Tankar utifrån en sliten kyrkbänk och fullsatt baptistkyrka. Del 2

Jag besökte den gamla baptistkyrkan. Fullsatt. Väldigt många nya svenskar. Språk med ovanliga dialekter. Barn och familjer. Kärleksfull stämning. Kaffebord  men människor som fötts i olika delar av världen och människor som fötts i trakten. 

Frukten av ett långtgående inkluderande arbete för migranter eller påtagligt resultat av  öppen religionsdialog? Nej inte så utan frukten av enträget bibeltrogen förkunnelse och faktiskt tillämpning av Guds ord, Så ser jag det.  Efter besöket i den härligt slitna baptistkyrkan läser jag åter på en hemsida upplagd av Equmeniakyrkan. Här redovisar kyrkan hur de lokala församlingarna kan arbeta med migration, konvertiter mm.

Bilden som målas upp i kyrkans stöd till lokala kyrkor jämförs i mitt inre av den faktiska upplevelsen från den slitna baptistkyrkan med den livskraftiga levande församlingen.

Hur kan Equmenia kyrkans rejält tilltagna stödfunktioner och ledning skapa sådana styrmedel i ambitionen att stödja? Och i så fall stödja till vad? Integration, samhällsgemenskap, fred,innanförskap enligt statens ekonomiska styrprinciper eller är det evangeliet om Jesus  som vägen sanningen livet och frälsningen?

 

Inkluderande arbete och konvertiter enligt Equmeniakyrkan

Dialogen med andra eller den upprättade dialogen i sig själv beskrivs som mål för fred och integration. Bibeln ger ju kristna tydliga uppmaningar till att såväl stötta främlingar och utsatta men också ett direkt budskap om det vi kallar evangelisation. Att sprida budskapet om Jesus som Messias och Guds son,

Vägen till korset, att bana väg för Herren är församlingens uppdrag. Här gäller det att vara tydlig och välkomnande.

Omvändelse och frälsning en komplicerat process, eller…?

equmeniakyrkan_logo

Så här skriver och redogör  Equmeniakyrkan för sin syn på hur församlingar kan föra fram evangeliets budskap om frälsning till människor som levt i annan tro:

”Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion.”

Frälsningen via Jesus som i biblisk läsartradition är den enda vägen till Gud. I den klassiska väckelsetraditionen inbjuds människor att ta del av frälsningen/omvändelsen, nåden och det nya livet med Jesus. Det har aldrig beskrivits sin ”byte av religion” eller som en ”komplex och omfattande process som kräver eftertanke och reflektion.

Vad sa Jesus, Paulus och Petrus om förhållningssättet vid mötet av människor med annan religion eller utan religion. Ja, själva begreppet religion är ju neutralt och lite akademiskt.. Så här står det i den heliga skriften:

”De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Jesus visade på ett förhållningssätt i möten med människor utan tro på honom. Rövaren på korset som strax skulle dö, äktenskapsbrytare, Sackeus i träder ja många exempel finns på hur Jesus själv förhöll sig till ”konvertiter” .Paulus mfl visade i sina brev och handlingar på liknande grundsyn. Billy Graham, Levi Pethrus, Frank Magns, John Hedlund eller vilken som av kända evangelister tänker inte som Equmeniakyrkan nu skriver och det känns svårt att tro att det är kyrkans samlade åsikt.

konvertitetakutKonvertitakuten

I Sverige finns en organisation som kallas konvertitakuten. Där kan man få hjälp med att byta religion till islam och fylla i en blankett för bytet, Precis som att byta vårdcentral…. Så här erbjuds kvinnorna hjälp i bytet:

 

Nykonverterad?

Har du nyligen tagit steget och blivit muslim? Eller kanske funderar du på att snart göra det? Här är lite tips från andra som konverterat till islam om vad de har tyckt är viktigt att tänka på:….

Equmeniakyrkan kommunicerar konvertitsfrågan på liknande sätt men är tydligare om komplexiteten att genomföra konvertitsresan,

Kyrkans historia innehåller mångårig erfarenhet av möten med människor som är sökare, utan specifik tro eller med annan tro. Har begreppet konvertit använts vid missionsförbundets klassiska tältmöten? Knappast…

Och missionsförbundets väl kända evangelister…. Hur vågade de? Eller är det så att det är idag som vi inte vågar erbjuda Kristus för vi är rädda att stöta oss eller för att vi har omdefinierat tron? Eller är vi rädda att ”kränka” dem som ärligt satt till tillit till någon annan skrift.

johnhedlund

John Hedlund vågade

Ärkebiskopens och flera biskopar uttrycker sig synnerligen grumligt om det finns en eller flera vägar till Gud. I vissa sammanhang sägs det mycket tydligt att för kristna är Jesus vägen tilll Gud. Den utsagan betyder ju att för andra trosuppfattningar kan det finnas vägar till Gud och att den som yttrar sig vill vara ödmjuk i det avseendet.

