till exempel handla om arbetare som sätter press på en arbetsköpare genom att vägra jobba – alltså en strejk som de själva organiserar, boende som vägrar betala hyra, en husockupation, en blockad som försöker förhindra eller fördyra utvisningar, eller något annat. Det som främst utmärker direkt aktion är att ingen förment myndighet, förmedlare, eller auktoritet frågas om lov, utan vad som behöver göras utgår från de egna behoven, och genomförs därefter med egen organisering.

B) Prefiguration är en strävan efter att i så stor utsträckning som det är rimligt och möjligt redan här och nu försöka agera på ett sätt som stämmer överens med hur en skulle vilja att samhället såg ut på stor skala. För anarkismen innebär det alltså att redan här och nu försöka organisera på ett sätt som inte skapar några sociala hierarkier eller en maktordning där vissa bestämmer över andra, utan istället agera som jämlikar i alla avseenden.

Ömsesidig hjälp är en princip som anarkister i alla tider har förespråkat. Det handlar dels om en förståelse av människan som varken inneboende god eller ond, utan som en varelse som historiskt utvecklats bland annat genom att människor samarbetat och hjälpt varandra, och att det är genom att främja sådana benägenheter som vi kan plocka fram det bästa ur oss och skapa ett samhälle där alla mår bra och kan utvecklas fritt. Det här brukar i praktiken innebära att anarkister försöker fördela resurser efter behov samt främja gemenskaper och rörelser där alla tjänar på att hjälpa och stötta varandra, och där solidaritet, speciellt med de som drabbas av olika maktordningar, är en viktig riktlinje.

Självorganisering innebär att oavsett syfte organisera på ett självständigt och oberoende sätt, utan att aktivt stödja eller bli en del av hierarkiska institutioner, som staten, kapitalistiska organisationer, och andra system och maktstrukturer som gör att de flesta av oss blir fråntagna möjligheten att leva fullt fria och goda liv. Det går förstås inte att ställa sig utanför systemet vi tvingas leva under, förutom i undantagsfall, men självorganisering innebär att i det systemet medvetet organisera sig oberoende av och i aktivt motstånd mot alla sådana institutioner och strukturer i kampen för social förändring.

Som historisk rörelse började anarkismen i mitten av 1800-talet, och blev det som brukar kallas den frihetliga delen av arbetarrörelsen, bland annat i Första Internationalen.  På många håll blev den en stark rörelse som inspirerade radikal social förändring, fackföreningar och andra organisationer, samt spelade en viktig roll som drivkraft i exempelvis kampen för 8 timmars arbetsdag, antimilitarism, motstånd mot kolonialism, antifascism, kampen mot patriarkatet, miljörörelsen, och i många andra sammanhang.

Idag kan anarkister hittas i olika horisontella och gräsrotsbaserade sociala rörelser, i radikala fackföreningar, i lokala kvartersorganisationer som jobbar med allehanda frågor som rör vår frihet och vårt välmående, i grupper som driver och utvecklar radikal infrastruktur som sociala center, bokcaféer eller oberoende och självorganiserade medier, i små vängrupper, eller i specifika anarkistiska organisationer som utvecklar anarkistisk teori och praktik – och på många andra ställen. Det är viktigt att påpeka att anarkismen främst är något man gör, inte något man är.

7. Social anarkism och grön anarkism

Frihetlig socialism brukar användas som samlingsnamn för vissa vänsterpolitiska ideologier som avsäger sig toppstyrning för att förverkliga socialismen. Framför allt anarkism och syndikalism brukar beskrivas med ordet. Den frihetliga socialismen återfinns bland annat inom den sociala anarkismen, men också olika marxistiska strömningar använder ordet.

Michael Bakunin. strategisk tänkare inom social anarkism

Den frihetliga socialismen kännetecknas av en organisationsuppfattning där makten i största möjliga mån ska byggas underifrån. Konkret brukar detta innebära en decentralisering av makten och utpräglade inslag av direkt- eller deltagardemokrati. Därmed finns en kritik mot den hierarkiska och centralistiska statsmakten och den parlamentariska representativa demokratin.