Men vad säger vår källa bibeln? Svaret är entydigt! Jesus är enda vägen idag!

Religionslandning allt mer vanligt

Blandningen av religioner har smugit sig in i kristendomen. Längst hittills vad jag känner till är projektet Guds hus i Fisksätra. Ett projekt där Svenska kyrkan och en muslimsk församling bygger en gemensam kyrka/moske med olika lokaler i samma gudstjänsthus åt vardera religion. En gemensam entre och sen muslimer åt ena hållet och kristna åt andra.

Gud_hus_2

Där är inte konvertitsfrågan aktuell därför att Svenska kyrkan har i grunddokumentet för projektet fastlagt att man inte skall försöka ”värva” muslimer till kristendom. Alltså har kyrkan lagt in ett förhållningssätt där man tar avstånd från sitt uppdrag i missionsbefallningen mf l texter. Gemenskapen och öppnande för islam utifrån den sk Abrahamitiska grundsynen leder till begränsningen.

Jag noterar då att såväl Jesus som hans apostlar de facto primärt missionerade till gruppen judiskt troende på Abrahams Gud… en monoteistisk telogi. Jesus har på många ställen klargjort sin syn på just detta och vad som gäller för dem som tror på ”lagen”.

Det finns därför skäl att jämföra detta projekt grundtanke med följande biblisk uppmaning:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

I Fisksätra har Svenska kyrkan beslutat att dessa ord från Jesus inte skall tillämpas. Ganska många personer med tro på Mohammed Koranen och Islam skall undantas Kristi uppdrag. Hur skall själva grunddokumentet förstås? Dels ser man Allah dvs Mohammed Gud och gärning som identisk med Jesu Far och Israels Gud.

Knepigt…

Equmeniakyrkan är inte där.

Än.

Men i religionsdialogen och den kommunikation kyrkan gett ut, har man börjat luta åt likartad utveckling och i projekt redovisat liknande hållningar. Utfallet av den  trenden återspeglas på kyrkans hemsida.Här styrs kyrkan också staten och statsbidragen som får konsekvenser långt ut i de lokala församlingarna som vill göra gott.

”En fri kyrka ger en fri stat och frihet för kyrkan att följa evangeliet.”

Så skrev Svenska baptistsamfundet 1963  och uppmaningen gäller uppenbarligen än idag.

Vad skulle Equmeniakyrkan kunna göra?

Utan att kunna mäta det i siffror är jag helt övertygad att en totalt övervägande majoritet ja alla lokala församlingar inget hellre vill än att se människor komma till tro på Jesus , omvändas genom frälsning och ta emot dopet till det nya livet. Det ligger i kyrkans och de gamla samfundets ryggmärg. Det som dock kan iakttagas är hur kyrkoledningen försöker styra och profilera sin ”nya” kyrka utifrån en slags uppfattad modern kontext. Där ligger man i tankestrukturen nära Svenska kyrkan och då hamnar man en bit ifrån den klassiska evangeliska verksamheten och mer mot en slags folkrörelsekristendom a la politisk styrd folkkyrka.

Equmeniakyrkan skulle kunna se alla nyanlända människor som flytt från politiskt och religiöst förtryck som människor som söker frihet och behöver Gud ord och klassisk kristen tro. Människor som behöver ett nytt liv i Jesus Kristus.

Församlingarna skulle kunna behöva metodiskt stöd i hur man kan nå ut och nå fram med detta angelägna budskap så att så många som möjligt räddas till Jesu famn och ett evigt liv. Verksamheter som idag finns kring dialog kan utformas på olika sätt där dialogen kan vara en medveten öppning till evangeliet. Där språk cafe kan bli ett steg till presentation av Honom som ger frihet.

Härom dagen skrev en student vid THS en artikel i Dagen att det enligt hennes tro var omöjligt att tänka att inte alla människor oavsett tro kommer till evigheten för Gud är kärlek. En tro som enligt min uppfattning är helt i strid med Bibeln. Om det står för Equmenia kyrkans teologiska utbildning bör man allvarligt pröva de pedagogiska metoderna. Det kan inte rimligen utbildas pastorer med en sådan grundsyn. Här behöver vi gå till rötterna, till vår andliga källa av klart rinnande vatten.

Låt oss be för våra kyrkor och missionsorganisationer att de vågar proklamera Jesus och frälsningen genom hans nåd och lidande och uppståndelse för vår skull. Att ge sitt liv åt Jesus är inte som en svensk myndighetsutövning utan som en kärleksupplevelse med det uppståndne.

Det är klassisk kristen tro.

Och nu i tro på Jesus arbetar den unga evangeliska  församlingen med den fysikt väl använda kyrkan intensivt på stt skapa en ny ändamålsenlig  kyrka för gudstjänster lovsång tillbedjan och ett brett samhällsengagemang.Ett Guds hus i kraften av total tillit till Jesus.

Låt oss be för dem och alla kristna församlingar att hålla ut och hålla fast vid Guds ord även om det i ”världens” ögon ser ut som dårskap så kan den vägen vara den som Gud gett oss att vandra på.

LGB

 

Om tankar från en fullsatt baptistkyrka. Del 1 av 2

baa

 

Den gamla baptistkyrkan är mer än utsliten. Det mesta ja allt behöver bytas ut. En kyrka nött av tidens tand men kanske än mer av en intensiv verksamhet av liv och rörelse.

Jag var där på besök i september.

Fullsatt. Extra stolar för att ge sittplats.

Besökarna i åldrar från under året till mycket hög ålder. Genomsnittsåldern bedömde jag utan matematisk beräkning men med rätt stor noggrannhet till cirka 40 år.

En stor del av kyrkobesökarna är inte födda i Sverige. Dialekterna var inte företrädesvis bohuslänska eller dalsländska. Arabisk brytning var tydlig för många av de utrikesfödda.

Sen kom vittnesbörden. De oförberedda. Om hur Jesus blivit centrum i livet.

Människor som tidigare bundits religiöst, socialt och politiskt till en viss religion berättade om mötet med Kristus. Om släktband som då bröts. Släkten vill inte veta av någon som följer Jesus.

En man vittnade och läste skriften på arabiska. Han döptes till Kristus den 13 december. Befriades från islam med kraftfulla sociala konsekvenser. En kvinna med samma bakgrund och ytterligare en frimodig man som läste Psaltaren.

De nya svenskarna läste skriften och lade händerna på pastor Albinsson på apostoliskt sätt och tackade Gud för församling och frälsning.

Guds Ande, den heliga var nära.

Jag tänkte på den gamla läsarsången; ”Har du mod att följa Jesus vad det än må kosta dig…” Ingen sång jag gillat men nu stod det klart att dessa människor som innerligt bad hade fått betala en mycket högt pris och kanske får de även framgent göra det. Men Jesus var värd det.

Baptistförsamlingen hade inte arbetat med religionsdialog. Inte hängt på stadens övriga kyrkor med språkcaféer. Församlingen hade valt att tydligt förkunna Jesus, omvändelse, nåd, tro, dop och församlingsgemenskap. Det vill säga intagit en klassisk baptistisk hållning. Församlingen behöver därmed inte redovisa besökare, verksamhet eller ekonomi vare sig till staten eller EU. Det är bara en himmelsk uppdragsgivare som  vet, gläds och inspirerar.

Är det inte så här det skall vara.? Apostolisk tradition.

Migration och Equmeniakyrkans hemsida. Om kyrkans styrning

Jag läser om igen vad Equmeniakyrkan skriver om hur vi  gemensamt skall arbeta med flyktingar om migration.

Mitt hjärta fylldes med sorg och ögonen med tårar. Hur kan det bli så här…?

Kyrkans hemsida. Läs den. Otroligt snygg design. Få kommuner kan skapa liknande layout och kyrkan har skapat ett attraktivt yttre skal. Kommunikativt.  Första sidan ger direkt klickbarhet till migration och flyktingarbetet. Här finns inspiration till kyrkans församlingar ch medlemmar. Regionala stödpersoner har anställts. Metoden känns igen från kommun och organisationssektorn. De nya resurserna bekostade med statsbidragasmedel kommer att genomföra enkäter om vad om skett lokalt…Dela erfarenhet, kaffe och fralla, lyft fram lokala exempel, kolla stödformerna…Allt enligt grunderna för statens bidragsregler.

Sen läser jag  under fastställda sökrubriker med intresse svaret på kärnfrågan vad kan den lokala församlingen göra.

Svaret blir lite överraskande: Jo, här handlar det om gode män, inter-religiösa följeslagare, mm. På punkt efter punkt hänvisas den lokala församlingen till ideer tankar och förslag som tagits fram av statens migrationsverk, Sverige kommuner och landsting samt i ett fall ett studieförbund.

För församlingens arbete för flyktingar hänvisas till staten

Här finns förslag för församlingens arbete för flyktingar hänvisas till staten

SKL kan inspirera församlingarna

SKL kan inspirera församlingarna

Församlingarna rekommenderas fråga den offentliga sektorn om hur de kan lägga upp sitt arbete för de nya svenskarna.

En punkt  av de angivna förslagen handlar om religion.

Den har rubriken; Konvertiter. Sådana frågeställningar skall ”hanteras försiktigt” är kyrkans rekommendation. De som vill byta religion behöver utbildning i kristendom i lugn takt.

Konvertiter. Religionsbytare. Själva ordvalet säger något om en textförfattarens värderingar och projektledningens synsätt..

”Byta religion” eller ”att lämna sig åt Gud”,  hur är tänket nu för tiden?