Grön anarkism har också inslag, metodik, verksamhet och mål som ligger nära XR. Anarkismen har många inslag och det är inte alltid lätt att skilja dem åt.

Grön Anarkisms fana

Som jag har snappat upp verkar det inom den anarkistiska rörelsen finnas ett antal olika förhållningssätt till den gröna anarkin. Traditionella anarkister, syndikalister, anarkokommunister och anarkokapitalister ser den ömsom som en flummig del av den autonoma rörelsen, ömsom som ett hot mot den egna rörelsen. Den gröna anarkin delar dock en del saker från bl.a. individualanarkismen och mutualismen, men handhar sig med en kritik av teknologin och industrin så radikal att många nästan känner sig rädda.

Inom den grönanarkistiska rörelsen ser man den egna ideologin som den “naturliga anarkismen”, och har därför plockat bort ändelsen -ism. Man jämför sig ofta med olika ursprungsfolks kamp mot storföretagen och massamhället, och ser naturen och det egna varandet som sammantvinnade. Därför blir alla former av direkt aktion, sabotage eller terrorism egentligen ett sätt att idka självförsvar. Den som idkar självförsvar gör det heller inte utifrån någon speciell ideologi, ty man behöver inte vara anarkist för att anse att våldtäkt är fel. På samma sätt går det inte säga att hindrande av skogsskövling, gruvbrytning eller industriuppfödning av djur är ideologiskt grundat.

 

Del 3 följer inom kort…

 

 

 

 

 

 

 

 

Låt mig aldrig gå bort från Din nåd.”

 

 

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkans märkliga stöd för en antidemokratisk rörelse. Del 1 av 3.

Bakgrund

Frågorna om klimatet och skapelsen berör oss alla. Vad händer med naturen när den är satt i obalans? Eller är den obalans vi alla kan se, ett utslag av naturliga variationer? Få tror det. Människors utnyttjande av skapelsen och vägran av att ta konsekvenser av detta kanske är en av de orsaker som ligger bakom det som kallas klimathotet. Klassisk baptism är inget forum för redovisning av den debatten, men det som nu skett när Equmeniakyrkan använt Martin Luther Kings goda namn och rykte genom att ge kyrkans stipendium till en mycket specifik organisation är tecken på något annat i tiden. Man belönar en organisation som vill gå förbi och organisera beslutssystemen utanför den parlametariska ordningen  Här följer två inlägg utifrån kyrkans stipendium och argumentation.

Del 1 nedan författat av pastor Claes Göran Bergstrand. Del 2 kommer om några dagar som en uppföljning,

Claes-Göran Bergstrands tankar

Claes- Göran Bergstrand, pastor

Martin Luther King, baptistpastor

Frågorna om klimatets påverkan på jorden och människan är inte nya. Men det nya i dagens debatt är att klimatkrisen är akut och måste stävjas nu. Det är domedagsstämmning! Den 1 november 2019 utlyste aktivistnätverket Extinction Rebellion (XR) ett globalt upprop till världens regeringar, som allmänheten uppmanas skriva under. Man har tre krav: TALA KLARSPRÅK – Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om. AGERA NU – Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. STÄRK DEMOKRATIN – Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.” (Extinction Rebellion, Wikipedia.)

Samtidigt som XR säger sig vilja fördjupa demokratin genom att påverka politiken agerar man med odemokratiska metoder. Därför är det högst förvånande att Equmeniakyrkan, Kristna fredsrörelsen och Sveriges kristna råd har tilldelat 2020 års Martin Luther King-pris till den svenska grenen av XR. Priskommitténs ordförande, Karin Wiborn, säger till Världen idag den 11/12, – Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden.