Är religionsbyte ett byte av tankesystem. Som att byta försäkringsbolag. Länsförsäkringar mot Folksam. Ta det bara lugnt. Läs på. Det kan lätt bli fel. Välj det som passar Dig! Du är kund, du väljer bil eller religion utifrån Dina behov. Reklamen kan locka. Fördelarna och nivån på återbäringen likaså. Nöjd blev kunden bytte det ena mot det andra.  Den som Konverterade. Den som vågade och kunde nyorientering

jakob-actionbild-2014-960-e1404472761526Förr gillade jag ÖIS nu har jag konverterat till IFK. Dvs jag har bytt objekt för mitt fotbollsintresse. IFK passar mig bättre för jag tror ju på fotboll. Men IFK.s ledning säger inte: Var försiktiga när ni går över från att hålla på oss och lämna ÖIS. Det är en process och ni måste se till att kunskapen om IFK och klubbens värderingar dokumenteras,,,,,

Jesus sände ut sina lärjungar.

De 72 evangelisterna for ut i världen. Petrus, Paulus och de andra for kors och tvärs. Paulus brukade alltid besöka synagogan först. De som trodde på den Abrahimitiska Guden blev hans första val för förkunnelse om Jesus. Han förkunnade om vägen sanningen och livet. Om att följa Jesus. Om förhållandet mellan lagen nåden och Kristus, Messias. Paulus var i Aten. Såg alla olika former av Gudsdyrkan. En utmärkt grund för respektfull religionsdialog.?! Du tycker så Ni tycker si Jag tycker Jesus är vägen för mig. Vilken mat äter Ni? Artigt konverserar Paulus eller försöker han följa Mästarens uppmaning?

Paulus var tydlig. Människor lämnade sina liv till Jesus. Omvända. Målet var tydligt trots att målgruppen synnerligen noga följde den Abrahamitiska traditionen och Gudsbilden.

I väckelsen i frikyrkorörelsens vagga blev människor frälsta. Omvända och ”hade mod att följa Jesus”. Inte var det frågan om konversation utan om Nåd, förlåtelse, dop till Kristus och ett nytt liv.

Thomas förbön
En slutsats utifrån Equmeniakyrkans kommunikation kan vara att man inte vill sticka ut med evangeliets möjligheter. Att inte kränka mänskor som lever i en annan tro eller saknar tro. Att det liksom underförstått i fråga om medmänsklighet och gemenskap med andra religioner skapas en stabil situation i lokalsamhället och utifrån evangeliets syn på barmhärtighet utövas den oavsett människans befintliga religiösa föreställningar. Tänker också på bibelns beskrivning av Marta och Maria. Omsorgen om de utsatta, främlingar och flyktingar. Tanken ser humanitär och kristlig ut. Varje människa kan sen  i fred och grannsämja och i  samhällets bejakande välja att besöka sin moske eller en kyrka eller sin Yoga lokal eller sitt köptempel. Månne är tanken att utifrån detta öppnas människors hjärtan för antingen kristen tro eller ett harmoniskt liv i annan tro. Genomförda insatser blir då att se som inkluderande läkande och terapeutiska. Allt enligt grunderna för det statliga bidraget.

När jag sitter i bänken i den av människors närvaro slitna baptistkyrkan, tänkte jag som så; Utifrån min bibel har ju denna församlings målmedvetenhet fått ett betydande antal människor räddade. Människor som gått från död till liv. Från jordisk existens till en ny gemenskap med Jesus utan tidsbegränsning.

Om församlingen lagt sin kraft på respektfull religionsdialog och med stor försiktighet om någon så önskat, skapat utrymme för samtal om konvertitsskap vilken skörd hade då skapats. Hade då lika många människor gått från död till liv?

Utifrån denna fråga kommer ju nästa liksom direkt; om man inte verkat så varför skulle man som kristen gemenskap undandra och faktiskt därvid medvetet verkat för att dessa människor inte fått del av det Guds rike. Det rike som Jesus, Paulus, Petrus och Levi Pethrus mfl talat om.

Frälsarkrans en livboj för räddning från utsatthet

livboj

Den gamla baptistiska missionsorganisationen Bohusläns skärgårdsmission hade fram till 1977 en tidning med namnet ”Frälsarkransen”, Nej inte med Lönnebos pärlarmband utan en frälsarkrans dvs en livboj. Ett verktyg för att rädda människor i sjönöd, människor som var på väg att drunkna till en säker död i västerhavet. Frälsarkransen symboliserade missionsuppdraget: att rädda människor från död till liv..

Livbojens form är tydlig. Alla kan se dess funktion och förstå hur den kan användas för att förhindra förlust av människoliv.

Korset, en dårskap för värden, är en symbol och verklighet för en annan räddning. Inte skall vi gömma den vare sig fysiskt eller i det dagliga verket.

Den fullsatta baptistkyrkan är fullsatt av sökare och människor som funnit. Och det som ges ut att en tydlig klassisk kristen förkunnelse om  Guds kärlek och omsorg, nåd, tro, dop och församlingsgemenskap. En mycket funktionell livboj alltså. En klassisk frälsarkrans.

LGB

 

 

 

Pride och människovärde. Reflektioner i en tid av medialt brus.