Att ”det finns en stor parallell” mellan medborgarrättsrörelsen och aktivistnätverket XR är en överdrift. Och vari består ”en stor omvändelse” konkret, som Wiborn uppmanar till? Är det kristna uppdraget främst att rädda jorden? Är det inte i första hand evangeliets hoppfulla budskap vi bör förmedla till miljöaktivisterna? I tidningen Ljus i Öster 12/2019 skriver Magnus Lindeman: ”… Utan att förringa den kris som berör vår planet i form av stora förändringar i klimatet, är den faktiskt ingenting mot krisen att människor aldrig får möjlighet att höra evangeliet. …”

Människors oro för klimaten är ett uttryck för att man förlorat evighetsperspektivet. Kristnas uppdrag är att i alla lägen påverka våra medmänniskor med Guds kärleksbudskap om frälsning här och nu och hopp om en härlig framtid. (Joh. 3:16).

Claes-Göran Bergstrand. Hässelby.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nya tuffa Liberalerna växer fram!

Partiet Liberalerna sliter med låga opinionssiffror och försöker att hitta en ny, tuffare profil för att nå nya väljargrupper. Nu växer den nya strategin fram.

-Vi är ett parti för både levande och döda och de flesta som brukade rösta på oss är döda nu, säger Nyamko Sabuni. Det vill vi använda som grund för det parti vi skall vara i framtiden.

Vid sitt landsmöte beslutade Liberalerna att utreda möjligheterna till dödshjälp i Sverige. – Vi kan inte tvinga människor att utstå hemska sjukdomar och psykiska lidanden, det måste finnas en barmhärtig utgång i sjukvården, säger Barbro från andra sidan. – Folk förstår inte vilket oerhört lidande det är att ständigt ligga under riksdagsspärren och inte veta hur framtiden skall bli, år efter år. Vi i vårt parti har ju fått utstå helt omätbara plågor. Därför har vi på stämman beslutat att dela ut ”Dagen-efter-piller” till alla våra funktionärer att ge till lokala medlemmar om vi skulle åka ur efter nästa val, säger hon. Det finns visserligen vissa ombudshen som har sagt att de inte vill, men det är ett demokratiskt fattat beslut, så här görs inga undantag! Vi står för rätten att vara rik, frisk och lycklig, och är man inte det så ger vi den individuella kollektiva friheten att avsluta sitt liv med värdighet, säger Barbro från andra sidan.

-Japp, dessa invändningar är klockren vårdvägran och sånt tolererar vi inte i Liberalerna, skjuter den sjukvårdspolitiske företrädaren Lina Giljotina in. – I sjukvårdspolitiken vill vi att innebörden av ”Den hippokratiska eden” får styra. Att aldrig skada. Om möjligt bota. Ofta lindra. Alltid trösta. Och ibland döda riktigt unga eller gamla förstås. Det är en liberal demokratisk rättighet att tvingas döda den vi har beslutat. Liksom i livets startskede ser vi det som en ren vårdinsats att avlägsna det mänskliga liv som inte längre är önskvärt. Den svenska sjukvården är en av världens mest framgångsrika på den typen av vård då vi varje år dödar en fjärdedel av alla svenska foster. Det är en fantastisk vårdpolitik som ger oss en position i världsklass inom den humana vården! Det är också en grundläggande kvinnofråga. Det allra viktigaste för svenska kvinnor är rätten att få döda sitt eget barn om det är tillräckligt litet, och det är en frihet som vi i Liberalerna aldrig kommer att backa en millimeter från! – Det finns alldeles för många oönskade, utsatta barn i världen idag, men i Sverige ligger vi i världstopp med att avlägsna dessa, säger Lina Giljotina.

– Då kan vi verkligen inte ha personal som ser som sin grundläggande uppgift att värna och vårda även det svaga och taleslösa livet. Då har man inte i svensk sjukvård att göra, man får byta jobb! Vi har även invändningar mot den svenska abortlagen. Vi ser det som en kränkning av barnmorskornas yrkesstolthet att bara läkare skall få utföra aborter, som lagen säger. Vi kräver att barnmorskornas möjligheter att utföra vårdavrättande insatser skrivs in i lagen som praxis redan är, avslutar Lina Giljotina.