Så kallade Pride festivaler äger numera rum i allt fler kommuner. I offentlig verksamhet har till och med anställda uppmanats att på betald arbetstid deltaga i sådana festivaltåg. Orsakerna handlar då om att deltagandet ses som en viktig markering till stöd för demokrati och människovärde.

Bakgrund

Även kyrkor och många präster och en del pastorer är engagerade i dessa aktiviteter och Equmeniakyrkan är aktiv på många ställen.

Jenny Dobers kyrkoledare,gillar gå i Pridetåg

Jenny Dobers regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan gillar att gå i Pridetåg

Kyrkans egen andliga ledare  i Stockholmsregionen Jenny Dobers har stött verksamheten, deltagit  i festivaltåget och supportat Pride med ord om upplevd kärlek och att hon deltar i paraden för att hon kan och solidaritet med människor som på grund av sin sexuella läggning förtrycks.(Sändaren)

 

Kors för pisk/SMISK

PRIDE-AKTIVITET: Kors för pisk/SMISK

Hur kan det komma sig? Hur får man ihop Bibeln och just Prides yttringar och grundläggande värderingar? Hur kan en kyrkoledare och andlig ledare i Equmeniakyrkan solidarisera sig med de yttringar av värderingar och livsmönster som finns där samlade under regnbågsflaggan? Hur förhåller det sig med kärleken och kyrkans syn på smisk pisk,kors-sex och förnedring inom  bodysadomaschcism och festivalens sk ”kinkytorg”?

BDSM aktivitet, repbindning

PRIDE-AKTVITET: BDSM aktivitet, repbindning

Är det människovärdet kyrkan stöder genom deltagandet? Är det omvändelse tro dop och församlingsgemenskap som Equmeniakyrkan för fram till mänskorna som finns där i och runt festivalerna? Är det befrielse till ett liv i gemenskap med Jesus Kristus i den anda och på det uppdrag som Jesus gav sina lärjungar? Finns friheten under regnsbågsbaneret? Avgörande argumentation kring politikers och offentligt anställdas deltagande i festivalerna är bland annat att de ses som verksamheter grundade på solidaritet, inkludering, människokärlek, frihet och demokrati. Festivalerna ses som viktiga yttringar för att manifestera synen på människovärdet.

Kring den basala värderingen bakom finns det i den offentliga debatten mycket begränsad analys. Alla verkar tycka det är jättebra och viktigt. Men hur kan verksamhetens yttring och funktion ses i ljuset av begreppet människovärdet.

Vesa Annalas synpunkter, väl värda att fundera kring

Vesa Annala har funderat kring detta. Med hans tillstånd redovisas hans skrivning:

Vessa Annala teolog och pastor

Vessa Annala teolog och pastor

I samband med festvalen i Kalmar funderade teologen och pastorn Vesa Annala över argumentationen med kopplingen till begreppet ”människovärde” och Pride.

Det finns många skäl att fundera på hur politiska värdeord förskjuts och används utifrån olika utgångspunkter annat än vad de tidigare förväntats motsvara. Här nedan återges Vesa Annalas artikel:

”Pride och människovärdet”

Ingen har kunnat undvika att ”Kalmarsundspride” är här. I detta sammanhang dyker ordet människovärde (allas lika värde) ofta upp som ett argument för evenemanget. Därför är det på sin plats att ge en liten reflektion kring frågan.

Alltså: vad är människovärdet och hur bestäms det? I Nationalencyklopedin (nätupplagan) beskrivs människovärde på följande sätt: ”värde som tänkande och kännande varelse, vilket utgör grund för människans naturliga rättigheter som frihet, drägliga materiella förhållanden etc.; i princip lika för alla människor.” I beskrivningen definieras människans värde utifrån människans konstitution som ”tänkande och kännande varelse” (utan att närmare säga vad som menas). Man skriver om människans ”naturliga rättigheter”(frihet etc.). Redan här inser vi att människans värde har ingenting med ens sexuell läggning, religiös övertygelse, eller frånvaron av den (en ateistisk livsåskådning) eller annat liknande att göra. Samtidigt styr bakomliggande (världs- och livåskådningsmässiga) föreställningar frågor som berör just människans värde. Man talar om olika värdeteorier.

I en kristen (och i en islamsk) kulturtradition härleds människans värde utifrån övertygelsen att Gud skapade människan till sin egen avbild. Man hävdar att människan har ett objektivt, unikt, värde. Värdet bestäms, så att säga, ”utifrån”.

Sett utifrån ett materialistiskt/ateistiskt (evolutionärt) perspektiv (som är den förhärskande föreställningen idag) har människan inget unikt, objektivt, värde. Hon bara är ett däggdjur bland andra. I denna föreställning avgör människan själv sitt värde. Värdet blir en social konstruktion. Den för tillfället rådande intellektuella elitens livs- och världsåskådningsmässiga föreställningar bestämmer människans värde. Olika människogrupper kan tillskrivas olika värde. Här blir man påmind om rasbiologin med dess fruktansvärda konsekvenser.