Liberalerna står självklart för alla människors lika värde, säger partiets talespehrson. Ja inte ofödda barn och män förstås och en del gamla, men alla andra. Alla människor har lika mycket värde och särskilt unga och medelålders kvinnor tycker vi har extra mycket lika värde. Vi har en del fräcka grejer på gång också inom rättsväsendet med dödsstraff och sånt och inom militären med lite grymma kärnvapen, säger talespehrson.

– Nu kör vi fram vår nya, tuffare profil! Jag är det nya svarta, Vi är det nya svarta, vi är Dödspartiet Liberalerna, proklamerar Nyamko Sabuni!

 

Reporter

reds anm. Citat kan upplevas något skruvade…
Publicerat i Debatt, Samhällsfrågor | Lämna en kommentar

Klimataktivister kan främja antikristlig agenda

Frågorna om klimatet och dess påverkan på jorden och mänskligheten är inte nya, även om man kan få det intrycket av den pågående debatten. För att bättre förstå frågorna om en akut klimatkris, som måste stävjas nu, kan det vara bra att ha ett större tidsperspektiv. De senaste 100 år har personer med ekonomisk, religiös och politisk makt haft viljan att påverka världsutvecklingen, genom att använda befolknings- och miljöfrågor i syfte att öka sin makt och sitt inflytande.

I början på 1900-talet var rashygien ett aktuellt ämne i världen. Ett exempel är Rockefeller Foundation och Carnegie Institute i Washington D.C., som båda var djupt involverade i att understödja rashygieniska lagar i USA. Dessa idéer spreds bland annat till Tyskland, där de blev ett politiskt verktyg i Hitlers händer, och till Sverige där Statens institut för rasbiologi i Uppsala (1922-58), arbetade på vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder i befolkningen.

I mars 1963 stod Rockefellerfamiljens Conservation Foundation som arrangör för den första internationella konferensen som specifikt behandlade koldioxidens inverkan på klimatet. Här samlades sju forskare som under det föregående decenniet utvecklat teorin med bidrag från den amerikanska militären. En av forskarna, David Keeling, som mätte koldioxidnivåerna i Mauna Loa kunde nu bekräfta en stigande trend. På konferensen diskuterades hur detta skulle kunna resultera i en temperaturökning med negativa följder och en vetenskaplig kommitté utredde konsekvenserna vars resultat presenterades i president Lyndon Johnsons miljörapport 1965. (Rockefeller och klimathotet. Wikipedia.)

 

Romklubben, FN och Påven förordar befolkningskontroll

1968 skapades miljötankesmedjan Romklubben i Italien och därmed återupplivades retoriken angående befolkningskontroll, och man började föra ut miljö- och befolkningsfrågorna till de breda folklagren. En av pionjärerna var svensk-amerikanen professor Georg Borgström som under 60-talet varnade för konsekvenserna av människans rovdrift på planeten och förespråkade därför hård barnbegränsning, rättvis fördelning av resurserna samt  inrättandet av en världsregering.

”1972 publicerade en grupp ´vetenskapsmän´, med uppdrag av FN, dokumentet ´The Limits Of Growth´ där man uppmanade till att starkt minska jordens befolkning i namnet av att ´rädda miljön´. Denna strävan var direkt kopplad till en annan agenda – att forma en global regering som kan hantera och framtvinga befolkningskontroll i en vidare skala.”

Tidigt 90-tal publicerade Romklubben boken The First Global Revolution. Där skriver man: ”I sökandet efter en gemensam fiende som vi kan enas mot, kom vi upp med idén att förorening, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd och liknande, skulle vara passande för förslaget. … Alla dessa faror är orsakade av mänsklig påverkan i naturliga processer och det är endast genom ändrade attityder och beteenden som dessa kan övervinnas. Den verkliga fienden är därför mänskligheten själv.” (Brandon Smith, PNW, 19-11-18.)

Över tid har idén om, att människans påverkan på klimatförändringar är sann och att populationen är en av orsakerna till problemet, blivit allt mer accepterad. Det är därför inte märkligt att FN startade Panel On Climate Change (IPCC) 1988 i syfte att få med världens nationer på ”miljötåget”. IPCC med dess olika utskott är nu också i frontlinjen att argumentera för befolkningsminskning i världen. Världens befolkning måste drastiskt reduceras, menar man, i syfte att kunna överleva med den magra energi som kommer ur det förnybara.

Dessa argument hörs nu från olika håll. Påven Franciskus skriver i encyklikan Laudato Si (Var prisad, 2015), att människan är boven i miljöförstörelsen och uppmanar till ”ekologisk omvändelse”, vilket har hyllats av samfundsledare och miljöaktivister. Han betonar att det nu krävs ”en ny global politisk auktoritet”! Det sammanfaller med den tyske professorn John Schellnhuber som har en mycket radikal syn på klimatförändringen. Han anser att jorden är överbefolkad med sex miljarder!! Han drömer om ”en jordens konstitution” som kan överträffa FN; och ”ett globalt råd” som väljs direkt av folket. (John Schellnhuber: climate scince, 2015-06-26. Wikipedia.)

Den tyska läraren och debattören Verena Brunschweiger menar att varje nyfödd bebis är en miljösynd. I boken ”Barnfri istället för barnlös” skriver hon: ”Att sätta barn till livet är det värsta man kan göra mot miljön. Varje ofött barn minskar utsläppen av koldioxid med cirka 50 ton om året.” Liknande tongångar torgför den unga Alexandria Ocasio-Cortez, uppmärksammad demokrat i USA:s kongress. I februari 2019 ifrågasatte hon om det fortfarande ska anses vara okej att skaffa barn med tanke på klimatkrisen. Hon är drivande i miljörörelsen The Green New Deal och säger: ”Världen går under inom 12 år om vi inte  gör något åt klimatet.”

 

Tonårsflickor med flätor och särskild auroa

Fenomenet Greta Thunberg 16 år, som varit med och startat nätverket Fridays for the future, är inget nytt för vår tid. Historien visar att unga människor gjort insatser som blivit hyllade av samtiden och även av eftervärlden. ”1992 höll den 12-åriga klimataktivisten Severn Cullis-Suzuki ett Greta Thunberg-domedagstal på FN:s ”Rio Summit 1992”, United Nations Conference on Environment and Development. Severn säger sig vara rädd för att gå utomhus och hon är rädd för att andas. Hon vågar inte fiska för hon är rädd för att fisken har cancer. Hon har drömt om naturen men är nu rädd för att flora och fauna inte ska existera ”för hennes barn att se”. ”Jag är bara ett barn, men…” upprepar Severn gång på gång, ”Vad du gör får mig att gråta om nätterna”, säger hon i en sal med nästan enbart tomma stolar. ”Flickan som tystade världen i 5 minuter” framförde där sitt budskap, som liknar Greta Thunbergs framträdande i FN.

2012 gav den 17-åriga Brittany Trilford, på U.N. Earth Summit, FN:s delegater 72 timmar att besluta om världen skulle räddas. År 2014 fick poeten Kathy Jetnil-Kijiner (från Marshall öarna) – titulerad ”climate warrior” tala inför FN:s ”Climate Leaders Summit” och läsa upp en känslosam och överdramatisk dikt om klimatflyktingar som inte finns. 2015 inviterades hon igen till COP21 i Paris. Förslag till åtgärder saknas. Det är bara känslor, känslor, känslor. (FN anlitar åter barnarbetare. Wikipedia).

I en debattartikel på plattformen Project Syndicate den 4/12, skriver 16-åriga Greta Thunberg inför Klimatmötet i Madrid: ”Till alla ledare som är på väg till Madrid är vårt budskap enkelt: Ni har framtida generationers ögon på er. Agera därefter”. Som uppmärksammad klimataktivist uttrycker hon sig lika hotfull och ödesmättat som hon gjort varje gång hon uttalat sig.