Olika debattörer blandar i den aktuella pridedebatten ofta ihop två saker, människovärdet och människans rättigheter (rätten att bestämma över sitt liv, i detta fall ens sexuella läggning). På Kalmarsundsprides hemsida kommer detta misstag tydligt fram när man skriver om ”…alla människors lika värde och rätten att älska den man vill”).

Den senare frågan (människans rättigheter) har en moralisk aspekt, dvs. vad som är rätt och vad som är fel. Också här styr livs- och världsåskådningar folks föreställningar. En kristen grundar sin etiska reflektion och sitt moraliska beteende på den bibliska uppenbarelsen (exemplifierad i Jesu liv). Där beskrivs den sexuella kärleken mellan man och kvinna som skapelsegiven ordning. Kärleken (den sexuella) får en objektiv karaktär.

En sekulär människa har ingen bestående (objektiv) ”regelbok” för sin etiska reflektion och sitt moraliska beteende. Man får försöka luta sig mot sin intuition (som ofta är tillförlitlig, som t.ex. att all misshandel är förkastlig). I andra frågor som t.ex., hptq-frågor säger samma intuition att homosexuellt beteende inte är en naturgiven ”rättighet” utan en avvikelse från den naturliga ordningen (en kristen skulle säga en avvikelse från skapelseordningen). Andra (ofta antireligiösa) hävdar individens rättighet att själv välja sitt eget kärleksliv utan att någon har rätten att kritisera detta val. Detta sistnämna förhållningssätt är naturligtvis politiskt, sekulärhumanistiskt och (svensk)kyrkligt en ”korrekt” hållning.

I debatten används ofta begreppet tolerans. Här finns dock en underton av intolerans. Den som inte reservationslöst ställer sig bakom hptq-rörelsens ”budskap” betraktas som intolerant. I skolan och i olika föreningar/företag förväntar man sig att folk deltar i pride-firandet.

Det är slående att statens (som sägs vara sekulär och neutral) institutioner (kommun, landstinget, länsstyrelsen) stöder mycket aktivt hptq-rörelsen.

I debatten är det få inom massmedierna som ställer några som helst djupare frågor kring hptq-fenomenet. Det rationella samtalet lyser med sin frånvaro. Man tycks vara så rädd för att bli stämplad som intolerant. Är det fråga om självcensur? Känslorna styr hela samtalet.

Alltså, summa summarum: hptq-frågor har ingenting med människovärdet att göra. Människans värde bestäms inte utifrån hennes beteende, hennes etniska, religiösa eller politiska tillhörighet. Den kristne (som undertecknad är) betraktar alla människor vara lika värda. Samtidigt har den kristna människan en klar hållning i frågor som berör människans beteende och livsföring. Både människans värde och hennes etisk-moraliska vandel styrs av övertygelsen att den kristna tron ger en sann bild av människans värde och en god moralisk vägvisare i livet.

Vesa Annala

 LGB

 

Av frukten känner man trädet. Tankar efter nyhetssändning.

damaskus

Matteus 7 15

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

Situationen för människorna i Syrien blir bara värre och värre. De krigande parterna med etniska och religiösa förtecken mördar oskyldiga civila människor oaktat ålder religion eller kön. Den islamska staten IS är religiös, politisk och militär kraft som intensivt arbetar med förstörelse, förtryck, tortyr,mord och pina.

Bibeln ger oss besked om att de som påstår att man styrs av gud men bär den frukt som bilden ovan visar oss entydig och klart att det handlar  inspiration från annat håll än från Jesus och hans och vår Far. Det hjälper inte att de som mördar säger sig vara Abrahams barn och tillbe samma gud som kristna. Jesu Far och bibelns källa skapar annan frukt. De allt detta är motsatsen till Krsitus förkunnelse och hans rike.

t är ganska uppenbart även för den som inte tror alls att en strikt tillämpning av Koranen och en ambition att sprida den typ av islam som Saudi står för leder till det som vi nu alla kan lyssna till i varje nyhetssändning.

Låt oss be för de inblandade i Syrien. Låt oss be för eldupphöret och att det initiativet får reell verkan! Låt oss be för de utsatta men också alla oskyldiga på vilken sida de än finns.

Låt oss också be för att de som är fångade i islams nät, dess tankesystem och gudabild och hålls fast såväl mentalt som fysiskt. Låt dem  får möjlighet att lämna ondskans territorium och led dem till ett möte Jesus Kristus, fridsfursten.

Låt oss också be för dem som finns som flyktingar i vår närhet att de får möta kristna människor som vill dela med sig av han som är den absolut enda vägen till Gud såsom bibeln entydigt lär oss.

Låts oss bedja för präster pastorer och predikanter i vårt land så att de vågar erbjuda Jesus för dem som idag ingår i islams religiösa sfär. Hjälp dem att gå ut med ett klart entydigt budskap om omvändelse tro dop och församlingsgemenskap- Tiden är inne för detta.