 

Globalister och världsartister backar upp klimathysterin

Teknologie doktor Lars Bern, som arbetat med miljöfrågor i 40 år, menar att makt och inflytande över ekonomi, handel och miljöfrågor på världsnivå håller på att förskjutas från demokratiskt valda personer till de allt mer förmögna finansfamiljerna och deras företag och globala banker. Agenda 21 och senare Agenda 2030 är program som initierats av dessa globalister i syfte att få inflytande över nationalstater genom att flytta över makt till EU:s och FN:s olika organ. … Globalisterna kontrollerar nästan hela medieflödet och utnyttjar klimatskrämseln för att inskränka vanligt folks frihet att använda bil, flyg och till och med att äta kött, menar Lars Bern. Nu träder också grupper fram som vill inskränka demokratin under förevändning att de ska rädda jordens klimat, säger Bern.

”I en rapport från FN:s klimatpanel nämns årtalet 2030 flera gånger. … Klimatpanelen backar upp Greta Thunberg som talade på konferensen Brilliant Minds i Stockholm i somras. Hon sade då: – År 2030 kommer vi att befinna oss i en situation där vi förmodligen har skapat en okontrollerbar oåterkallelig kedjereaktion som sannolikt leder till slutet av vår civilisation, som vi känner till den. Denna situation kommer att bli verklighet om inte industrierna gör stora förändringar och bland annat minskar koldioxidutsläppen.” (Nyheter24, 19-06-24.)

Man kan väl förstå ungdomar som känner oro och hopplöshet inför ett sådant budskap. De upplever att deras framtid tas ifrån dem. Det som dock saknas i denna känslosamma plakatpolitik är att det finns ett fast hopp inför framtiden i den kristna tron. Varför når inte det budskapet fram till Greta?

”Leonardo DiCaprio har träffat den unga klimataktivisten Greta Thunberg. På Instagram berättar han om mötet och hur stolt han är över henne. ´Greta Thunberg har blivit vår tids ledare´, skriver han. Det är inget nytt att skådespelaren är ett fan av klimataktivisten Greta Thunberg. Nu har han även fått tillbringa lite tid med henne och på Instagram har han lagt upp bilder från deras möte.” (Aftonbladet 2019-11-01).

I samband med artikel om DiCaprio har AB lagt in ett You Tube-klipp som visar ett skämtsamt inlägg av Greta på Twitter i september: ”I have moved on from this climate thing … From now on I will be doing death metal only!!” Därefter visar man hur Gretas tal vid FN:s klimatmöte är dubbat till heavy-metal sång och musik, vilket ger en mycket obehaglig känsla. (YOU TUBE@John Mollusk).

Leonardo DiCaprio, 45, är inte bara en av världens största filmstjärnor. Han är minst lika känd för sina förhållanden med unga modeller. Leo är även känd för att dumpa sina flickvänner så fort de blir äldre än 25 år. Nu när filmstjärnan börjar blir medelålders har åldersskillnaden börjat blir rätt stor mellan Leo och hans tjejer. DiCaprio är långt ifrån ensam att hylla Greta, men han såväl som många vuxna gör sig själva och oss andra en otjänst på detta sätt eftersom hon är ett barn och bör behandlas så. Sådana omogna, oreflekterade uttalanden, att påstå att Greta är vår tids ledare, visar tydligt att sans och förnuft håller på att försvinna i vårt samhälle. Sådant problem har dock visat sig förr vilket profeten Jesaja skriver om: ”… Jag ska ge dem pojkar till furstar, nyckfullhet /barn, eng, öv./ ska råda över dem. … Den unge ska sätta sig upp mot den gamle, den obetydlige mot den högt ansedde. … Mitt folks förtryckare är barn,…”. (Jes. 3:1-13). I Israels situation handlande det om unga män såväl som sådana med en barnslig karaktär, som hade blivit ledare. Det är precis vad vi ser också i dag i många länder.

 

Kristna organisationer stödjer odemokratisk klimatrörelse

”Extinction Rebellion (XR) är ett internationellt systemkritiskt aktivistnätverk med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen. XR startade 31 oktober 2018 när cirka 2000 personer förklarade uppror mot den brittiska regeringen, och utövar ickevåldsmotstånd och civil olydnad i syfte att minska risken för ekologisk kollaps och mänsklig utrotning, förlusten av biologisk mångfald, och de kräver radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen. Rörelsen spred sig snabbt till Sverige, där de första aktionerna ägde rum den 17 november 2018 i Göteborg och Stockholm, där bland annat Greta Thunberg och Stefan Sundström närvarade.

Den 1 november i år utlyste XR ett globalt upprop till världens regeringar, som allmänheten uppmanas skriva under. Man har tre krav: TALA KLARSPRÅK – Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om. AGERA NU – Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. STÄRK DEMOKRATIN – Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.” (Wikipedia Extinction Rebellion).

”En del av optimismen kan härledas till det stöd rörelsen har fått av vetenskapen. I mitten av oktober skrev över tusen forskare och vetenskapsmän under ett manifest /!!??/ till stöd för icke-våldsam civil olydnad och det slag som XR och Fridays for future förespråkar. Claire Wordley, zoolog och professor vid Cambridge University, arbetar med bevarandet av biologisk mångfald. Hon anser att det inte räcker med att forskarna berättar sanningen; de måste också driva frågan, tvinga politikerna till handling. – Trots att lidandet ökar för varje dag, … verkar världens regeringar vara handlingsförlamade. Då är civil olydnad den enda fungerande strategin för att protestera och väcka uppmärksamhet för klimatfrågan… .” (SvD 19-11-17).

Samtidigt som denna rörelse säger sig vilja fördjupa demokratin genom att påverka politiken agerar man på ett odemokratiskt sätt. Därför är det högst förvånande att Equmeniakyrkan, Kristna fredsrörelsen och Sveriges kristna råd tilldelar årets Martin Luther King-pris till den svenska grenen av XR. Priskommitténs ordförande, Karin Wiborn, säger, – Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden. (Världen idag, 19-12-11.)

Att dra en parallell mellan medborgarrättsrörelsen och aktivistnätverket XR är en stor överdrift. Och vari består omvändelsen konkret, som Wiborn uppmanar till? Har vi kristna fått uppdraget att rädda jorden? I decembernumret av Ljus i Öster skriver Magnus Lindeman: ”När jag lyssnar till Greta dras mina tankar omedvetet bort till en annan kris som är mycket värre än klimatkrisen. Utan att förringa den kris som berör vår planet i form av stora förändringar i klimatet, är den faktiskt ingenting mot krisen att människor aldrig får möjlighet att höra evangeliet.”

Det är väl ingen överdrift att konstatera att både evangelisation och mission inte är prioriterat i dagens svenska församlingar. Är det inte i första hand evangeliets hoppfulla budskap vi borde förmedla till såväl miljöaktivister som alla människor?

I sin iver att påverka politikerna kan klimataktivisterna spela antikristliga krafter i händerna, de som utnyttjar människors oro för sina syften att skapa en världsregering. Med FN:s Agenda 2030, där globalisterna haft ett inflytande, har man bara tio år på sig att nå detta mål. Om, eller när en sådan regering kan komma till stånd vet ingen. Klart är dock att Antikrist kommer att träda fram när hans tid är inne, och då har han ett kabinett av världsledare med sig i syfte att förstöra så mycket som möjligt i Guds skapelse innan de blir besegrade vid Kristus tillkommelse. (Ps. 2; 2 Tess. 2:3 f.; Upp. 19:11-21). Hysterin kring klimaten är ett uttryck för att människor förlorat evighetsperspektivet. Vad kan, och bör vi kristna göra då? Vårt uppdrag är att i alla lägen påverka våra medmänniskor med Guds kärleksbudskap om frälsning här och nu och hopp om en härlig framtid. (Joh. 3:16).

Claes-Göran Bergstrand. Hässelby.

 

 

Publicerat i Debatt, Samhällsfrågor | 2 kommentarer