LGB

Korset som förenar, men provocerar några

För något år sedan lyftes frågan om korset och försoningen fram bland annat här i denna blogg. Olika åsikter möttes och bakom dem fanns engagemang men också teologiska skiljelinjer. Stefan Swärd beskrev i en bok om just korset de olika synsätten och de upplevda olika bibeltolkningarna.

Här på Klassisk baptism har aktualiserats den av oss uppfattade förändrade basala tron på Bibeln som Guds ord. Kontexten och etisk politik är i allt flera områden till verkar till synes i många fall överordnad biblisk förkunnelse och traditionell kristen tro. Detta syns i många områden och glidningen går igenom flera, men inta alla kyrkor. Svenska kyrkan har varit den ledande kraften inom liberal teologin och tyvärr verkar Equmeniakyrkan till vissa delar hänga på den trenden. Detta inger oro. I såväl Equmeniakyrkan som Svenska kyrkan finns i väldigt många församlingar ute i landet en klassisk evangelisk kristendom där kyrkoledningens och kyrkans ledning och arbetsinnehåll inte motsvarar den lokala församlingens tankar och verksamhet.

Vi kan se hur Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan tillåter och utövar enkönade vigslar. Svenska kyrkan och de flesta politiska partier hyllar friheten och utraderandet av fördomar genom att deltaga i sk Pridemarscher där sexualitetens olika yttringar manifesteras som frihet och sadomaschosim är ett delområde. Equmenakyrkans andliga ledare i Stockholm har deltagit och i skrift klargjort sitt ställningstagande och därvid reella stöd för HBTQ rörelsen. Flera lokala kyrkor och församlingar är verksamma inom arrangemangen med samordnade aktiviteter inom området,Jag utgår från att kyrkoledningen gjort detta utifrån en egen teologisk analys av Equmeniakyrkans roll med sin bibelförankrade evangelisation. Att KD ledaren knallade med 2016 är ju inte förvånande då ett politiskt partis existens balanseras på förhållande mellan åsikter och möjligheter där % väljare faller avgörande över den formulerade ideologin.

Efter halshuggningen av en präst i Frankrike som verkade i en gudstjänst vid altaret i sin kyrka, blev det stor uppmärksamhet. Många tyckte att nu har mördandet i Allahs namn gått över gränsen för vad som accepteras i ett demokratiskt land. Fast det hade det nog gjort långt, långt tidigare.

Prästen avrättades med kniv under det att de två mördarna bad och ropade sin trosbekännelse: ”Gud är större”. Den bekännelse som alla muslimer ber och de ord som nästan undantagslöst utropas i samband med genomförda terrordåd. En slags verbal underskrift på gärningen signerat muslimsk tro och bekännelse.

När korset blev ett hot inom Svenska kyrkan

golgata-kors

Några svenska präster kände efter händelserna i Frankrike att det var dags att våga profilera kristen tro. Symbolen för just kristendom är korset. Man startade en slags hemsida på Facebook och till den kan man knyta an om man bär och inte skäms för sitt kors. Idag har ca 8500 människor bekräftat stöd till manifestationen. Korset som bärs är inte ett uttryck för en kulturell kamp, för en markering av ”vi och dom” utan en markering av vad som betyder mycket för korsets bärare.

Svenska kyrkan kommunikationschef uppmärksammade detta och problematiserade det och ansåg det vara okristligt att bära kors. En slags kulturell kamp. Korset kunde uppfattas som en social/kulturell kamp mot muslimsk tro och lära och inte för kristen tro. Teologen och prästen Anna Karin Hammar hängde på liksom biskopen i Stockholm och biskop Bonnier i Skara som alla anser det vara allra viktigast med religionsdialog.

På Dagens Nyheter debatt lade ett antal religiösa ledare in ett inlägg som väcker stor uppmärksamhet:

Det var underskrivet av ärkebiskopen och katolsk biskop och representanter för muslimsk religion. Återigen markerade Svenska kyrkans ärkebiskop sitt uttryck om den gemensamme guden trots olika religioner. Olika vägar bär till Gud. En av dem är via Jesus…en väg som hon står för att hon valt men samtidigt markeras den abrahmitiska traditionen då en Gud finns bakom olika religiösa yttringar.

ärkebisk

När hon valdes till ärkebiskop svarade hon tydligt att hon inte anser att Kristen tro var den enda vägen till Gud. Det kan finnas flera vägar dit. I inlagan i DN liksom vid andra yttringar har hon och andra biskopar tydliggjort just denna tankestruktur. Kristus är för oss kristna vägen till Gud… ja så ungefär uttrycktes det av en annan biskop.

Samtidigt finns mycket tydliga tecken på idéutveckling inom den fd statskyrkan i den riktning som ärkebiskopen anfört.

http://www.dn.se/debatt/var-kyrka-maste-vara-oppen-for-andra-religioner/

Jesus sa tydligt att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Han utstakade en slags monopol som den enda vägen. (Johannes 14:6)

södertull

Detta stör uppenbarligen dagens  liberalteologer. Ett monopolistiskt yttrande om en enda väg överensstämmer inte med tidsålderns multipla möjligheter till val.

Är missionsbefallningens imperativ stötande för dagens kyrka och dess ledare?? 

Tankestrukturen är väldigt tydlig inom vissa teologiska kretsar. Eva Brunne, biskop i Stockholm, har ett flertal gånger gett den understöd. Nu senast i frågan om korset anförde hon att just religionsdialog är vägen framåt. Inget om missions eller erbjudande till tro omvändelse dop och frälsning i Jesu namn.

Jag tycker mig se ett tydligt och uppenbart  samband. Eftersom Brunne mfl anser att vägen till Gud har flera vägar och omvägar så är ju frågan om anvisning av det som vanligen kallas den enda vägen inte alls en nödvändighet.

Mission och evangelisation dvs en utifrån Bibeln angiven riktning blir inte alls nödvändig då de andra gudsvägarna blir vägar till den Gud som var Jesu fader. Religionsdialogen blir ett samtal av social vänskaplig och lärande karaktär som ett samtal mellan en missionsförbundare pingstvän, frälsningssoldat och en katolik.

Men samtidigt som ”läsare” säger mig aposteln Markus detta:

Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”

När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”

Sätts analysen i ett annat apostolisk sammanhang bli kyrkans agerande obegripligt. Att inte förkunna evangeliet och erbjuda frälsningen genom Jesus är en omöjlig tanke. Eller att Paulus och Petrus skulle ha låtit bli att förkunna om Jesus för judar eller personer med annan tro. Eller att Paulus skulle ha nöjt sig med enbart ett samtal om olika yttringar av olika gudsbegrepp…. Knappast…. Inte heller skulle vare sig han eller hans kollegor gett sina liv i ambitionen att förkunna att Jesus är den enda vägen.

Men i Sverige verkar de facto kyrkans företrädare nöja sig med detta.
Och då inom ramen för statsbidragsberättigat stöd…för just dialogen…Men sedan????

Kyrkan måste i sin ledningsstruktur göra en ny reformation och återgå till sin tidigare bibelförankrade tro. Kyrkan bör inte som främsta mål att agera politiskt korrekt utan som sitt främsta mål att förkunna Jesus och hans uppdrag och visa på den enda vägen till gemenskap med Honom och Fadern och den Helige Anden.

Följer Equmeniakyrkan i Svenska kyrkans spår?

Ju mer jag försöker förstå hur det kan ha blivit så här desto större oro finns det att också Equmeniakyrkan drar åt samma håll. Satsningen centralt och regionalt om religionsdialog visar ju på en analys och en verksamhetsplanering i likhet med staten och Svenska kyrkan. Dialogen i sig ligger före evangelisationen. Evangelisationen har ersatts av dialog.

Dialogen kunde ju vara en del i en evangelisk satsning precis som Frälsningsarmen alltid satsat på bröd, hornmusik, soppa och evangelium. Aldrig uppträder den armen utan sitt budskap och sin bibel. Ingen behöver tveka om verksamhetens mål. Frälsningens gåva på alla mänskliga plan!

frälsis

Frågan är öppen om Eq kyrkans syn och i Sändaren öppnades nyligen frågan utifrån en annan vinkel och kyrkostyrelsen beräknas avge sitt svar i augusti.

Att över huvud taget fundera på ovanstående frågor vore helt onödigt om Kyrkoledningen hade förtydligat kyrkans inriktning. Om den finns? På Eq kyrkans hemsida beskriver man förutsättningar och mål för denna verksamhet i sig och inte kopplat till något mer. Man kan undra över om det är skäligt att koppla ihop förkunnelse om omvändelse och frälsning med socialt arbete i Eq kyrkans praktiska teologi? Eller har jag fel. Det hoppas jag….

För intresserade lämnas här länkar från Eq kyrkans egen hemsida avseende kyrkans ambitioner och inriktning för nationellt arbete;

Migration och mångfald

Migration och asyl

Mångfald och religionsmöten

Utifrån ovanstående tre verksamhetsområden och den text som sammanställs finns inte mycket som bär spåren av annan humanism än vad som amnesty, Röda korset eller liknande organisationer skulle kunnat skriva under på.

Kan man inte förvänta sig lite mera….Eller har jag fel? Är det bara detta? Samtidigt kan vi läsa om hur tex arabiskttalande församlingar i Storstockholm beskriver hur många av ovanstående målgruppers människor längtar efter evangelium.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005269415390

Och vad ger vi dem? Visst finns det många viktiga sociala behov….men också andlig längtan. Hur kan dialogen utvecklas till vad Markus beskrev som Jesu direkta uppmaning?

Finns det skäl till att fundera på det? Jag tror så.

L G Berg